För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet PU under medicinkursen

PU moment under medicinkursen omfattar reflektion , det svåra samtalet och strategier för att minska negativ kommunikation och missnöje.

Reflektionsseminarier under termin 5 & 6

Fördjupa kunskaperna om egna och andras, i synnerhet patienters, psykologiska reaktioner.

Reflektera över studentrollen i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Reflektera över sjukvårdens organisation.

Identifiera och reflektera kring etiska dilemman i vården.

 

Gruppindelningar och lokalbokning sköts av respektive tillhörande sjukhus!

 

Antal reflektionstillfällen under termin 5 & 6

Termin 5 

2 tillfällen 

Termin 6

3 tillfällen 

PU moment under termin 5 

Tema "Strategier för att minska negativ kommunikation och missnöje" Föreläsningen sker i samarbete med Institutionen för klinisk neurovetenskap som under föreläsningen samarbetar med Patientnämnden- "Samtal -ett operant perspektiv" 

Självskattningssamtal med mentorn

 

PU moment under termin 6

Tema "Det nödvändiga samtalet" och ett självskattningssamtal med mentorn.

Förmiddagen ägnas åt att i små handledda grupper reflektera kring och öva på hur det är att ge och ta emot svåra besked. 

CF
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-10-18