Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik (15 hp)

Arbetet med patientsäkerhet är ständigt pågående och det finns mycket att lära från det som just nu sker inom hälso- och sjukvården. Att förstå patientsäkerhet utifrån interaktionen mellan människa, organisation och teknik (MTO-perspektivet) är centralt i kursen. Likaså relaterar kursen till de nya nationella riktlinjerna för patientsäkerhet från Socialstyrelsen.

Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg

Beskrivning av kursen

Utbildningen har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning med exempel från högriskverksamheter inom olika områden och samhällssektorer. En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment. Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde. Mer information finns i  kursplanen nedan. 

Kursupplägg

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen och föreläsningar. Till varje seminarium inbjuds flera framstående föreläsare som representerar såväl säkerhetsforskningen inom andra branscher som hälso-och sjukvården.

Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och vid varje seminarium finns tid avsatt för diskussioner. Kursdeltagarna ska inför kursstart välja ett problem/ riskområde från sin verksamhet som under kursens gång bearbetas i inlämningsuppgifter utifrån de teman som behandlas i de olika seminarierna. I slutet av kursen sammanfattas dessa reflektioner i en PM. Kursmaterial, examinationsuppgifter och övningar är till en stor del webbaserade. 

Kursinnehåll

Seminarium 1:  Systemsäkerhet – människa, teknik och organisation (MTO) och teoretiska modeller

Seminarium 2:  Ledarskap, säkerhetskultur och organisation

Seminarium 3:  Människan som resurs

Seminarium 4: Teknik och säkerhet utifrån ett systemperspektiv

Seminarium 5: Verktyg och metoder för säkerhetsarbete

Seminarium 6: Presentation av grupparbeten samt examination

Mer information finns i kursplanen. 

Kursledaren berättar mer

Vad säger tidigare deltagare?

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefsläkare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, beslutsfattare och andra som arbetar med kvalitets, och patientsäkerhetsfrågor på olika nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet, både inom kommunal, och landstingsanknuten vård. Den vänder sig även till dem som är verksamma inom hälso-och sjukvårdens utbildningssektor eller myndigheter med intresse och ansvar för patientsäkerhetsfrågor. Kursen lämpar sig även för personer med intresse av systemsäkerhet inom andra högriskverksamheter.

Tid och plats

Kursstart: v.42, 17-18 oktober 2024.

Kursen ges under sex tvådagarsseminarier, torsdagar kl. 12-17.30 och fredagar kl. 8-15 under följande veckor:

42, 46, 50 (2024) & vecka 4, 8, 12. (2025)

Plats: Campus Solna, Karolinska Institutet för seminarier 1, 2, 4 & 6. Seminarier 3 & 5 ges på distans. Fler kan komma att ges på distans.

Sagt om kursen

”Kursen ger en väldigt bra grund att stå på, den har gett mig argument i diskussioner om patientsäkerhetsfrågor och en trygghet i att argumentera i ämnet.”

”Jag är mer stärkt idag än vad jag var för ett halvår sedan, jag känner att jag kan påverka efter den här utbildningen.”

”Det var min chef som föreslog att jag skulle gå kursen, han hade själv gått den och sa att ’den här kursen ska du gå’ och visade mig innehållet, jag kände direkt att det här ska bli roligt. Han har, i sitt arbete, tagit med kunskaper från kursen och använt praktiskt i verksamheten så det var klart att jag hoppade på det på en gång.”

Pris

40 000 kr exkl. moms. 

Fika och lunch ingår i priset. Vid de tillfällen där det förekommer kvällsaktiviteter, exempelvis grupparbeten, ingår lättare förtäring.

Kursledare

Mirjam Ekstedt, professor och forskningsledare inom patientsäkerhet och patientmedverkan vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet och vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Karolinska Institutet.

Anna Dahlgren, PhD, psykologi. Är senior forskare inom arbetstider, återhämtning och patientsäkerhet vid avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Här kan du se en kort film där Anna berättar om kursens upplägg och innehåll.

