Utbildningsplan för

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp

Complementary programme for nurses with a nursing degree from outside the EU/EES and Switzerland, 60 credits

Basdata

Programkod
7KS15
Programmets namn
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT15.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2014-12-18
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2019-10-04
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-3961/2019
Behörighetskrav
Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Omvårdnad

Mål

Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Efter slutförd utbildning ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska i Sverige.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktu­ellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om samban­det mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets bety­delse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälso­arbetet,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvin­nors och mäns hälsa,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn och våld i nära relationer, 
 • visa kunskap om relevanta lagar och författningar.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna infor­mera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genom­föra handledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgär­der och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant informa­tion samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställ­ningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärds­bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att Innehåll och upplägg.

Innehåll och upplägg

Programmet för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar 60 högskolepoäng (40 veckor). Programmet består av teoretiska kurser/moment om motsvarande 37,5 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 22,5 högskolepoäng.

De teoretiska kurserna syftar till att bygga vidare på studentens tidigare kunskaper inom vård och omvårdnad och identifiera de särskilda individuella kompletteringsbehov som föreligger för att kunna arbeta som legitimerad sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård. Utifrån sjuksköterskans profession behandlar de teoretiska kurserna omvårdnad som vetenskap, vård och omvårdnad vid vanligt förekommande sjukdoms- och ohälsotillstånd inom olika vårdkontext, farmakologi, läkemedelsberäkning samt lärande och ledarskap.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.

Tre av programmets kurser inkluderar verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård och hemsjukvård, kommunal vård och omsorg samt inom sjukhusbaserad akutsjukvård. Under VFU får studenten möjlighet att under handledning utveckla sin yrkesroll och sitt professionella förhållningssätt samt integrera och tillämpa sina kunskaper i att utföra och leda omvårdnads­arbete.

Övergångsbestämmelser

För studenter antagna HT19 eller tidigare, som gör ett studieuppehåll, kommer en individuell studieplanering att göras.

Studenter antagna HT16 eller tidigare antogs med behörighetskrav om minst treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Betygsskalan är tvågradig med betygen Godkänd och Underkänd.

Undervisningsspråk

All undervisning sker på svenska. All obligatorisk kurslitteratur är på svenska.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Studieplan för studenter antagna HT20 eller senare

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Huvudområde Nivå och progression (inom huv.omr) VFU
1 Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 7,5 Omvårdnad Grund (G1)  
1 Farmakologi och läkemedelsberäkning  4,5   Grund  
1 Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård 15 Omvårdnad Grund (G1)   X
1+2 Vård och omvårdnad av äldre 7,5 Omvårdnad Grund (G1)   X
2 Lärande och ledarskap 4,5   Grund  
2 Vård och omvårdnad inom akutsjukvård 19,5 Omvårdnad Grund (G1)   X
2 Sjuksköterskans professionella kompetens 1,5 Omvårdnad Grund (G2)  


Studieplan för studenter antagna HT19 eller tidigare

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Huvudområde Nivå och progression (inom huv.omr) VFU
1 Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 12 Omvårdnad Grund (G1)  
1 Farmakologi och läkemedelsberäkning 1 3      
1 Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 1 6 Omvårdnad Grund (G1)  
1 Verksamhetsförlagd utbildning - primärvård 6 Omvårdnad Grund (G1) x
1+2 Lärande och ledarskap 4,5      
2 Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 2 7,5 Omvårdnad Grund (G1)  
2 Farmakologi och läkemedelsberäkning 2 1,5      
2 Verksamhetsförlagd utbildning - kommunal vård och omsorg 4,5 Omvårdnad Grund (G1) x
2 Verksamhetsförlagd utbildning - medicin, kirurgi eller geriatrik 13,5 Omvårdnad Grund (G2) x
2 Sjuksköterskans professionella kompetens 1,5 Omvårdnad Grund (G2)