Rekordmånga sökande till magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter

I september 2021 börjar tredje omgången av magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Utbildningen, som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, syftar till att ge fördjupade kunskaper om demens kopplat till de båda professionerna. Årets omgång har sett nästan en fördubbling i antalet anmälda, från 11 till över 20.

Anna-karin Welmer
Anna-karin Welmer

"Fler yrkeskategorier som arbetar nära patienter med kognitiv svikt behöver fördjupade kunskaper"

En av kursledarna, Anna-Karin Welmer, tror att ökningen tyder på ökande behov av kompetensutveckling inom demens inom olika professioner. ”Det är väldigt positivt att det görs satsningar för att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Jag tror att arbetsgivarna ser att fler yrkeskategorier som arbetar nära patienter med kognitiv svikt behöver fördjupade kunskaper inom ämnet”, förklarar Anna-Karin Welmer, lektor i fysioterapi och kursledare.

Ingegärd Ljungqvist
Ingegärd Ljungqvist

I förra omgången deltog tre medarbetare från Stockholms stad i magisterutbildningen och i denna omgång är det hela åtta arbets- och fysioterapeuter som deltar från Göteborgs stad. 

”Med fler Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter rustar vi Göteborg för framtida behov av hög kompetens inom demensområdet. Göteborgs stad utbildar även fler Silviasjuksköterskor. Utbildningssatsningen kommer bidra till ökad kompetens i stadens tvärprofessionella demensteam. Med ökad kompetens kommer vi kunna göra Göteborg till en stad som inkluderar och möjliggör god livskvalité för personer med demenssjukdom”, förklarar Ingegärd Ljungqvist, Verksamhetschef för rehabilitering, Göteborgs stad.

Anna Brorsson
Anna Brorsson

En större förståelse för vikten av ett teambaserat arbetssätt

Anna Brorsson, arbetsterapeut och kursansvarig tillsammans med Anna-Karin Welmer, tror även att det ökande intresset tyder på att det inom äldreomsorgen finns en större förståelse för vikten av ett teambaserat arbetssätt. ”Ett teambaserat arbetssätt kan bidra till en gemensam helhetssyn bland de olika professionerna som möter personen med demenssjukdom och öka möjligheten att arbeta personcentrerat. Allas kompetenser kan tas tillvara och insatserna samordnas för en bättre demensvård”, förklarar Anna Brorsson.

Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att det är arbetsgivaren som beslutar vem som ska delta och även står för kostnaden. Utbildningen ges helt på distans och på halvfart under två år. Den ges vartannat år och nästa utbildningsstart beräknas bli hösten 2023.

Karolinska Institutet ger även motsvarande uppdragsutbildning till läkare och även en kortare utbildning om demens på 15 högskolepoäng som riktar sig till tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer.