Utbildningsplan för

Masterprogrammet i global hälsa, 120 hp

Master's Programme in Global Health, 120 credits

Basdata

Programkod
4GB25
Programmets namn
Masterprogrammet i global hälsa
Omfattning
120.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT25.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2024-05-16
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3–1705/2024
Behörighetskrav
Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Global hälsa
Examen

Medicine masterexamen med huvudområdet global hälsa
Degree of Master of Medical Science (120 credits) with a Major in Global Health

En student som uppfyller fordringarna för en examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera ochmed adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra tillkunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra föroch diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog medolika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigtarbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevantavetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll och upplägg

Masterprogrammet i global hälsa fokuserar på de mångfacetterade hälsoutmaningar som överskrider nationsgränser och påverkar både nuvarande och framtida generationer. Våra grundläggande principer är etik, systemtänkande, hållbar utveckling och tvärvetenskaplighet. Vi skapar en stadig grund av överförbara färdigheter och metoder i global hälsoforskning, implementering och policy för en framtida karriär inom akademi, myndigheter, internationella organisationer och civilsamhälle.

Under den första terminen kommer studenterna att få insikt i disciplinens historia och utveckling samt förståelse för begrepp och teorier som ligger till grund för forskning och praktik inom global hälsa. Exempel på dessa begrepp är hållbar utveckling och den globala sjukdomsbördan med utgångspunkterna hälsofrämjande, prevention, behandling och rehabilitering. Dessutom kommer studenterna att introduceras till hälsosystem, policy och systemtänkande. Mot slutet av terminen får studenterna en grund i kvalitativ forskning och metoder.

Etik är av största vikt för forskning och praktik inom global hälsa och introduceras under programmets första termin och fördjupas sedan ytterligare genom att relevanta etiska perspektiv och överväganden tas upp under respektive kurser senare under programmet. Exempel från olika globala hälsoprioriteringar som introduceras under den första terminen ingår som fall i senare kurser för att säkerställa progression i lärandet och en fördjupad förståelse.

Under den andra terminen kommer studenterna först att få en grund i kvantitativ forskning och metoder, för att senare under terminen fördjupa sina kunskaper i både kvalitativ och kvantitativ forskning och metoder. Studenterna kommer också att utveckla sin förståelse för hur hållbar utveckling relaterar till hälsa. Mot slutet av terminen får studenterna lära sig hur man arbetar med global hälsa i praktiken, med fokus på projektledning.

Under den tredje terminen bygger studenterna vidare på sina kunskaper om kvalitativ och kvantitativ forskning och metoder, samt sina kunskaper om projektledning, när de lär sig om att utveckla, implementera och utvärdera interventioner, inklusive kliniska prövningar. De kommer sedan att få möjlighet att tillämpa sina kunskaper i en projektorienterad kurs i form av en praktikplats, eller genom två tillämpade kurser: den första handlar om att syntetisera och applicera evidens och den andra handlar om beredskap och insatser vid kriser och humanitära situationer.

Slutligen, under den fjärde terminen, kommer studenterna att arbeta med sitt examensprojekt, som resulterar i en masteruppsats. I detta arbete får studenterna möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt område inom global hälsa och tillämpa de teorier, begrepp och metoder som de har lärt sig under kursens gång. Studenterna kan välja mellan att applicera kvalitativa, kvantitativa eller mixed-methods på primär, sekundär eller data insamlad genom en omfattande litteraturgenomgång.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Studenterna kommer att rustas för att möta nya utmaningar genom att få bred och djup kompetens inom området global hälsa, baserat på historiska och teoretiska överväganden, aktuell utveckling och evidensbaserad praxis. Studenterna kommer att ta del av bidrag från de många discipliner som är avgörande för forskning och praxis inom global hälsa.

Under programmet kommer studenterna att reflektera över, kritiskt bedöma och praktiskt tillämpa vetenskapliga metoder och teoretiska överväganden för forskning inom global hälsa. De kommer också att lära sig konkreta färdigheter för att arbeta med global hälsa i praktiken. Under examensarbetet förväntas studenterna arbeta självständigt och tillämpa sina metodologiska färdigheter på ett relevant ämne inom global hälsa.

Internationalisering

Programmet är internationellt i sin helhet. Kurserna har ett internationellt perspektiv med tydlig inriktning på globala hälsoproblem. Exempel som används är baserade på frågeställningar och forskning som är relevanta för att förbereda studenterna för en internationell arbetsmarknad. Studenterna ges möjlighet att åka på utbytesstudier till forskningsintensiva universitet i världen under sin utbildning, samt att genomföra sina examensarbeten i samarbete med universitet utanför Sverige.

Valbara kurser

På tredje terminen väljer studenterna att läsa antingen de två kurserna Syntetisera och applicera evidens och Krisberedskap och insatser i global hälsa och humanitära situationer, eller så kan de välja kursen Applicerat projekt i global hälsa. För att påbörja kursen Applicerat projekt i global hälsa måste studenterna säkra en praktikplats hos en forskargrupp, företag eller organisation före kursstart.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Annan betygsskala kan förekomma på enstaka kurser inom programmet eller på valbara kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska. 

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. För att vara behörig till kurserna i termin 3 och 4 krävs att du har godkänt resultat på kurser i termin 1 och 2. De specifika kraven för kurserna finns i kursplanerna.

Studieplan med ingående kurser

Termin Kursbenämning HP Huvud-område Nivå
1 En introduktion till global hälsa
(An Introduction to Global Health)
6 Global hälsa Avancerad
1 Globala sjukdomsbördan
(Global Burden of Disease)
9 Global hälsa Avancerad
1 Hälsosystem och policy i praktiken
(Health Systems and Policy in Practice)
7.5 Global hälsa Avancerad
1 Kvalitativ forskning och metoder 1
(Qualitative Research and Methods 1)
7.5 Global hälsa Avancerad
2 Kvantitativ forskning och metoder 1
(Quantitative Research and Methods 1)
6 Global hälsa Avancerad
2 Hållbar hälsa och utveckling
(Sustainable Health and Development)
7.5 Global hälsa Avancerad
2 Kvalitativ forskning och metoder 2
(Qualitative Research and Methods 2)
4.5 Global hälsa Avancerad
2 Praktisk global hälsa och projektledning
(Global Health Practice and Project Management)
6 Global hälsa Avancerad
2 Kvantitativ forskning och metoder 2
(Quantitative Research and Methods 2)
6 Global hälsa Avancerad
3 Utveckling, implementering och utvärdering av interventioner
(Intervention Development, Implementation and Evaluation)
15 Global hälsa Avancerad
3

Applicerat projekt i global hälsa (15 hp)
(Applied Global Health Project) 

             ELLER

Syntetisera och applicera evidens (6 hp)
(Synthesizing and Applying Evidence)

               OCH

Krisberedskap och insatser i global hälsa och humanitära situationer (9 hp)
(Emergency Preparedness and Response in Global Health and Humanitarian Situations)

15

(tot)

 

 

 

 

 

Global hälsa

 

 

 

 

 

Avancerad
4 Examensarbete i global hälsa
(Degree Project in Global Health)
30 Global hälsa Avancerad