För studenter på kursen Bedömning och diagnostik, 5 hp kurskod 9K8084

Kursen är en del i kurspaketet: Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. Kursen fördjupar deltagarens kunskap om diagnostiskt arbete med fokus på differentialdiagnostik och samsjuklighet vid komplexa psykiatriska tillstånd, liksom förslag på möjliga insatser. Kursen ger även en introduktion till vetenskapsteori och metodik avseende det diagnostiska förfarandet. Specialistpsykologens roll i bedömningsarbetet belyses.

Kursplan

Schema 

Länk

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Kontaktuppgifter

Profile image

Sarah Thylén

Kursadministratör
852482794
ST
Innehållsgranskare:
Sarah Thylén
2022-09-30