För dig som är student på Fysioterapeut­programmet VIL-policy fysioterapeutprogrammet

Utbildningsnämnden NVS fastställde 2019-05-15 en policy för VIL-placeringar inom fysioterapeutprogrammet (dnr 3-2021/2019).

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan fysioterapeutisk verksamhet.

På fysioterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet är VIL en integrerad del i utbildningen och sker inom Region Stockholm baserat på avtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm med syfte att platserna ska hålla god kvalité, att det ska finnas en hög handledarkompetens och att det ska finnas god tillgänglighet till lärarresurser för att kunna integrera VIL med undervisningens teoretiska moment.

Då alla placeringar sker inom Region Stockholm, kan enkel resväg vara upp till två timmar. Karolinska Institutet har också en överenskommelse med andra lärosäten att inte konkurrera om VIL-platser framför allt under utbildningens första del, vilket innebär att VIL förlagd utomläns eventuellt kan ske endast under utbildningens senare terminer under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda.

Policy om verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

  • VIL utanför Region Stockholm är inte möjligt under terminerna 1-4.
  • VIL utomläns är möjligt tidigast i termin 5 utifrån individuell bedömning.
  • I termin 6 kan det vara möjligt att göra utomlänsplacering i kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning beroende på faktorer som examensarbete och placering i kursen Tema hälso-och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (KUA/KUM).
  • Placering i kursen Tema hälso-och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (KUA/KUM) ska ske inom Region Stockholm.
  • VIL-samordnarna på fysioterapeutprogrammet ansvarar för och fördelar alla VIL-placeringar i samråd med kursledarna.
  • Vid heltidsstudier motsvarar en studievecka 40 timmar/vecka. Schablontid för VIL är 32 timmar/vecka. Övriga timmar ska användas till förberedelser, inläsning och andra studieuppgifter inom ramen för aktuell kurs.