Utbildningsplan för

Magisterprogrammet i klinisk optometri, 60 hp

Master's Programme in Clinical Optometry, 60 credits

Basdata

Programkod
3OP24
Programmets namn
Magisterprogrammet i klinisk optometri
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT24.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2023-10-05
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3–4065/2023
Behörighetskrav
Optikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i optometri. Alternativt legitimation som sjuksköterska samt sjuksköterskeexamen om 180 hp och ytterligare 60 hp påbyggnad inom ögonsjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Optometri
Examen

Medicine magisterexamen med huvudområdet optometri
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Optometry

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade, kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Utöver de nationella målen för magisterexamen gäller nedanstående mål för magisterprogrammet i klinisk optometri vid Karolinska Institutet. 

Studenten ska vid avslutad utbildning kunna

 • använda diagnostiska okulära farmakologiska preparat på ett individanpassat och patientsäkert sätt
 • utföra och tolka resultatet av avancerade optometriska undersökningar samt kunna förhålla sig till den medicintekniska utvecklingen i sitt yrkesutövande
 • agera som primärvårdgivare inom ögonvården och omhänderta patienter med tillstånd relaterade till ögonsjukdomar, neurooptometri, avvikelser i binokulärseende samt pediatrisk optometri
 • visa på färdigheter och förmåga att medverka i, planera och utveckla samarbeten med övriga yrkeskategorier i vårdkedjan
 • bedöma patienters vårdbehov och avgöra adekvat vårdnivå i relation till rådande föreskrifter och vårdriktlinjer
 • förstå sin betydelse för det egna yrkets utveckling samt bidra till sin omgivnings kompetensutveckling genom att sprida kunskap och information baserat på vetenskap och evidens.

Innehåll och upplägg

Magisterprogrammet i klinisk optometri syftar till att vidareutbilda legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerade sjuksköterskor med påbyggnad inom ögonsjukvård. Utbildningen ger klinikern en handlingsberedskap för framtidens utmaningar inom ögonsjukvård och förutsättningar för ett fortsatt lärande. Studenterna förbereds för att självständigt kunna genomföra och tolka resultaten av en fullständig ögonhälsoundersökning, genomförd med avancerade undersökningstekniker och i samarbete med andra professioner. Utbildningen motsvarar Socialstyrelsens krav för utfärdande av rekvisitionsrätt för optiker, och studenterna rustas för att kunna arbeta med mångsidig ögonvård och en bred patientgrupp inom primärvårdens verksamheter för syn- och ögonhälsa. Magisterexamen i klinisk optometri förbereder också studenterna för fortsatt forskning inom ögonvård.

Kurserna som påbörjas termin 1 bygger på, och är en utökning av, de kunskaper som studenterna har med sig från tidigare studier. Studenterna ges härigenom fördjupade kunskaper och färdigheter på avancerad nivå inom områdena okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik, neurooptometri, binokulärseende och behandling av detta, ögats sjukdomar och diagnostik.

Under termin 2 ges studenterna även fördjupade kunskaper i pediatrisk optometri samt utökade och fördjupade kliniska färdigheter inom optometrisk ögonvård på avancerad nivå. Studenterna arbetar med sitt examensarbete över hela läsåret, för att ge bästa möjlighet till vetenskaplig utveckling och kritiskt tänkande samt tid för reflektion.

Programmet i sin helhet betonar vikten av förhållningssättet shared care, och utvecklar därför studenternas förmåga till att professionellt förhålla sig till och samverka med sin omvärld på ett hållbart sätt. Flera kurser undervisas parallellt och varvar teoretiska och praktiska moment för att underlätta inlärningen.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Samtliga kurser utvecklar studenternas förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt till nya metoder och instrument, kritiskt tänkande och till att diskutera både etik och hållbar utveckling. Genom att självständigt genomföra ett examensarbete, fördjupar och integrerar studenten sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet optometri, samt sina kunskaper i vetenskaplig metodik. Genom projektet utvecklar studenten också sin färdighet och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Den kliniska utbildningen riktas mot att stärka första linjens ögonvårdare, optiker såväl som ögonsjuksköterskor, i sin respektive yrkesroll. VFU sker både internt vid optikerutbildningens klinik och i samarbete med andra ögonvårdsgivare. Praktiska färdigheter tränas i klinisk miljö med avancerad optometrisk utrustning. Under placering är studenten delaktig i omhändertagande av patienter som söker optometrisk och högspecialiserad ögonvård i en interprofessionell miljö.

Internationalisering

Internationella förhållanden och förutsättningar diskuteras inom relevanta ämnen för att ge studenterna ett globalt perspektiv på optometri.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska och i viss utsträckning engelska. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen. Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

 
Termin Kursbenämning Högskolepoäng Huvudområde Nivå
1 Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik 7,5 Optometri Avancerad
1 Neurooptometri 7,5 Optometri Avancerad
1 och 2 Ögats sjukdomar och diagnostik 7,5 Optometri Avancerad
1 och 2 Binokulärseende och behandling 7,5 Optometri Avancerad
2 Pediatrisk optometri 7,5 Optometri Avancerad
2 Diagnostisk klinik 7,5 Optometri Avancerad
1 och 2 Examensarbete i optometri 15 Optometri Avancerad