Utbildningsplan för

Masterprogrammet i biomedicin, 120 hp

Master's Programme in Biomedicine, 120 credits

Basdata

Programkod
4BI11
Programmets namn
Masterprogrammet i biomedicin
Omfattning
120.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT11.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2010-11-09
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-12-13
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-3000/2013
Behörighetskrav
Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande examen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Biomedicin
Examen
Medicine masterexamen med huvudområdet biomedicin
Degree of Master of Medical Science (120 credits) with a Major in Biomedicine

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:
 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsar­bete.
Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analy­sera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formu­lera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genom­föra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
 • ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck­lingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verk­samhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta an­svar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet
Kunskap och förståelse
Studenten ska:
 • visa generell och integrerad förståelse för molekylära, cellulära och organbiologiska processer och deras samband med sjukdomar hos människa, samt väsentligt fördjupad förståelse för vissa biomedicinska områden,
 • visa god kunskap om relevanta experimentella metoder inom det bio­medicinska fältet, inkluderande metodernas teoretiska bakgrund, ut­förande, tillämpningar och begränsningar samt nödvändiga försiktig­hetsåtgärder, samt fördjupad kunskap om experimentella metoder inom vissa delar av det biomedicinska fältet, och
 • visa fördjupad kunskap om statistiska metoder som kom­mer till användning inom biomedicin och bioinformatik.
Färdighet och förmåga
Studenten ska:
 • visa insikt i den biomedicinska forskningsprocessen och ha god för­måga att självständigt och i samarbete formulera relevanta hypoteser inom det biomedicinska området och på basis av dessa planera och genomföra studier och experiment, dokumentera och analysera obser­vationer samt att bedöma observationernas relevans,
 • visa förmåga att ansöka om relevanta tillstånd och anslag för att genom­föra studier inom det biomedicinska området,
 • visa god förmåga att självständigt uppsöka, sammanfatta och bedöma vetenskaplig information inom det biomedicinska fältet samt att kunna utnyttja denna information i andra problemställningar, och
 • visa god förmåga att såväl muntligt som skriftligt redogöra för ett bio­medicinskt problem/projekt på engelska för både allmänhet och experter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska:
 • visa god insikt i forskningsetik och respekt för patienters integritet och säkerhet samt för etiska aspekter på experiment där humana prover eller levande djur an­vänds, och
 • kunna värdera information och relatera denna till etablerad kunskap inom det biomedicinska fältet.

Beskrivning av huvudområdet

Den vetenskapliga grunden för huvudområdet biomedicin är de naturveten­skapliga förklaringarna till människokroppens funktion vid hälsa och sjuk­dom. Hit hör processer på molekyl-, cell-, organ- och organismnivå samt växelverkan med kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer i miljön. I huvudområdet ingår också grunden för och tillämpningen av de metoder som kan användas för att fördjupa kunskapen inom området och förbättra förebyggande metoder, diagnostiska metoder och behandlingsmetoder av sjukdomar. Genom bredden från grundläggande fysikaliska principer till tillämpningar inom klinisk medicin är biomedicin till sin natur tvärvetenskapligt.

Genom studier i biomedicin utvecklar studenten kunskap om:
 • den naturvetenskapliga grunden till huvudområdet
 • farmakologisk och annan terapeutisk behandling, och
 • individuella variationers betydelse för sjukdomsutveckling
Kunskaper inom området tillämpas framför allt vid den vidare utvecklingen av biomedicinen genom forskning. Kunskaperna tillämpas vidare vid ut­veckling och prövning av nya läkemedel samt när information om dessa och annan biomedicinsk kunskap redovisas för allmänheten och experter. All tillämpning skall ske utifrån ett professionellt förhållningssätt och i överens­stämmelse med inom biomedicinen accepterade etiska principer.

Innehåll och upplägg

Utbildningen bygger på, och kräver, grundläggande biologiska kunskaper erhållna på kandidatnivå. Undervisningen är huvudsakligen uppbyggd på projektarbeten, både individuella och i grupp, och innehållet är genom­gående fokuserat på den biomedicinska forskningsfronten.

