Utbildningsplan för

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp

Complementary Programme for dentist with a dental degree from outside the EU/EES and Switzerland, 60 credits

Basdata

Programkod
7KT10
Programmets namn
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT10.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2010-03-12
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2016-12-21
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-4606/2016
Behörighetskrav
Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Odontologi

Mål

Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Efter slutförd utbildning skall studenten visa den kunskap och förmåga som krävs för tandläkaryrket och för att kunna ansöka om legitimation som tandläkare. Studenten ska ha uppnått en professionell kompetens för att främja anställningsbarheten, kunna definiera problem, kunna söka och värdera kunskap för att lösa frågeställningar som uppkommer i yrkes­utövningen samt ha uppnått den genusmedvetenhet som krävs för yrket.

Kunskap och förståelse
För slutförd utbildning skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsk­nings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patien­tens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälso­tillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, mun­hälsa och miljö,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tand­vården, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För slutförd utbildning skall studenten:

 • visa förmåga att självständigt diagnostisera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos patienter i olika åldrar och med olika behov,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyg­gande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av pati­enter,
 • visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tand­vårdsarbete,
 • visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring,
 • visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga perso­nalgrupper inom tandvården, liksom med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska om­rådet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För slutförd utbildning skall studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedöm­ningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.

Innehåll och upplägg

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar totalt 60 högskolepoäng (40 veckor) fördelade över ett läsår.
Programmet genomförs med stor del klinisk färdighetsträning kompletterad med ämnesspecifika odontologiska och medicinska moment. 

De ämnesspecifika momenten innefattar teoretisk undervisning till stöd för sjukdomsinriktad och rehabiliterande tandvård. Den teoretiska undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, terapidiskussioner och självstudier. Den kliniska färdighetsträningen sker under handledning. Övriga kurser/moment som ingår i utbildningen är beteendevetenskap, etik, kommunikation och författningskunskap/ samhällsodontologi.

Den pedagogiska målsättningen för programmet är att studenterna skall bli individer med förmåga att själva styra över sin inlärning och att utveckla förståelse av studerade fenomen. De skall utvecklas till att vara engagerade i arbetet med att förbättra människors hälsa och att vara vetenskapligt intresserade, etiskt medvetna, kreativa och humanistiskt tänkande yrkesutövare. De skall också utveckla god förmåga att kommunicera med såväl kollegor och patienter som befattningshavare och samhället i övrigt och god förmåga att arbeta effektivt i arbetsgrupper av olika slag.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Den kliniska färdighetsträningen innebär att studenterna tränar praktiskt kliniskt tandläkararbete under handledning. Den kliniska färdighetsträningen omfattar både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård. Oral radiologi ingår i den kliniska färdighetsträningen och omfattar både teoretisk undervisning och kliniska övningar.

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna HT16 läste kurserna Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen, 6 hp samt Klinikförberedande kurs, 13 hp på grundnivå.

Studenter antagna HT15 eller tidigare läste kurserna Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen, 10,5 hp samt Klinisk färdighetsträning 1 vuxentandvård, 10,5 hp på grundnivå.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Godkänd eller Underkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men utbildningsmoment på engelska kan förekomma. Den obligatoriska litteraturen är på svenska och engelska.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students kliniska färdighetsträning kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskaps­kontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt klinisk färdighetsträning.

Studieplan med ingående kurser

För studenter antagna från och med 2017

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Nivå Progression i
huvudområdet
1 Grundläggande kurs - kompletterande utbildning
för tandläkare med utländsk examen
6 Avanc AV
1 Klinikförberedande kurs 13 Avanc AV
1 Klinisk färdighetsträning 1 4 Avanc AV
1 Odontologiska och
medicinska stödämnen 1
4,5 Avanc AV
1 Vetenskapligt arbete 1 2,5 Avanc AV
2 Klinisk färdighetsträning 2 26 Avanc AV
2 Odontologiska och
medicinska stödämnen 2
2,5 Avanc AV
2 Vetenskapligt arbete 2 1,5 Avanc AV


För studenter antagna från och med 2016

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Nivå Progression i
huvudområdet
1 Grundläggande kurs - kompletterande utbildning
för tandläkare med utländsk examen
6 Grund G
1 Klinikförberedande kurs 13 Grund G
1 Klinisk färdighetsträning 1 4 Avanc AV
1 Odontologiska och
medicinska stödämnen 1
4,5 Avanc AV
1 Vetenskapligt arbete 1 2,5 Avanc AV
2 Klinisk färdighetsträning 2 26 Avanc AV
2 Odontologiska och
medicinska stödämnen 2
2,5 Avanc AV
2 Vetenskapligt arbete 2 1,5 Avanc AV


För studenter antagna från och med 2010

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Nivå Progression i
huvudområdet
1 Grundläggande kurs - kompletterande utbildning
för tandläkare med utländsk examen
10,5 Grund G
1 Klinisk färdighetsträning 1 vuxentandvård 10,5 Grund G
1-2 Odontologisk ämnesspecifik kurs - vuxentandvård 9 Avanc AV
1-2 Medicinska stödämnen 4,5 Avanc AV
1-2 Klinisk färdighetsträning 2 - vuxentandvård 12 Avanc AV
1-2 Klinisk färdighetsträning 3 -
barn- och ungdomstandvård
6 Avanc AV
2 Odontologisk ämnesspecifik kurs - barn och ungdomstandvård 3 Avanc AV
2 Författningskunskap - samhällsodontologi 1,5 Avanc AV
2 Individuell fördjupning 3 Avanc AV