För studenter på kursen Hjärtsvikt (7,5 hp) kurskod 2LK147

Hjärtsvikt är en folksjukdom där 20% av befolkningen riskerar att drabbas under sin livstid.

Under kursen varvas praktisk verksamhetsförlagd utbildning med teoretisk utbildning innehållande föreläsningar och lärarledda seminarier samt praktiska gruppövningar.

I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Kursinformation
 

Hjärtsvikt är en folksjukdom där 20% av befolkningen riskerar att drabbas under sin livstid. Dödligheten är hög – uppemot 30% årligen vid symptomgivande svikt. Både symptom och prognos är avhängiga rätt behandling men att upptäcka och behandla hjärtsvikt är en stor utmaning – tiotusentals patienter beräknas gå odiagnosticerade. Samtidigt är uppemot 30% av diagnoserna felaktigt satta – behovet av läkare med sviktkompetens är således skriande!

Sjukdomen innebär stort lidande för den enskilda patienten men med rätt behandling finns mycket att vinna.

Utbudet av avancerade behandlingsmetoder har ökat dramatiskt under senare år, som tex neprolysin-inhibitorer, ICD, CRT, LVAD, hjärttransplantation, och det ställer allt större krav på att rätt patient ska få rätt behandling i rätt tid. Parallellt har också hjärtsviktsdiagnostiken blivit alltmer avancerad och att använda rätt undersökning för rätt frågeställning kan vara utmanande.

Det ställs stora krav på kunskap om utredning och behandling av hjärtsvikt  för alla som vill arbeta med kardiologi eller akut-medicin. Även andra specialiteter, som blivande allmänmedicinare, anestesiologer, geriatriker och kirurger, kan göra stor nytta både för enskilda patienter och den verksamhet de väljer att arbeta i om de har god kunskap om hjärtsvikt.

Under kursen varvas praktisk verksamhetsförlagd utbildning med teoretisk utbildning innehållande föreläsningar och lärarledda seminarier samt praktiska gruppövningar.

Kursens teoretiska delar är förlagda till Karolinska, Huddinge. Den verksamhetsförlagda delen av ubildnignen (praktik) är förlagda delvis på Huddinge och delsvis på NKS i Solna.

Vad vill vi du ska få med dig från kursen:

Detaljerad förståelse om patofysiologin där svåra och delvis abstrakta begrepp (utfallsmått, neuroendokrin axel, remodelling, kontraktilitet) förklaras och sätts i klinisk kontext visavi både väletablerade, nya och potentiellt kommande behandlingsmetoder

Praktisk erfarenhet av hjärtsviktsutredningens alla delar från svullna underben på VC till hjärtkateterisering inför hjärttransplantation och hjärtpump, verksamhetsförlagd utbildning i högspecialiserad miljö med placering på sviktavdelning, dagvård för sviktpatienter, hjärtkateterisering, transplantationsmottagning och mottagning för patienter med pumpbehandling

Fördjupad kunskap om hjärteko och MR: Teoretisk genomgång av olika måtts betydelse varvas med basal praktisk eko-utbildning och verksamhetsförlagd utbildning i eko och hjärt-MR.

 

Vilka frågor försöker vi ge svar på:

Hur hittar man och tar hand om patienter med svikt om man arbetar på en vårdcentral

Vad innefattar egentligen en sviktutredning?

Hur dåligt går det för sviktpatienter som inte får ACE-hämmare?

Varför pratar sviktläkarna så mycket om fyllnadstryck?

Är Entresto (läkemedel) verkligen ett nytt paradigm?

Anemi vid hjärtsvikt, viktigt?

Vad betyder egentligen kontraktilitet?

Finns revers remodelling?

Varför är det mest män som får nya hjärtan?

Är pumpbehandling, dyrt, plågsamt och riskfyllt eller en minimiinvasiv livräddare?

 

Välkomstinformation

Mer information om kursstart se schema.

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

Eric Rullman

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2023-06-28