För studenter på kursen Akut och kronisk inflammation (7,5hp) kurskod 2LK164

Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap och förståelse för inflammation som en viktig faktor i ett stort antal olika sjukdomsgrupper inom klinisk medicin, med särskilt fokus på akuta och kroniska inflammatoriska sjukdomar och autoimmunitet. Kursen utgör en fördjupning till kursen klinisk medicin (tema 3) på läkarprogrammet.

Kursplan

Renoir
Auguste Renoir/Luncheon of the Boating Party. Foto: Auguste Renoir

Kursbeskrivning

Fokus ligger på den kliniska tjänstgöringen, med patientbaserad handledning och med individuell återkoppling så att färdigheter vidareutvecklas. Studenten förväntas fördjupa och förstärka sin förmåga att som blivande läkare handlägga patienter med sjukdomar där inflammation är en viktig faktor. Basvetenskapliga och forskningsanknutna aspekter på inflammation ingår i kursen och translationella aspekter ges betydande utrymme.

 

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten/workshops, fallbaserad undervisning i vården, självstudier (ibland med datorstöd) samt litteraturstudier. Schemaläggning på kvällar och helger kan förekomma vid VFU.
Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i öppenvårds- och/eller slutenvårdsmiljö och innefattar bland annat praktisk handläggning av patienter med sjukdomar där inflammation spelar en viktig roll.
Studenten kommer även att delta i undervisning av ledstatus av specialutbildad patient med reumatisk sjukdom (patient partner) samt undervisning i knäledspunktion på knämodell. Initial handläggning av livshotande inflammationssyndrom tränas på patientsimulator (CAMST).
Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

 

Campus/Sjukhus

Kursen inklusive auskultation och VFU kommer att ske vid vårdavdelning och/eller tidsbeställd mottagning på Nya Karolinska Solna och/eller Karolinska Huddinge. 

Cardinal Signs Inflammation

Obligatorier: 


Fallbaserade seminarier, demonstrationer/praktiska övningar och färdighetsträning är obligatoriska har ett innehåll som inte är möjligt att tillgodogöra sig genom självstudier.

Examination: 


Skriftlig examination i form av fallrapport inklusive litteraturgenomgång. Muntlig presentation av patientfall för examinator och övriga kursdeltagare (supercase). Praktisk examination av färdigheter examineras summativt under VFU.

 Exempel på SuperCase

 Exempel på SuperCase report

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten har deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Schema

Uppropet sker 28 april kl 9.30 vid Bioclinicum J3:21 Rolf Zetterström.

 

Kurstider

VT23: 28/4 - 2/6

 

Kursutvärdering

Kursutvärdering VT23
Kursananlys VT23

Kursutvärdering vt21
Kursanalys vt21

Kursutvärdering ht20
Kursananlys ht20

Kontakt

Profile image

Ioannis Parodis

Kursansvarig
Profile image

Kristin Waldenlind

Anknuten till Forskning
Profile image

Louisa Cheung

Kursadministratör
IP
Innehållsgranskare:
Louisa Cheung
2023-08-10