Psykosocialt stöd för sjukvårdspersonal

Det finns stor efterfrågan bland omsorgspersonal, sjukvårdspersonal och chefer att få tillgång till ett samlat stöd för de utmaningar som möter all omsorgs- och vårdpersonal.

På den här sidan kan du som student, omsorgspersonal, vårdpersonal och chef få tillgång till material och konkreta förslag för att ta hand om och stötta dig och dina medarbetare.

Syftet med den här samlade information som utvecklats av forskare och medarbetare på KI är att stärka och stötta vårdpersonal och samt ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna avseende stress- och krishantering under omställningen av vården med anledning av covid-19. Materialet riktar sig till all personal inom regioner och kommuner, både de som arbetar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg annan omsorg och socialtjänst. Fokus är på stress- och krishantering på individ och teamnivå.

Så här kan du använda materialet

Sjukvårdspersonal är tränade och vana vid att hantera svåra situationer, men under rådande omständigheter med stora omställningar behövs extra mycket uppbackning och stöd, särskilt avseende att stötta ny personal som tas in för att förstärka. Personal utan tidigare sjukvårdserfarenhet och sjukvårdsstudenter kommer att delta i nya arbetslag med väldigt kort introduktion till nya arbetsuppgifter i nya vård- och omsorgsmiljöer. I synnerhet juniora medarbetare kommer att behöva stöd och verktyg. Sjukvårdpersonal kan komma att behöva ta allt svårare medicinska beslut, som tex att tvingas göra tuffa prioriteringar på grund av en eventuell resursbrist, med höga nivåer av moralisk stress som följd parallellt med stor oro kring brist på adekvat skyddsutrustning.

Under de förhållanden som råder innebär det att många inom omsorg och vård arbetar under stor press och detta kan pågå under lång tid. Sjukskrivningar och bortfall pga smittade medarbetare gör att andra får dra ett tungt lass. Detta kan fungera under en kortare period men när lösningar saknas på lång sikt kan detta bli ohållbart. I menyn till höger finns mer utförlig beskrivning och råd för dig som arbetar inom sjukvården.

Institutionen för Global Folkhälsa och Centrum för Katastrofmedicin, med hjälp av forskare och medarbetare på KI, har tagit fram detta material.

Vid frågor om innehåll, kontakta: covid19utbildning@ki.se.