För studenter på kursen Den friska människan 2 (30 hp) kurskod 2LK002

Kursen Den friska människan 2 sträcker sig över hela den andra terminen på läkarprogrammet. Dess övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kroppens normala struktur och funktion från cell- till organsystemsnivå med utgångspunkt från en sammanhållen bild av den friska människans funktionssystem. Studenten ska också tillägna sig förhållningssätt av betydelse för den fortsatta läkarutbildningen och läkaryrket. Kursen är indelad i sex moment.

Kursplan

Schema

Schema i TimeEdit för HT2021.

Noterat att schemat är preliminärt och vissa ändringar kan ske efter sommaren. 

 

Kontaktuppgifter

Ellinor Kenne

Kursansvarig

Sofia Pettersson

Utbildningsadministratör
08-524 872 29

Kursmeddelanden

 • Anpassning av undervisningen med anledning av Covid-19. Vi planerar för att återgå till campus-undervisning under hösten, men kommer att behålla viss möjlighet att delta på distans i början av terminen. Mer information, inklusive schema som indikerar vilken undervisning som sker på campus respektive distans, kommer att publiceras i mitten av augusti. För mer information se: https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med-anledning-av-corona 
 • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. Kursen HT21 startar 30 augusti.
 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
 • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursen sida i Canvas veckan innan kursen börjar.
 • Information för studenter med rester på DFM2, gäller även omregistrerade studenter. Kontakta fyskursexp@ki.se och ange din KI-mejladress för att bli inbjuden till den pågående kursens sida i Canvas. Där finns information om hur och när man anmäler sig till respektive rest. Observera att du ska vara omregistrerad på kursen för att göra rester. Se längre ner på denna sida för information om nedläggning av kursen i samband med införandet av det nya 6-åriga läkarprogrammet HT21.

 • Studievägledningen. Har du frågor om omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se .

       

 

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande .

Om ansökan gäller fler terminer på Läkarprogrammet följs anvisningarna på programwebben, gäller ansökan endast del av DFM2 skickas den till kursadministrationen via mejl eller via post. Observera att blanketten skall vara signerad. 

Ansökan om TG för del av kursen ska ske så tidigt som möjligt på terminen, handläggningstiden för tillgodoräknandeärenden är 6-8 veckor.

Följande dokument ska skickas in och relevanta bilagor krävs för bedömning:

Blankett för ansökan om tillgodoräknande

Checklista DFM2

Email: fyskursexp@ki.se

 

 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Detaljerade lärandemål

Kursanalys och kursvärdering

Nedläggning av den här kursen

Med anledning av ett nytt, sexårigt läkarprogram, som införs fr.o.m. höstterminen 2021, kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Kursen Den friska människan 2 ges för sista gången HT21. Utöver ordinarie skriftlig examination ges ytterligare 5 examinationstillfällen. För obligatorier erbjuds högst två resttillfällen eller, om examinator så anger, ersättningsuppgift.

Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier from HT21 för Den friska människan 2 kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand men det sista tillfället att skriva den skriftliga examinationen för kursen och bli behörig att fortsätta programmet är i augusti 2022. Den som inte har genomfört examination med godkänt resultat fram till och med sista provtillfället före spärr till högre kurs kommer inte att kunna gå vidare i programmet. Ett sjätte och sista tillfälle kommer att arrangeras HT22 men det kommer då att vara för sent att bli behörig till kommande kurser.

Sista tillfälle för respektive rest för att bli klar med kursen och vara behörig för att fortsätta inom programmet:

 • Projektarbete blod 16/2
 • Projektarbete blodets buffertar 16/2 
 • Seminarium från tidigare kursversioner 16/2
 • TUM 1-5 14-18/2 
 • Stationsexaminationen 3/3 
 • Preparatförhöret 22/3 
 • Dugga moment 1 9/8
 • Integrerad tentamen 12/8
 • Rörelseapparatens anatomi och histologi (skriftlig examination) 18/8
 • Seminarium med fall från PV - datum ej klart sker under sommaren

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad lakarprogrammet-studievagledning@ki.se. Kontakta sedan kursexpeditionen fyskursexp@ki.se för att få tillgång till kursrum i Canvas där all information om hur och när du anmäler dig till respektive resttillfälle finns. 

Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb
https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Planerade resttillfällen för DFM2 under 2022

EK
Innehållsgranskare:
Sofia Pettersson
2022-02-07