Under den första terminen ges dels en kurs i biomedicinsk kommunikation som även innehåller vetenskapsteori och bioetik och dels en kurs i avancerad translationell medicin med fokus på molekylära mekanismer och angreppspunkter för vanliga folksjukdomar.

Termin 2 består av fördjupningskurser inom biostatistik, bioinformatik och försöksdjursvetenskap. Dessutom ges det under den andra terminen möjlighet att fördjupa sig inom det biomedicinska området genom en valbar kurs med biomedicinsk relevans om sammanlagt nio högskolepoäng. En av de valbara kurserna utgörs av en indi­viduell projektkurs där studenten kan fördjupa sig inom teoretiska och praktiska aspekter av forskning.

Under termin 3 och 4 ges möjlighet att ytterligare profilera sig och fördjupa sig i ett biomedicinskt forskningsområde genom två längre individuella projektarbeten där man får god träning i vetenskaplig hypotesformulering, metodik och projektplanering. Ett av dessa är det formella examensarbetet, som ger ytterligare träning i förmå­gan att analysera, konkludera och presentera muntligt och skriftligt.
Parallellt erbjuds forskningsnära valbara fördjupningskurser som företrädel­sevis anknyter till området för projektarbetet.

För att under utbildningen få en väsentligt fördjupad metodologisk och teo­retisk kunskap inom mer än ett område skall projektarbetet på termin 3 och examensarbetet genomföras inom olika forskningsgrupper. Som ytterligare träning i självständig evaluering och presenta­tion av forskning ges kurser inkluderande analys och presentation av aktu­ella forskningsdata, biomedicinsk kommunikation, parallellt med övriga kursmoment under termin 2 och 3.

Övergångsbestämmelser

Student antagen till programmet HT11 men som tagit studieuppehåll, följer efter återupptag studieplan med ingående kurser enligt studieplanen för studenter antagna 2012 och senare.

Övriga riktlinjer

Betygsskala
Som betyg används uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.  På kur­sen Tillämpad kommunikation i biomedicin med vetenskapsteori och bioetik används dock en tvågradig skala, dvs. uttrycken Underkänd eller Godkänd.

Annan betygs­skala kan förekomma på moment inom kurs samt på valbara eller programöverskri­dande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk är engelska.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program
Se respektive kursplan för kursspecifika tillträdeskrav.

Uppdragsutbildning
Programmet ges även som uppdragsutbildning med programkoden 9BI11.

Studieplan med ingående kurser

För studenter antagna 2012 och senare:
Termin Kursbenämning Högskolepoäng Nivå Progression i huvudområdet
1 Tillämpad kommunikation i biomedicin 1 med vetenskapsteori och bioetik 8 Avanc AV
1 Avancerad translationell medicin 22 Avanc AV
2 Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap 4,5 Avanc AV
2 Biostatistik 6 Avanc AV
2 Bioinformatik 5,5 Avanc AV
2 Tillämpad kommunikation i biomedicin 2 5 Avanc AV
2 Valbara kurser  9 Avanc AV
3 Tillämpad kommunikation i biomedicin 3 2,5 Avanc AV
3 Tillämpad kommunikation i biomedicin 4 2,5 Avanc AV
3 Forsknings­projekt 16 Avanc AV
3 Valbara kurser  9 Avanc AV
4 Examensarbete i biomedicin 30 Avanc AV


För studenter antagna 2011:
Termin Kursbenämning Högskolepoäng Nivå Progression i huvudområdet
1 Avancerad kurs i biomedicinsk forskningsmetodik 8 Avanc Av
1 Avancerad translationell medicin 22 Avanc Av
2 Försöksdjursvetenskap 4,5 Avanc Av
2 Biostatistik 6 Avanc Av
2 Bioinformatik 5,5 Avanc Av
2 Biomedicinsk kommunikation 1 5 Avanc Av
2 Valbara kurser 9 Avanc  
3 Biomedicinsk kommunikation 2 2,5 Avanc Av
3 Individuellt forsknings­projekt inklusive forskningsplan 16 Avanc Av
3 och 4 Valbara kurser 9 Avanc  
3 och 4 Examensarbete i biomedicin 30 Avanc Av
4 Biomedicinsk kommunikation 3 2,5 Avanc Av