För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Sjuksköterskeprogrammet

Som student på Karolinska Institutet och vid sjuksköterskeprogrammet har du rättigheter och skyldigheter som rör dina studier. Du kan läsa om de övergripande rättigheterna och skyldigheterna på Karolinska Institutets hemsida om studenträtt. På sidan kan du bland annat läsa om vilka lagar och förordningar som reglerar högskolestudier i hela landet och vilka lokala riktlinjer som gäller för studier vid just KI. Därtill finns även programspecifika regler och riktlinjer.

Regler och riktlinjer

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Enligt utbildningsplan 1SJ13 och 1S213

Tillträde till termin 2:  Moment 1: Sjuksköterskans profession, 4,5 hp i kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ003)

Tillträde till termin 3:  Samtliga kurser från termin 1. Termin 2: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ004)

Tillträde till Termin 4: Samtliga kurser från termin 1 och 2. Termin 3: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ002)

Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp + 7,5 hp (1SJ006, 1SJ005)

Tillträde till termin 6: Samtliga kurser från termin 1-4. Termin 5: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ008)

Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper (läs mer i kursplanen för respektive kurs).

Enligt Utbildningsplan 1SJ17, 1S217, 1SJ18 och 1S218

Tillträde till termin 2: Moment 1: Forskningsmetodik, 3 hp och genomförda fältstudier i kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ010) samt Moment 3: Kliniska färdigheter i kursen Anatomi och fysiologi (1SJ019)

Tillträde till termin 3: Samtliga kurser från termin 1. Termin 2: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ021)

Tillträde till Termin 4: Samtliga kurser från termin 1 och 2. Termin 3: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ022)

Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Tillträde till termin 6: Samtliga kurser från termin 1-4. Termin 5: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ026)

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna som du finner i de olika kurswebbarna. För att flyttas upp till nästa termin krävs att vissa kriterier uppfylls.

Enligt utbildningsplan 1SJ13 och 1S213

Tillträde till termin 2:  Moment 1: Sjuksköterskans profession, 4,5 hp i kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ003)

Tillträde till termin 3:  Samtliga kurser från termin 1. Termin 2: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ004)

Tillträde till Termin 4: Samtliga kurser från termin 1 och 2. Termin 3: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ002)

Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp + 7,5 hp (1SJ006, 1SJ005)

Tillträde till termin 6: Samtliga kurser från termin 1-4. Termin 5: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ008)

Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper (läs mer i kursplanen för respektive kurs).

Enligt Utbildningsplan 1SJ17, 1S217, 1SJ18 och 1S218

Tillträde till termin 2: Moment 1: Forskningsmetodik, 3 hp och genomförda fältstudier i kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ010) samt Moment 3: Kliniska färdigheter i kursen Anatomi och fysiologi (1SJ019)

Tillträde till termin 3: Samtliga kurser från termin 1. Termin 2: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ021)

Tillträde till Termin 4: Samtliga kurser från termin 1 och 2. Termin 3: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ022)

Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Tillträde till termin 6: Samtliga kurser från termin 1-4. Termin 5: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ026)

Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper (läs mer i kursplanen för respektive kurs).

udiesociala kommitten

Beslut gällande dispenser fattas av Studiesociala kommittén (SSK). Dispensansökan ska vara studievägledaren tillhanda senast en vecka innan Studiesociala kommittén har sitt möte. Beslutet är möjligt att överklaga.

Beslut gällande frågor som rör din studiesociala situation fattas av den Studiesociala kommittén.

Platsfördelningen vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom Stockholms läns landsting (SLL), oavsett om du läser programmet på distans (Huddinge) eller på campus. Du kan ansöka om undantag från detta om du exempelvis av medicinska skäl har önskemål om att genomföra din praktik inom ett särskilt geografiskt område inom SLL eller på något särskilt sjukhus. Du ska då ansöka om en individanpassad VFU-placering. Dina skäl för detta ska du motivera utförligt. Medicinska skäl ska du styrka med läkarintyg. Ansökningsblanketten ska vara studievägledaren tillhanda senast; för vårterminen senast 15 november och inför höstterminen 15 maj. Observera att praktiken alltid ska innehålla i snitt 32 arbetstimmar/vecka. Beslut om individanpassad VFU-placering fattas av Studiesociala kommittén (SSK).

Fusk

Fusk är att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid prov eller vid andra tillfällen när en studieprestation ska bedömas (se mer i Högskoleförordningen, 10 kap.) Grundad misstanke om fusk anmäls till rektor som kan besluta om varning eller att hänskjuta ärendet till disciplinnämnden som i sin tur kan besluta om avstängning.

Urkund - ett system mot plagiering som används av Karolinska Institutet

Urkund är ett system som uppmärksammar examinatorn på plagiering och fungerar genom att studenten skickar sin examinationsuppgift via Urkund och e-post och Urkund till läraren. Systemet kontrollerar uppgiften mot tre centrala källområden: internet, förlagsmaterial och alla tidigare inskickade examinationsuppgifter från alla studenter oavsett lärosäte. Om det inskickade dokumentet/examinationsuppgiften uppvisar likheter med något annat källmaterial informerar systemet läraren om detta. Läraren kan därefter kontrollera den procentuella överensstämmandegraden och om det rör sig om plagiat. 

Information om förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-04-11