Utbildningsplan för

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management, 120 hp

Master's Programme in Health Economics, Policy and Management, 120 credits

Basdata

Programkod
4HM17
Programmets namn
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management
Omfattning
120.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT17.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2016-05-10
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2017-12-21
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-4992/2017
Behörighetskrav
Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Medical management
Examen
Medicine masterexamen med huvudområdet medical management
Degree of Master of Medical Science (120 credits) with a Major in Medical Management

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet, som ställer stora krav på självständighet, eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet
Utöver de nationella målen för masterexamen gäller följande mål för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management vid Karolinska Institutet:

Studenten skall vid avslutad utbildning
 • visa fördjupad kunskap om hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt sjukvårdens och samhällets resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa
 • visa fördjupad kunskap om organisation och styrning samt utveckling inom vård- och omsorgsarbetet
 • visa fördjupad kunskap och förståelse om hur hälsosystem fungerar och hälsopolitik skapas och implementeras
 • visa fördjupade färdigheter i att använda metoder inom hälsoekonomi, policy och management vid uppföljning och utvärdering av hälsofrämjande arbete och medicinska metoder, samt
 • visa förmåga att tillämpa teorier och modeller inom hälsoekonomi, policy och management.

Innehåll och upplägg

Programmet fokuserar på tre teman inom huvudområdet; hälsoekonomi, policy och management. Inom hälsoekonomi ligger fokus på finansiering av hälso- och sjukvården samt metoder för ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram samt mätning och värdering av hälsa. Policy innefattar hälsoplanering och metoder för utveckling, implementering och analys av ”policy” i hälso- och sjukvårdssystem, medan management inbegriper metoder för hälso- och sjukvårdsledning och styrning.

Under det första läsåret ges grundläggande kunskaper inom huvudområdet med ett fokus på hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Vidare utvecklas studentens grundläggande färdigheter i att använda metoder inom programmets tre teman. Det första årets kurser involverar även grundläggande kvantitativa och kvalitativa metoder.

På det andra läsåret sker en fördjupning inom hälsoekonomi, management och policy då studenterna tillämpar och fördjupar de kunskaper de fått under det första året. De fördjupar sina kunskaper om hälsosystem och hälsopolitik, studerar metoder för modellering och ekonomisk utvärdering och fördjupar sina kunskaper om hur kvalitativa och kvantitativa verktyg kan användas för utvärdering av medicinska metoder och för förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen avslutas med en termin där studenten ges möjlighet att fördjupa sig inom hälsoekonomi, policy eller management genom ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Kursen innehåller planering, genomförande och rapportering av en studie i form av en vetenskaplig uppsats.

Vetenskaplig teori och metod introduceras på programmets första kurs. Under följande kurser får studenterna en ökad grad av kunskap och insikt i vetenskapliga metoder och i slutet av termin 3 tränas såväl de teoretiska och praktiska aspekterna. Varje kurs omfattar föreläsningar, seminarier och grupparbeten samt praktiska övningar. Seminariernas syfte är att utveckla de praktiska färdigheterna, den professionella attityden samt kritiskt tänkande och inkluderar olika former av interaktiva studentledda aktiviteter. I examensarbetet på programmets sista kurs får studenterna praktiskt tillämpa dessa kunskaper.

Övergångsbestämmelser

--

Övriga riktlinjer

Betygsskala
Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd, Väl godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på enstaka kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk är engelska.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program
Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav beskrivna på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Studieplan med ingående kurser

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvud-
område
Nivå
1 Introduktionskurs 7,5 Medical management Avancerad
1 Hälsoekonomi - finansiering av hälso- och sjukvården 10 Medical management Avancerad
1 Hälsosystem och policy 10 Medical management Avancerad
1 Planering för hälsa 2,5 Medical management Avancerad
2 Grundläggande epidemiologi och statistik 1 5 Medical management Avancerad
2 Hälsomått, mätning och värdering av hälsa 7,5 Medical management Avancerad
2 Ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårds­program 7,5 Medical management Avancerad
2 Hälso- och sjukvårdsledning 10 Medical management Avancerad
3 Statistik 2 5 Medical management Avancerad
3 Avancerad hälsoekonomi 5 Medical management Avancerad
3 Avancerad kurs i hälsosystem och policy 5 Medical management Avancerad
3 Avancerad hälso- och sjukvårdsledning 5 Medical management Avancerad
3 Vetenskapsteori och forskningsetik 10 Medical management Avancerad
4 Examensarbete i medical management 30 Medical management Avancerad