För studenter på kursen Avancerad patofysiologi (7,5 hp) kurskod 3BL000

Kursens övergripande mål är att ge djupare förståelse för patofysiologi i konstruktiv anpassning till de tre inriktningarna inom programmet: avancerad molekylär medicin, avancerad patologi och avancerad klinisk fysiologi.

Kursplan

Beskrivning av kurs

Detta är den första kursen i programmet. Kursen ämnar ge djupare förståelse för patofysiologi i konstruktiv anpassning till de tre inriktningarna inom programmet: avancerad molekylär medicin, avancerad patologi och avancerad klinisk fysiologi. Den ska vara kopplad, men inte begränsad, till diagnostik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Relatera och reflektera över aktuella begrepp om mänsklig patogenes med särskild tonvikt på sjukdomsgenetik och/eller nivåerna av hormoner eller tillväxtfaktorreceptorer, cellulära organeller, intracellulära signalvägar och cellulär metabolism. 
   
 • Relatera och reflektera över följande tillstånd: tumörutveckling, inflammation och infektionssjukdomar. 
   
 • Relatera och reflektera över följande organsystem, andningsorgan, kardiovaskulära system, njursystem, mag-tarmsystem, lymfoidsystem och nervsystem.

Kursen ska omfatta: 

 • Projektarbete inom patofysiologi utifrån studentens riktning t.ex. molekylär medicin, avancerad patologi eller klinisk fysiologi.  
   
 • Vetenskapligt skrivande, användning av vetenskaplig litteratur.  

Kursen ska även omfatta: 

Studenten ska även träna i att granska och diskutera vetenskaplig litteratur inom kursområdet, inklusive tolkning av statistik. 

Examensmål

Kunskap och förståelse

Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
   
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

Välkomstinformation

Schema

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
2023-10-10