Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine kandidatexamen  

Programmet är en påbyggnadsutbildning för dig som har en tandhygienistexamen och som vill fördjupa dina kunskaper och utveckla dina färdigheter.

Beskrivning

Påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ger dig praktisk och ämnesmässig fördjupning inom oral hälsa och oral miljö med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi och gerodonti. 

De kliniska studierna utvidgas med behandling av komplicerade patientfall. Utbildningen ger dig även fördjupade kunskaper inom äldretandvård, i klinisk träning gällande barn- och ungdomstandvård samt tobaksprevention och tobaksavvänjning. 

Dina kunskaper om samtalsmetodik och kommunikation fördjupas och appliceras praktiskt på egna patientfall, bland annat inom tobaksavvänjning och inom barn- och ungdomstandvården. En teoretisk kunskapsbas ges om organisation och ledarskap, främst inom tandvården. Därtill sker även interprofessionell samverkan med andra yrkesgrupper vilket är en viktig del i tandhygienistens roll i folkhälsoarbetet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom ett område som du själv väljer och som har en tydlig anknytning till aktuell odontologisk forskning. Studierna bedrivs individuellt eller i grupp och består av föreläsningar, kliniskt arbete, projektarbeten och seminarier.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Tandhygienister arbetar inom offentlig vård eller privat vård, som anställda eller som egna företagare. Några arbetar även med utbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att söka till magisterutbildning inom odontologisk profylaktik.

Anmälan HT19

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 25
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Anmälningskod: KI-21007

Särskild behörighet

Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 17 maj 2019.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen