Utbildningsplan för

Masterprogrammet i hälsoinformatik, 120 hp

Joint Master's Programme in Health Informatics, 120 credits

Basdata

Programkod
5HI17
Programmets namn
Masterprogrammet i hälsoinformatik
Omfattning
120.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT17.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2016-04-14
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2017-09-12
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-3529/2017
Behörighetskrav
Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande examen. Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Hälsoinformatik
Examen

Masterexamen
Master of Science (120 credits)

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsar­bete.

Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analy­sera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formu­lera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genom­föra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck­lingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verk­samhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta an­svar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Utöver de nationella målen gäller följande mål för masterprogrammet i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet:

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning skall studenten visa kunskap och förståelse

 • om vården och omsorgen som organisation, dess styrning och dess målsättningar,
 • om grundläggande data- och systemvetenskap, informationssäkerhet, hälsoinformatiska applikationer och e-tjänster,
 • om hur IT kan användas inom vård och omsorg,
 • för termer och begrepp inom vård och omsorg, och
 • för den hälsoinformatiska forskningsprocessen.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning skall studenten visa färdighet och förmåga att

 • analysera och bedöma behovet av hälsoinformationssystem för allmänhet, patienter och vårdgivare,
 • analysera, karakterisera, utvärdera och förbättra vårdens arbetsprocesser med hjälp av informationsteknik,
 • utveckla, införa, förbättra och utvärdera dataanalytiska metoder som stödjer kliniskt beslutsfattande,
 • medverka i upphandling och beställning av hälsoinformationssystem
 • anpassa, utveckla, införa, underhålla, utvärdera och förbättra hälsoinformationssystem,
 • kritiskt granska, välja och tillämpa hälsoinformatiska standarder,
 • självständigt formulera relevanta forskningsfrågeställningar inom det hälsoinformatiska området och på basis av dessa planera och genomföra projekt, och
 • leda projekt och fungera väl i interdisciplinära team.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • kunna värna om patienters integritet och säkerhet,
 • kunna värdera information och relatera denna till etablerad kunskap inom det hälsoinformatiska området, och
 • ha förmåga att se värdet i och själv söka samverkan med berörda yrkeskategorier.

Innehåll och upplägg

Programmet omfattar fyra terminer med olika teman som bygger på en progression från tidigare terminer: överbryggning (termin 1), grundläggande (termin 2) respektive fördjupad hälsoinformatisk metodkunskap med tillämpningar inom aktuella forskningsteman (termin 3), samt slutligen ett projektarbete inom hälsoinformatik (termin 4).

Syftet med den första terminen är att överbrygga kunskapsklyftan mellan studenter med vård-, respektive teknisk utbildningsbakgrund. Den första kursen som möter studenterna förmedlar en gemensam förståelse för huvudområdet som akademisk och praktisk disciplin, samt en förståelse för vilka huvudsakliga utmaningar inom vården, som rör informations- och kunskapshanteringen. Överbryggningskurser om sammanlagt 15 hp ger grundkunskaper i data- och systemvetenskap till studenter med hälso- och sjukvårdsbakgrund. På motsvarande sätt får studenter med teknisk bakgrund en förståelse för grunderna inom medicinsk vetenskap och hälso- och sjukvårdens organisation. Terminens avslutande kurs ansluter till terminens första kurs där utmaningarna inom vården togs upp - här behandlas lösningarna i form av IT-system inom vården.

Termin 2 innehåller kurser med grundläggande kunskaper och färdigheter inom hälsoinformatik: metoder för att genomföra verksamhetsanalys och modellering av användarkrav, metoder för utvärdering av olika aspekter av hälsoinformationssystem under och efter införande, samt hälsoinformatiska standarder. Därutöver läser studenterna grundläggande dataanalysmetoder och en avancerad kurs i vetenskaplig metodik.

Termin 3 ger en introduktion till projektledning där metodkunskaperna i dataanalys tillämpas i form av projektarbeten. Vidare kan studenterna välja att läsa en kurs i antingen informationssäkerhet eller entreprenörskap och får inblick i aktuella forskningsteman inom hälsoinformatik genom en forskningsförberedande kurs.

Under termin 4 genomförs ett examensarbete.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Programmet har en sammanhållen kurs, Vetenskaplig forskningsmetodik, där research design, vetenskapligt skrivande och källkritik diskuteras samt olika kvalitativa och kvantitativa metoder och etiska frågor behandlas. För ämnet aktuella forskningsfrågor behandlas i en särskild forskningsförberedande kurs där studenterna granskar och sammanfattar litteraturen kring specifika frågeställningar.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de peda­gogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Under utbildningen görs ett antal studiebesök på olika vårdenheter, IT-företag och myndigheter och dessutom bjuds gästföreläsare från dessa verksamheter. Därutöver finns stora möjligheter att skriva examensarbete i samarbete med klinik och industri.

Övergångsbestämmelser

--

Övriga riktlinjer

Betygsskala

För betygssättning på kurs används en målrelaterad sjugradig skala A-F. Annan betygsskala kan förekomma på moment inom kurs. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är engelska.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin så finns dessa behörighetskrav beskrivna i berörda kursplaner.

Uppdragsutbildning
Programmet ges även i form av uppdragsutbildning med programkod 9HI17.

Studieplan med ingående kurser

Termin Kursbenämning Hög­skole­poäng Huvud-
område

 
Nivå och progression
(för kurser på
grundnivå inom huvudområdet)
Kurs­givande lärosäte
1 Hälsoinformatik – behov, mål och begränsningar 5 Hälsoinformatik Grund
(G2)
KI
1 Överbryggningskurser:

Kompletteringskurs i data- och systemvetenskap
ELLER
Grundläggande medicinsk vetenskap
samt
Vården och omsorgens organisation och styrning
15


7,5

+

7,5
------
Grund


GrundGrund
SU


KIKI
1 Informationssystem i hälso- och sjukvården 10 Hälsoinformatik Avvancerad KI
2 Verksamhetsanalys, användarkravhantering och utvärdering 10 Hälsoinformatik Avancerad KI
2 Standardisering inom hälsoinformatik 5 Hälsoinformatik Avancerad KI
2 Data science för hälsoinformatik 7,5 Hälsoinformatik Avancerad SU
2 Vetenskaplig forskningsmetodik 7,5 Hälsoinformatik Avancerad KI
3 Projektledning och verktyg inom hälsoinformatik 7,5 Hälsoinformatik Avancerad SU
3 Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik 15 Hälsoinformatik Avancerad KI
3 Introduktion till informationssäkerhet
ELLER
Entreprenörskap i det digitala samhället
7,5

7,5
--

--
Avancerad


Avancerad
SU


SU
4 Examensarbete i hälsoinformatik 30 Hälsoinformatik Avancerad KI och SU