För studenter på kursen Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård SVK (7,5 Hp) kurskod 2XX028

Kursen utgår ifrån begreppet hållbar utveckling och dess betydelse inom hälso- och sjukvården. De globala hållbarhetsutmaningarna karaktäriseras av komplexa ekologiska, ekonomiska och sociala system. För att bemöta dessa utmaningar behöver vi utveckla hållbart ledarskap inom hälso-/sjukvården som tar hänsyn till planetens, samhällets, organisationers, andras och våra egna behov.

Kursplan

Välkommen till kursen Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård!

Känner du oro för de globala hållbarhetsfrågorna, men vet inte riktigt hur du kan bidra till en hållbar utveckling inom din yrkesroll? Skulle du vilja reflektera mer över din roll och ditt ansvar som framtida anställd inom hälso-/sjukvården, och på hur du bäst kan bidra genom ditt arbete? Då är denna kursen för dig!

-       Kursen är interprofessionell och valbar på avancerad nivå (kan även sökas av studenter på grundnivå som har minst 120 hp)

-       VT22 ges kursen sista kursperioden: 2 maj - 3 juni 2022. 

Information om innehållet

Kursen utgår ifrån begreppet hållbar utveckling och dess betydelse inom hälso- och sjukvården. Inledningsvis diskuteras betydelsen av och sambandet mellan begreppets tre delaspekter: den ekonomiska, sociala och ekologiska.                   

De globala hållbarhetsutmaningarna karaktäriseras av komplexa ekologiska, ekonomiska och sociala system. För att bemöta dessa globala utmaningar behöver vi utveckla hållbart ledarskap inom hälso-/sjukvården som tar hänsyn till planetens, samhällets, organisationers, andras och våra egna behov.

Kursens andra del behandlar den hållbara utvecklingens betydelse för hälso- och sjukvårdens organisation, liksom hur arbetet för hållbara hälso- och sjukvårdssystem kan se ut och formuleras. Arbetet med dessa frågor innebär en utforskande och kritisk examination och diskussion även på en individuell nivå – en bearbetning av våra värderingar, normer, samt kognitiva, emotionella och beteendemässiga vanor. Begreppsdiskussionerna konkretiseras i ett antal fallstudier, vilka konkret visar hur arbetet för hållbar utveckling operationaliseras inom svensk och internationell hälso- och sjukvård.

Exempel på sådana fallstudier kan vara:

- Hälsoeffekter av klimatförändringar - risker och åtgärder

- Betydelsen av tillit för hållbara samhällen – hur främjar vi tilliten på en individuell och organisatorisk nivå? 

- Hälsa på (jäm)lika villkor

- Förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar arbetsplats.

(fallstudierna varierar mellan olika kursomgångar).

Kursen examineras genom att studenterna tar fram en hållbarhetsstrategi, som är relevant för deras respektive framtida profession (på individ eller organisationsnivå). Denna strategi bearbetar och analyserar hållbar utveckling begreppets teoretiska och praktiska implikationer.

Har du frågor? Kontakta kursansvarig maria.niemi@ki.se

 

Schema

Kursvärderingar och kursledarens analys/reflektion

Kursvärderingar & kursanalys

Kontaktuppgifter

Maria Niemi

Kursledare och examinator

Utbildningsadministratör

MN
Innehållsgranskare:
Monica Ringheim
2022-10-05