Utbildningsplan för

Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp

Complementary programme for physicians with a medical degree from outside the EU/EES and Switzerland, 60 credits

Basdata

Programkod
7KL10
Programmets namn
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT10.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2010-03-12
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2021-12-08
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-4789/2021
Behörighetskrav
Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Medicin

Mål

Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Efter slutförd utbildning skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Kunskap och förståelse
För godkänd utbildning skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För godkänd utbildning skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, och
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd utbildning skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Innehåll och upplägg

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar totalt 60 högskolepoäng (40 veckor) fördelade över ett läsår. En stor del av programmet genomförs som verksamhetsförlagd utbildning där studenten tränas i praktiskt läkararbete. Den verksamhets­förlagda utbildningen förläggs huvudsakligen inom specialiteterna kirurgi, medicin, psykiatri och allmänmedicin. Resterande del av programmet utgörs av föreläsningar, kliniska fallseminarier, praktisk färdighetsträning, teamarbetesträning och professionell utveckling. Utöver detta ges tid för egenstudier och fördjupningsavsnitt som skall leda fram till egna presentationer.

Programmet består av tre kurser. Generellt genomförs den teoretiska och praktiska undervisningen i dialogform med hög grad av egeninsats där studenterna i programmet tränas i att formulera och besvara relevanta medicinska frågeställningar samt fungera i en svensk vårdmiljö.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna HT21 eller tidigare läste kursen Ämnesövergripande integration av teoretisk och praktisk medicinsk kunskap, 3 hp, vilken från och med VT23 ingår i kursen Fördjupningskurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen. För studenter antagna HT21 eller tidigare som gör återupptag efter studieuppehåll, kommer individuell studieplanering att göras. 
Studenter antagna HT20 eller tidigare hade mindre av träning på vanliga medicinska procedurer samt teamarbetesträning. Ändringen märks framför allt inom respektive kursplan. 
Studenter antagna från HT17 läser kurserna Samhälls- och författningskunskap, 4,5 hp på avancerad nivå.
Studenter antagna HT16 eller tidigare läste kursen Samhälls- och författningskunskap, 4,5 hp på grundnivå.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Betygsskalan är tvågradig med betygen Underkänd och Godkänd.

Undervisningsspråk

All undervisning sker på svenska. All obligatorisk kurslitteratur är på svenska.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

För studenter antagna HT21 eller tidigare:
För tillträde till kursen Ämnesövergripande integration av teoretisk och praktisk medicinsk kunskap krävs godkänt resultat på kursen Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen samt att studenten genomfört kursen Fördjupningskurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Studieplan för studenter antagna HT22 eller senare
 

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Huvudområde Nivå
1 Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 30 Medicin Avanc
2 Samhälls- och författningskunskap 4,5   Avanc
2 Fördjupningskurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 25,5 Medicin Avanc
         


Studenter antagna HT21 eller tidigare
 

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Huvudområde Nivå
1 Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 30 Medicin Avanc
2 Samhälls- och författningskunskap 4,5   Avanc
2 Fördjupningskurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 22,5 Medicin Avanc
2 Ämnesövergripande integration av teoretisk och praktisk medicinsk kunskap 3 Medicin Avanc