För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Utbytesstudier

Inom specialistsjuksköterskeprogrammen finns stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands.

Internationell studenthandläggare

Christoffer Bodforss är internationell studenthandläggare för utbytesstudenter på arbetsterapeutprogrammet, audionomprogrammet, logopedprogrammet, fysioterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Postadress

Karolinska Institutet, Berzelius väg 3, plan 5, 171 77 Stockholm

Besöksadress

KI Campus Solna: Berzelius väg 3 plan 5

Zoom eller Teams-möte kan bokas per mail.

E-post

christoffer.bodforss@ki.se

Telefon

08-524 880 61

Utbytesstudier

NVS internationella kommitté (NVS IK) deltar i nätverk med ett antal av KIs partneruniversitet/högskolor. Inom nätverken genomförs bland annat lärar- och studentutbyten.

Inom specialistsjuksköterskeutbildningarna finns möjlighet att förlägga en period av utbildningen inom utbytesprogram. Programmen samarbetar mest inom utbytesprogrammet Nordplus. Under ett utbyte på specialistsjuksköterskeprogrammen finns möjlighet att göra verksamhetsförlagd utbildning under fem veckor. 

Några avtal med sjuksköterskeprogrammen inom Nordplus är även öppna för specialistsjuksköterskeprogrammen. För mer information kontakta internationell handläggare Christoffer Bodforss

Länkar till partneruniversitet (NORDPLUS ej aktivt 2022/2023)

Ansökan

Kontakta den internationella handläggaren om är intresserad av att åka på utbyte. 

Ansökan till utbyte på specialistsjuksköterskeprogrammen sker löpande, men tänk på att du måste ha god framförhållning och helst söka terminen innan du vill åka.

 

Ansökningsblankett

Ansökan fylls i på datorn och skickas online samt i utskriven version. Det är därför viktigt att du har tillgång till en skrivare när du fyller i din ansökan. Skriv ut ansökan innan du registrerar den, skriv under och sätt på ett foto på dig själv, och skickar till  den internationella handläggaren.

Ansökningsblankett finner du via länk nedan.

Curriculum Vitae (CV)

Ett CV på svenska där du beskriver meriter såsom utbildningar, anställningar, kurser, föreningserfarenheter och språkkunskaper. Ditt CV ska vara välskrivet i omvänd kronologisk ordning och lätt att förstå. Du behöver inte skicka med några intyg, men ska vara beredd att visa dem på begäran.

Studiemeritförteckning

Resultatintyg från Ladok. 

Motiveringsbrev

Ett motiveringsbrev på svenska, max en A4-sida. Motiveringsbrevet är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskrivet. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet ska ha relevans för ansökan.

Referensbrev

Referensbrev är obligatoriskt och skrivet av en lärare/klinisk handledare eller annan likvärdig person knuten till utbildningen på KI. Av referensbrevet ska det framgå på vilket sätt referenspersonen har kännedom om dig och hur han/hon bedömer dina möjligheter att genomföra en studieperiod utomlands. Det bör också framgå hur referenspersonen ser på din förmåga att fungera som representant för KI vid det utländska lärosätet. Referensbrevet är avsett för NVS och kan därför vara skrivet på svenska. Tänk på att kontakta din referensperson i god tid så att du hinner bifoga referensbrevet till ansökan. 

Intyg på uppgivna meriter

Om du uppger meriter från KI eller från studentkåren i din ansökan måste ett intyg som styrker ditt deltagande bifogas. För aktiviteter på programmet krävs ett intyg från programhandläggaren. För studentkårsmeriter krävs ett intyg från ordförande eller vice ordförande i den aktuella sektionen, utskottet eller motsvarande. För att i din ansökan få poäng per termin ska du ha varit med i aktiviteten på minst ett möte den första terminen du deltar i aktiviteten.

 

Urval och nominering

Internationella kommittén vid NVS har beslutat om regler för urval och prioritering av ansökningar för utbytesstudier inom specialistsjuksköterskeprogrammen. De delas upp i baskrav och en sammanvägning av ett antal bedömningskriterier. Kriterierna utvecklas tillsammans med studentkåren - Sjuksköterskesektionen inom Medicinska föreningen (MF).

Följande baskrav ska uppfyllas:

  • Studieresultat - Du måste vara behörig att fortsätta dina studier vid KI vid tidpunkten för ansökan samt även vara behörig vid tidpunkten för avresa
  • Motiveringsbrev - Motiveringen är en viktig del av din ansökan och ska vara välskriven
  • Curriculum Vitae (CV) på svenska
  • Referensbrev - Ska bifogas ansökan och skrivas av en lärare/klinisk handledare eller annan person knuten till KI

Bedömningskriterier

Uppfyller du baskraven prioriteras du sedan efter en sammanvägning av följande kriterier

  • En bedömning av ovanstående baskrav
  • God representant för KI:s utbildningar
  • Annat engagemang genom annat engagemang i t.ex. en förening eller genom något intresse av relevans för utbytet kan visa på att hon eller han särskilt bör prioriteras i urvalsprocessen.

Nominering

Så snart beslut är fattat meddelas du om du blivit nominerad till utbytesstudier och får då ytterligare information och instruktioner från internationella studenthandläggaren. Det är du själv som ansvarar för din ansökan till det utländska universitetet, men du får självklart hjälp av den internationella studenthandläggaren. Du kommer också att diskutera med programdirektor hur ni på bästa sätt kan lägga upp ditt utbyte. Det är viktigt att du vet att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du fått definitivt besked från det utländska universitetet!

VL
Innehållsgranskare:
2024-02-15