För studenter på kursen Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården (15 hp) kurskod 2QA199

Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna förstå gruppdynamik och grupprocesser samt praktiskt tillämpa gruppterapeutiska framgångsfaktorer när du leder olika typer av grupper, t.ex. aktivitets- och rörelsegrupper, behandlingsgrupper, patientundervisning i grupp eller stödgrupper för anhöriga. Kursen vänder sig till alla med en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är VT22.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen är på distans och ges på halvfart med start den 21 januari 2022. Det ingår åtta schemalagda obligatoriska kursträffar (via Zoom), varav sex är obligatoriska. Kursdagar är fredagar, företrädesvis jämna veckor. Däremellan eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Därutöver ingår att du ska leda en egen grupp/behandlingsgrupp på din arbetsplats, antingen digitalt eller fysiskt. Tillgång till dator med internetuppkoppling och kamera krävs.

I kursen ingår att du skall leda en grupp inom kursens ram, företrädesvis på din egen arbetsplats. Vi ser gärna att du leder gruppen tillsammans med en kursdeltagare med en annan profession. Detta är dock inte absolut nödvändigt. För mer information, se kursplanen.

Schema

Schema publiceras cirka två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Gabriele Biguet

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.