Psykosocialt stöd för sjukvårdspersonal - Ledarskap i svåra situationer

Alla som arbetar inom vården under nuvarande förhållanden utsätts för en enorm press. Du som innehar en ledarskapsfunktion och eller arbetar med personalhälsa upplever kanske en extra stor press då ett stort ansvar för dina medarbetare ligger på din roll.

Kraven på synlighet och närvaro ökar i krissituationer, ledaren bör t.ex. inte försvinna in i oändliga möten. Ledare i den omställda sjukvården bör således ge sig ut på golvet, gärna själv direkt handlägga patienter och vara nära sin personal för att tydligare förstå vad personalen exponeras för samt för att själva agera som förebilder. Regelbunden närvaro på arbetsgolvet ger också ledaren möjlighet att på ort och ställe göra sig en egen uppfattning om läget i den verksamhet man är satt att leda. Nya arbetslag formas med ibland ovana medarbetare och rutinerna är föränderliga. Din roll som ledare är att skapa ett lugn och en tillåtande kultur där rutiner snabbt kommer på plats.

Här nedan följer några tips och råd att tänka på som kan stötta dig och dina medarbetare i ert arbete.

Praktiska tips

 • Se till att dina kollegor och medarbetare i möjligaste mån har tid för återhämtning.
 • Vid bemanning försök bedöm om personalen är ”fit for duty”, baserat på belastning och total arbetstid.
 • Håll kontakt med sjuka medarbetare, i synnerhet de som sannolikt blivit smittade med covid-19.
 • Uppmuntra dina medarbetare att behålla viktiga rutiner såsom att sova minst sex timmar, äta, utföra fysisk aktivitet samt upprätthålla kontakt med sociala relationer.
 • Värna personalens matpaus.
 • Se över möjligheterna (fysiskt och arbetsmiljömässigt) för personalen att gå undan för vila/paus vid behov.
 • Se över möjligheterna till reflektion för personalen innan de lämnar sitt skift. Det kan vara rutinmässigt hemgångssamtal eller att tillsammans med teamet gå igenom tex; vad har varit bra? Är all överlämning gjord? Har något varit svårt? Men om man gör After Action Review så bör man uppnå detta.
 • Försök ge varierade uppgifter till dina medarbetare, så att de arbetsuppgifterna med stor press kan fördelas inom arbetsgruppen.
 • Para ihop mindre van personal med mer erfaren.
 • Stötta och uppmuntra vårdstudenter som deltar i vården.
 • Tillse att kommunikation sker strukturerat och till varje medarbetare. Tillse att ge daglig information och uppdateringar gärna vid en fast tidpunkt i början och slutet av arbetspasset. Gör detta även om du inte har ny information.
 • Information som vidarebefordras digitalt bör innehålla en kort sammanfattning och påverkan på den lokala verksamheten.
 • Var tydlig; och var tydlig även på de punkter du inte har ett svar på. Om information undanhålls kan det leda till oro där varje medarbetare själva letar reda på information och informationsspridning kommer ske. Tillse om möjligt vanliga rutiner såsom fika och pauser där medarbetare kan samtala med varandra.
 • Tillse möjligheter för ”hemgångssamtal” eller så kallad After Action Review i möjligaste mån för dina medarbetare.
 • Tänk på att du som har en ledarskapsfunktion också behöver stöd och möjlighet för reflektion.

Webinar - Akutsjukvården under covid-19-pandemin (intro)

Webbutbildning psykologiskt krisstöd 

Regionalt kunskapscentrum Kris- och Katastrofpsykologi (RKK) i SLSO och som Funktion Krisstöd i den Regionala staben (RSSL) har tagit fram en e-utbildning om Psykologiskt krisstöd. Utbildningen är riktad till vård- och behandlingspersonal som möter patienter och personer som känner oro och rädsla för den pågående pandemin, covid-19.

E-utbildningen syftar till att ge dig:

 • kännedom om de psykologiska aspekterna och riskfaktorerna utifrån en pandemi- samhällsfarlig smitta, så som covid-19
 • kompetens kring krisstödjande förhållningssätt och bemötande av både vuxna och barn och uppföljningsbehov
 • kännedom om de psykologiska aspekterna av en karantän/social isolering
 • kännedom om hälso- och sjukvårdspersonalens egna psykologiska reaktioner

Länk till kursen på Lärtorget: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Institutionen för Global Folkhälsa och Centrum för Katastrofmedicin, med hjälp av forskare och medarbetare på KI, har tagit fram detta material.

Vid frågor om innehåll, kontakta: covid19utbildning@ki.se.