För studenter på kursen Den sjuka människan 1, moment 1: Inflammation, mikrobiologi, grundläggande sjukdomsmekanismer kurskod 2LK144

Momentet fokuserar på grundläggande förståelse på molekylär-, cellulär- och vävnadsnivå för sjukdomars uppkomst, förlopp och konsekvenser. Härvid integreras mikrobiologiska, immunologiska, patologiska och farmakologiska aspekter på inflammation som sjukdomsmekanism såsom vid autoimmunitet, överkänslighetsreaktioner, immunbrist och infektion, samt grundläggande sjukdomsmekanismer vid genetiska sjukdomar och tumörsjukdomar.

Kursplan

Rheumatoid arthritis mechanism, artwork
CLAUS LUNAU / BONNIER PUBLICATIONS / SCIENCE PHOTO LIBRARY / Universal Images Group Rights Managed

Schema

Momentet pågår 1-22 april, 2022 och schema för kursen finns här.

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver anpassningar vid examination skall uppvisa intyg om funktionsvariation. För att ansöka om intyg om funktionshinder går du till denna sida. Önskar du få mer info om hur det är att studera på KI med funktionsvariation kan du gå hit och vill du komma i kontakt med KI:s samordnare heter hon Viktoria Hansson.

För anpassningar vid deltentamen får du mejla ditt intyg till ansvarig administratör snarast möjligt eller senast 2 veckor innan examination.

Nedläggning av den här kursen

Med anledning av ett nytt, sexårigt läkarprogram, som införs fr.o.m. höstterminen 2021, kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Kursen Den sjuka människan 1 ges för sista gången VT22. Utöver ordinarie skriftlig examination ges ytterligare 5 examinationstillfällen. För obligatorier erbjuds högst två resttillfällen eller, om examinator så anger, ersättningsuppgift.

Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier from VT22 för Den sjuka människan 1 kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efter hand men det sista tillfället att skriva den skriftliga examinationen för kursen och bli behörig att fortsätta programmet är i december 2022. Den som inte har genomfört examination med godkänt resultat fram till och med sista provtillfället före spärr till högre kurs kommer inte att kunna gå vidare i programmet. Ett sjätte och sista tillfälle kommer att arrangeras sommaren 2023 men det kommer då att vara för sent att bli behörig till kommande kurser.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad på lakarprogrammet-studievagledning@ki.se. Kontakta sedan kursexpeditionen på kursgivande institution eller Anne Eklöf för att få tillgång till kursrum i Canvas där all information finns om hur och när du anmäler dig till respektive resttillfälle. 

Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb

Planerade resttillfällen för DSM1 under 2022

Kursmeddelanden

Kursregistrering

  • Vi påminner att du som student inför kursstart registrerar dig i Ladok. Ladok öppnar en vecka före kursens start och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Deltentamen

  • Nästa resttillfälle är 10 augusti kl. 14-17 med obligatorisk anmälan via denna länk, senast 31 juli. OBS! Intyg om funktionsvariation ska mejlas in snarast eller senast 2 veckor innan examination till Sofie Jensen

Rester gruppundervisning

  • Är du äldrekursare med seminarie- eller gruppövningsrest och vill ta igen den? Anmäl dig via denna länk
  • Inflammationsseminarium ordinarie tillfälle 5 april 2022, för mer info kontakta Anne Eklöf 
  • Inflammationsseminarium resttillfälle 1: 28 april kl. 13.00-14.30 anmälan senast 25 april till Anne Eklöf 
  • Inflammationsseminarium resttillfälle 2: 26 september kl. 16.00-17.30 anmälan senast 22 september till Anne Eklöf.
  • Gruppövning immun- och inflammationsfarmakologi - Nästa tillfälle är 12 april 2022, kontakta Katariina Välimäki Göras för mer info. Frånvaro vid ordinarie gruppövningstillfälle kompenseras med en rest-gruppövning.
  • Resttillfälle 1. 10 maj kl 16-17. Anmälan senast 5 maj. Resttillfälle 2, 29 september kl 16-17.  Se plats i Canvas. Anmälan sker här https://survey.ki.se/Survey/29405.

Kontaktuppgifter

Anders Höög

Examinator Den sjuka människan 1

Duarte Ferreira

Ansvarig lärare farmakologi. Institutionen för Fysiologi och Farmakologi (FyFa)

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör. Farmakologi (FYFA). Frågor om gruppövningen Immun- och inflammationsfarmakologi

Mikael Rhen

Ansvarig lärare mikrobiologi. Institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Edmund Loh

Ansvarig lärare mikrobiologi. Institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Anne Eklöf

Kursadministratör. Frågor om inflammationsseminariet och administrationen av deltentamen
08-524 866 91
DF
Innehållsgranskare:
Anne Eklöf
2022-06-20