Karin "Kiku" Pukk Härenstam, specialistläkare i Barn- och ungdomsmedicin. Kiku kombinerar sitt arbete som ledningsläkare på barnakuten, Karolinska Universitetssjukhuset Solna med forskning om hur individer och team skapar säker vård samt verktyg och beslutsstöd som kan stötta ett säkert handlande. Kiku är instruktör på Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning barn, har lett ett sjukhusövergripande implementering av Crew resource management vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Föreläsare

Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde. Föreläsare inför kursomgången 2024 kommer att annonseras senare. Exempel på föreläsare som regelbundet medverkat i kursen är:

CHARLES VINCENT, professor vid University of Oxford och är en av de ledande forskarna inom patientsäkerhet. Sedan 1985 har Charles fokuserat på att bedriva forskning om orsaker till varför patienter skadas samt metoder för att förbättra patientsäkerhet. Han har bland annat varit ledamot i UK Commission for Health Improvement och agerat som rådgivare för patientsäkerhet i många utredningar och kommittéer, inklusive Bristol-utredningen, den parlamentariska hälsoutskottet, Francis-utredningen och Berwick Review. Charles har en gedigen publikationslista av både böcker och vetenskapliga artiklar där han bland annat utvecklat ramverk som inspirerat utvecklandet av den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet.

CHARLOTTA GEORGE, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen samt Cheif nurse officer CNO i Sverige. Charlotta arbetar med patientsäkerhetsfrågor både nationellt samt internationellt inom WHO.

KERSTIN DAHLGREN, fil. dr, psykologi tillämpad forskning inom Människa Teknik Organisatin (MTO), expert inom säkerhetskultur och arbetat med kärnsäkerhetsfrågor vid IAEA, SSM och Vattenfall.

LARS EKMAN, arbetar med trafiksäkerhet på Trafikverket. Doktorerade på LTH inom oskyddade trafikanters risker. Ordförande i Nordiskt vägforums trafiksäkerhetsutskott.

MATS ERIKSON, medicinare. Professor (1999) i Industriell Arbetsvetenskap på KTH. Mats Erikson´s forskning har under många år framförallt inriktats på stress- och hjärtforskning med hjälp av matematiska signalanalyser av det autonoma nervsystemets funktion.

PELLE GUSTAFSON, arbetar sedan 2012 som chefläkare på Patientförsäkringen LÖF, där han ansvarar för det skadeförebyggande arbetet. Han är specialist i ortopedi och docent vid medicinska fakulteten Lunds Universitet. Han har arbetat som chef för ortopedklinikerna vid Lunds och sedermera Skånes universitetssjukhus. Pelle arbetar med patientsäkerhetsfrågor både i sin roll som chefläkare, men också som ordförande i Svensk Ortopedisk Förenings patientsäkerhetskommitté och som ledamot i Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård.

MARION LINDH, Leg. läkare och kvalitets-och patientsäkerhetsstrateg. Styrelseordförande i Svenskt forum för vårdkvalitet. Föreläsare i patientsäkerhetsfrågor.

HANS RUTBERG, adjungerad professor i utvärdering och hälsoekonomi med särskild inriktning mot medicinsk kvalitetsutveckling och patientsäkerhet vid institutionen för medicin och hälsa vid Hälsouniversitetet i Linköping. Specialist i anestesi och intensivvård och har de senaste åren fungerat som chefläkare i landstinget i Östergötland.

MARIA HÄGGLUND, docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset. Hon leder flera större forskningsprojekt och har bland annat utforskat effekterna av patienters tillgång till sin journal genom den nationella Svenska patient portalen. Maria utnämndes 2020 till excellent lärare.

ÅSA STEISAPHIR har under flera år jobbat som brukarinflytandesamordnare (BISAM) för att stärka patientperspektivet i psykiatrin och ge patienterna möjlighet att komma till tals. Nu arbetar hon på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som egenerfaren projektledare för att stärka patient- och brukarperspektivet. Hennes arbete utgår från hur hälso- och sjukvården, genom ett strukturerat arbetssätt som utgår från patienter/brukares egna erfarenheter, kan bli bättre.

SARA RIGGARE är spetspatient och doktorerade 2022 med avhandlingen ”Personal Science in Parkinson’s disease – a patient led reserach study”. Hon driver frågor om professionell patientmedverkan och vet hur viktigt det är att patienter blandas in i vårdsystemet för att vården ska kunna förbättras.

CARL ROLLENHAGEN är human factors specialist med fokus på systemsäkerhet. Han har arbetat med ledarskap för säkerhet, olycksutredningar och riskanalyser samt skrivit flera vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga böcker inom området.

För mer information, kontakta:

Profile image

Nadja Saltell

Projektsamordnare
Izabela Lewalski
2024-05-16