Psykosocialt stöd för sjukvårdspersonal - För dig som är vårdstudent

Samtliga vårdstudenter som är på verksamhetsförlagd utbildning kommer att möta utmaningar på ett nytt sätt. Det innebär att du kan ställas inför situationer där du känner att din erfarenhet inte räcker till eller att du blir osäker i din roll.

Tänk på att vi alla har varit nya och varit i samma situation med samma upplevelser. Det kan vara utmanande att säga ifrån och be om stöd i en miljö som är präglad av stress och prestationskrav. Men försök se till att du som student och anställd vet vem du kan vända dig till med frågor och när du möter utmaningar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen i Region Stockholm fortgår med viss modifikation och du vänder dig till din handledare och kursledning när du har frågor eller möter utmaningar. Du deltar i patientnära värd av patienter med covid-19 under handledning under förutsättning att du har fått adekvata instruktioner om gällande rutiner vid vård av misstänkt eller konstaterat smittad patient samt har fått träna detta med handledare inför patientkontakt. Vid deltagande i patientnära vård ska du använda skyddsutrustning enligt samma rekommendationer som gäller för anställda. Du har möjlighet att avstå deltagande i patientnära vård av patienter med covid-19. Tala med din handledare kring detta, samt vid behov ta kontakt med vårdverksamhetens företagshälsovård eller Studenthälsan beroende på om du är anställd eller på VFU. Du ska ta del av den information som ges till anställda på respektive vårdverksamhet där du har din VFU. Vårdverksamheten ska även säkerställa att så skett.

  • Karolinska Institutet har platsgaranti för de studenter som tar studieuppehåll för att arbeta i vården och rekommenderar studenter i slutet av sin utbildning att prioritera att ta examen för att kunna bistå sjukvården på bästa sätt.
  • Studenter som tar anställning inom vården har tillgång till de formella verktyg och stödinsatser som finns på arbetsplatsen.
  • Vid behov av stöd, ta kontakt med vårdverksamhetens företagshälsovård (om du är anställd) eller Studenthälsan (om du är på VFU).
  • Tillse att du tar tid för återhämtning och vila.

Institutionen för Global Folkhälsa och Centrum för Katastrofmedicin, med hjälp av forskare och medarbetare på KI, har tagit fram detta material.

Vid frågor om innehåll, kontakta: covid19utbildning@ki.se.