För studenter på kursen Den sjuka människan 1, moment 2 Huddinge: Organspecifik patologi kurskod 2LK144

Kursen ges i samverkan mellan de basvetenskapliga, grundläggande ämnena patologi, mikrobiologi och farmakologi samt allmänmedicin och innehållet i kursen samordnas med de föregående basvetenskapliga kurserna samt med den efterföljande kursen ”Den sjuka människan 2”.

Kursplan

Kursen innehåller

Kursen är indelad i fem moment. Den ämnesmässiga kärnan utgörs av de basvetenskapliga ämnesområdena, patologi, mikrobiologi/immunologi och farmakologi samt allmänmedicin. Kursen startar med en introduktion som ges i samverkan mellan lärare från de ämnesområden som ingår i temat ”Den sjuka människan”.

Inflammation, mikrobiologi, grundläggande sjukdomsmekanismer, 4 hp

Momentet fokuserar på grundläggande förståelse på molekylär-, cellulär- och vävnadsnivå för sjukdomars uppkomst, förlopp och konsekvenser. Härvid integreras mikrobiologiska, immunologiska, patologiska och farmakologiska aspekter på inflammation som sjukdomsmekanism såsom vid autoimmunitet, överkänslighetsreaktioner, immunbrist och infektion, samt grundläggande sjukdomsmekanismer vid genetiska sjukdomar och tumörsjukdomar.
Här ingår även en skriftlig individuell examination.

Organspecifik patologi, 7 hp

Momentet har fokus på hur kunskaperna om basala sjukdomsmekanismer rörande inflammatoriska, neoplastiska och degenerativa sjukdomstillstånd appliceras på sjukdomar i skilda organsystem och hur dessa sjukdomar kan diagnostiseras.

Integration och examination, 1.5 hp

Momentet avser att utveckla studentens förmåga till integrering av det teoretiska innehållet i momenten ”Inflammation, mikrobiologi, grundläggande sjukdomsmekanismer” och ” Organspecifik patologi” genom fall-baserad examination i grupp och färdighet i att känna igen patologiska processer i mikroskopiska preparat. Här ingår även en skriftlig individuell examination.

Professionell utveckling (PU), 0.5 hp

Momentet innehåller en temadag med etik, juridik och förhållningssätt relaterat till döden samt en mentorsledd workshop.

Primärvård (PV), 0.5 hp

Momentet innehåller fördjupad konsultationsträning, ’patientens del’ (videoinspelat samtal med återföring), hygienprinciper och introduktion av rutiner vid konstaterande av dödsfall utanför sjukhus. 

Picture of kidneys Foto: shutterstock

Schema

Digitalt schema för momentet finns i Timeedit.

Mer om momentet

Tillgodoräknande

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande.

Om ansökan gäller fler terminer på Läkarprogrammet följs anvisningarna på programwebben, gäller ansökan endast del av DSM1 skickas den till kursadministrationen via post. Observera att blanketten skall vara signerad. 

Ansökan om TG för del av kursen ska ske så tidigt som möjligt på terminen, handläggningstiden för tillgodoräknandeärenden är 6-8 veckor.

Följande dokument ska skickas in och relevanta bilagor krävs för bedömning:

Blankett för ansökan om tillgodoräknande 

Checklista DSM1

Ansökan om tillgodoräknande  och tillhörande bilagor skickas till adress nedan. 

Sofie Jensen
Institutionen för onkologi och patologi
A2:07 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Kuvertet märks "Tillgodoräknande". 

OBS! Skicka inga dubbelsidigt kopierade dokument,  enligt Karolinska Institutets arkivregler skall allt material i arkivet vara enkelsidigt.

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa giltigt intyg över funktionsvariation. Intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson och kursexpeditionen tar inte emot läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation från andra än Viktoria Hansson. Mer information om att studera med funktionsnedsättning.

Du mejlar ditt intyg till Huddinge: Emma Hyldeenoch Solna: Sofie Jensen för den skriftliga tentamen. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart

Kursutvärdering

Kursmeddelanden

Inför kursstart den 1/4

  • Ska du gå kursen kommer du inom kort få tillgång till kursrummet DSM1.1 i Canvas.  

Kursregistrering 

  • Ladok. Vi påminner att du som student registrerar dig inför kursstart i Ladok. Ladok öppnar en vecka före kursens startar och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Anmälan till tentor

  • Anmälan till tentamen den 3 juni 2022. Tentamenstiden är 09.00-12.00 och kommer att genomföras fysiskt på KI Campus Solna. Anmäl er till Sofie Jensen (Solna studenter)  Emma Hyldeen (Huddinge studenter).
  • Anmälan till omtentamen den 10 augusti 2022 kl. 9-12 på KI Campus Solna. Länk: https://survey.ki.se/Survey/31115  Anmälan stänger 31 juli.    

Rester obligatoriska seminarier, microförhör & bildtentamen

Anmälan resttillfällen:

Obligatoriska seminarier 11/8 via zoom. Anmälan stänger 31 juli.
https://survey.ki.se/Survey/31113 

Microförhör & Bildtentamen 11/8 via zoom. Anmälan stänger 31 juli.
https://survey.ki.se/Survey/31271

Information till dem som har rest på obligatoriska uppgifter kursen DSM1, Moment 2, Organspecifik patologi.

DSM1 Moment 2 börjar den 22/4 och under ordinarie kurs finns möjlighet att göra obligatoriska uppgifter som är kvar sen tidigare terminer. Använd nedanstående länk och ange vilka rester du har kvar, när du gick kursen och om det var på Solna eller Huddinge.

Kursledningen kommer sammanställa antalet önskemål och göra indelning i befintliga grupper.

Anmäl dig via denna länk: 

Anmälan till resttillfällen obligatoriska uppgifter DSM1 VT22 (ki.se)

Monika Klimkowska, kursansvarig Moment 2 Huddinge

Anders Höög, kursansvarig Moment 2 Solna, Examinator DSM1  

Nedläggning av den här kursen

Med anledning av ett nytt, sexårigt läkarprogram, som införs fr.o.m. höstterminen 2021, kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Kursen Den sjuka människan 1 ges för sista gången VT22. Utöver ordinarie skriftlig examination ges ytterligare 5 examinationstillfällen. För obligatorier erbjuds högst två resttillfällen eller, om examinator så anger, ersättningsuppgift.

Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier from VT22 för Den sjuka människan 1 kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand men det sista tillfället att skriva den skriftliga examinationen för kursen och bli behörig att fortsätta programmet är i december 2022. Den som inte har genomfört examination med godkänt resultat fram till och med sista provtillfället före spärr till högre kurs kommer inte att kunna gå vidare i programmet. Ett sjätte och sista tillfälle kommer att arrangeras sommaren 2023 men det kommer då att vara för sent att bli behörig till kommande kurser.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad lakarprogrammet-studievagledning@ki.se. Kontakta sedan kursexpeditionen, jolly.sandberg@ki.se, för att få tillgång till kursrum i Canvas där all information om hur och när du anmäler dig till respektive resttillfälle finns. 

Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb
[Avveckling av läkarprogrammet]

 

Planerade resttillfällen för DSM1 under 2022

Kontaktuppgifter

Monika Klimkowska

Anknuten till Undervisning/Handledning

JS
Innehållsgranskare:
Sofie Jensen
2023-12-21