Utbildningsplan för

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, 120 hp

Master's Programme in Molecular Techniques in Life Science, 120 credits

Basdata

Programkod
5MT15
Programmets namn
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
Omfattning
120.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT15.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2014-06-17
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2017-12-21
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-2235/2017
Behörighetskrav
Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp varav/samt minst 10 hp i teoretisk matematik samt minst 20 hp inom livsvetenskap (exempelvis cellbiologi, biokemi, mikrobiologi eller molekylärbiologi). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Molekylära livsvetenskaper
Examen

Medicine masterexamen med huvudområdet molekylära livsvetenskaper
Degree of Master of Medical Science (120 credits) with a Major in Molecular Life Science

Programmet leder fram till en gemensam examen mellan Karolinska Institutet, Kungliga tekniska Högskolan samt Stockholms Universitet. Examensbevis utfärdas av Kungliga tekniska Högskolan.

En student som uppfyller fordringarna för en examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsar­bete.

Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen 
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

 Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analy­sera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formu­lera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genom­föra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck­lingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verk­samhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta an­svar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll och upplägg

Programmet är tvärvetenskapligt och fokuserar mot de senaste teknikerna inom livsvetenskaperna och hur man kan applicera dem inom medicinsk grundforskning, prevention, diagnostik och behandling. Programmet ger därför en djup teoretisk och praktisk specialistkunskap inom translationell medicin, molekylärbiologi, biofysik och bioinformatik och dessutom fördjupad förståelse för vetenskaplig metodik och gedigen praktisk träning i skriftlig och muntlig framställning.

De tre universiteten bidrar med state-of-the-art kurser inom områden där de bedriver internationellt framstående forskning och utbildning.

Programmets kärna - de senaste teknikerna inom livsvetenskaperna inkluderande "high-throughput biology" - belyses under termin 1 till 3 teoretiskt men även praktiskt särskilt i kurserna Genetik, Bioinformatik, Komparativ genomik, Biofysikalisk kemi, Idenitifiering av biomarkörer och Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment.

Kunskap och förståelse för translationell medicin ges särskilt i kurserna Kunskapsfronten inom translationell medicin och Läkemedelsutveckling.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Studenten ges möjlighet till individuell fördjupad kunskap inom huvudområdet och fördjupad metodkunskap samt träning i självständighet i kurserna Projekt i molekylär livsvetenskap samt i Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper, avancerad nivå.

Färdighet och förmåga att kommunicera i både tal och skrift och att angripa en vetenskaplig frågeställning med ett korrekt metodologiskt och etiskt förhållningssätt tränas i kurserna Tillämpad kommunikation och Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 1, 2 och 3.

Övergångsbestämmelser

För studenter antagna HT15 och HT16 gällde det särskilda behörighetskravet 10 hp i matematik, i övrigt samma krav.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Betyg sätts enligt respektive lärosätes riktlinjer. Betygsskala för respektive kurs framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är engelska.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopp­lade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav även beskrivna på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Studieplan med ingående kurser

Gäller för studenter antagna från HT 2018 eller senare

År Kursbenämning HP Nivå Huvudområde Kursgivande
lärosäte
1 Genetik 5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KI
1 Kunskapsfronten inom translationell medicin 16,5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KI
1 Tillämpad kommunikation 7 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KI
1 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 1 1,5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KI
1 Bioinformatik 7 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
SU
1 Komparativ genomik 7,5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
SU
1 Biologiska membraners struktur och dynamik 7 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
SU
1 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2 1,5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
SU
1 Metoder i molekylär livsvetenskap 7 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
SU
2 Tillämpad genteknologi och storskalig dataanalys 7,5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KTH
2 Kliniska tillämpningar av bioteknik 6 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KTH
2 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 3 1,5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KTH

Valbara kurser, två av följande tre* ska väljas

2 Systembiologi* 7,5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KTH
2 Läkemedelsutveckling* 7,5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KTH
2 Projekt i molekylär livsvetenskap* 7,5 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
KTH
2 Examensarbete i molekylära livsvetenskaper, avancerad nivå 30 Avancerad Molekylära
livsvetenskaper
SU/KI/KTH

Gäller för studenter antagna från HT 2017

År Kursbenämning HP Nivå Huvudområde Kursgivande lärosäte
1 Genetik 5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KI
1 Kunskapsfronten inom translationell medicin 16,5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KI
1 Tillämpad kommunikation 7,5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KI
1 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 1 1 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KI
1 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 2 1 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU
1 Bioinformatik 7,5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU
1 Komparativ genomik 7,5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU
1 Biofysikalisk kemi 7 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU
1 Projekt i molekylär livsvetenskap 7 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 3 1 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Proteomik 6 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Tillämpad genteknologi 5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Läkemedelsutveckling 6 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Projekt i molekylär livsvetenskap 5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Analys av data från storskaliga molekylär-biologiska experiment 7 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Examensarbete i molekylära livsvetenskaper, avancerad nivå 30 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU/KI/KTH

Gäller för studenter antagna från HT 2016 eller tidigare

År Kursbenämning HP Nivå Huvudområde Kursgivande lärosäte
1 Genetik 5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
1 Kunskapsfronten inom translationell medicin 16,5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KI
1 Tillämpad kommunikation 7,5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KI
1 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 1 1 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KI
1 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 2 1 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU
1 Bioinformatik 7,5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU
1 Komparativ genomik 7,5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU
1 Biofysikalisk kemi 7 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU
1 Projekt i molekylär livsvetenskap 7 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU
2 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 1 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Proteomik 6 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Tillämpad genteknologi 5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Läkemedelsutveckling 6 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Projekt i molekylär livsvetenskap 5 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KI
2 Analys av data från storskaliga molekylär-biologiska experiment 7 Avancerad Molekylära livsvetenskaper KTH
2 Examensarbete i molekylära livsvetenskaper,
avancerad nivå
30 Avancerad Molekylära livsvetenskaper SU/KI/KTH