För studenter på kursen Fördjupningskurs i endokrinologi (7,5hp) kurskod 2LK141

Oavsett vilken specialitet du väljer i framtiden så kommer du med största sannolikhet att träffa patienter med endokrina sjukdomar och kursen kommer därför att ge dig nyttiga kunskaper för framtiden

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Den här kursen är till för dig som vill ha fördjupade kunskaper kring diagnostik och handläggning av patienter med sjukdomar i hormonproducerande organ. Inom endokrinologin handlägger vi allt ifrån vanliga folksjukdomar som diabetes mellitus, tyroideasjukdomar och osteoporos till sällsynta men ibland livshotande tillstånd som hypofyssjukdomar, Addisons sjukdom och feokromocytom.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kursbeskrivning

Kursen inleds med basseminarier kring diagnostik och behandling av olika endokrina sjukdomstillstånd. Du kommer därefter att få handlägga ett flertal egna mottagningspatienter under handledning samt få en inblick i vår diabetesdagvårdsverksamhet. Vidare kommer du att delta i multidiciplinära ronder runt hypofyspatienter och patienter med endokrinkirurgiska frågeställningar.

Vi kommer att ha fallbaserade fördjupningsseminarier kring handläggning och behandling av patienter där du även kommer att få träna på att redogöra för egna patientfall som du har handlagt.

Under kursen ingår ett individuellt projektarbete där du under handledning av en endokrinolog får fördjupa dig inom ett område som intresserar dig särskilt. Detta projektarbete presenter du sedan muntligt för kurskamraterna i slutet av kursen. Kursexaminationen är fallbaserad och består av en skriftlig, såväl som en praktisk del.

Övergripande kursmål

Det övergripande målet med kursen är att du skall få fördjupade kunskaper om hormonella reglersystem och hormoneffekter för att förstå och kunna identifiera symptom på hormonell sjukdom ledande till korrekt diagnos och behandling. Dessutom syftar kursen till att förbereda dig för ett självständigt arbete som läkare då vi har fokus på grundläggande färdigheter som anamnes och statustagande samt journalskrivning för att stärka din utveckling av läkarrollen.

Undervisningsformer

Studenterna tränas i anamnes och statustagande av patienter med hormonella sjukdomar. Kompetensen kompletteras med undervisning om hormonella reglersystem och patofysiologi. Träning i att upprätta utredningsprogram, att utvärdera dessa och föreslå behandling. Undervisning parallellt avseende behandlingsstrategier och farmakologi. Träning i informationssökande.

Kursen bygger på ronder, patientdemonstrationer, patientkonferenser och handläggning av egna patienter under individuell handledning med efterföljande gemensam diskussion i seminarieform.

Kursen indelas i olika kunskapsområden inom endokrinologin, där varje del såsom, exempelvis diabetes mellitus, binjuresjukdomar, benmetabola sjukdomar och hypofyssjukdomar representeras med teoretisk introduktion, seminarier, ronder och patientfall för att på ett mångfacetterat sätt belysa utredning och behandling av dessa patientgrupper. Dessa områdesöversikter avslutas med att deltagarnas patienter presenteras och diskuteras och avslutning med redogörelse för aktuell forskningsfront.

Kursperiod

VT23: Fredag 28 april – Fredag 2 juni 2023, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Schema

Kontaktuppgifter

Kursansvariga

Sophie Bensing

Lektor/överläkare

Katarina Berinder

Kursansvarig

Övriga lärare

Anneli Björklund

Anknuten till Forskning

Kristina Linder

Anknuten till Forskning

Kursadministratör

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

SB
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2022-08-09