För studenter på kursen Information om Klinisk Medicin Huddinge kurskod 2LK132

Välkommen till kursen Klinisk medicin på Huddinge sjukhus!

Kursplan

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
KS Huddinge. Foto: Hanna Al Sabeah

T6: Terminen börjar med VFU måndag den 28/8, gå direkt till din VFU-placering enligt schemat.

Om kursen

Välkommen till oss på Huddinge sjukhus och den första kliniska kursen.
                                                                            
Klinisk medicin är den längsta kursen under din läkarutbildning och den kurs där du börjar tillämpa de kunskaper som du sedan som läkare bygger resten av ditt yrkesliv på. Den utgör ett nav i utbildningen där du aktualiserar alla kunskaper från de första terminerna samtidigt som du lär dig mycket nytt. Det är här ditt yrkesval blir tydligt.

Kursen omfattar 32 veckor (48hp) och löper över två terminer med avbrott för MVM (Medicinsk vetenskaplig metodologi, 4,5hp) i slutet av T5. Kursens innehåll utgörs till största del av internmedicinska specialiteter med omväxlande teori (TB = teoriblock) respektive klinisk tjänstgöring, verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Vi bjuder på en bred utbildning i klinisk medicin där vi integrerar internmedicin med infektion, hud, klinisk farmakologi, primärvård och geriatrik. 

Kursen består av 4 teoriblock och 4 VFU-block på 3 veckor vardera. I schemat ryms även PV- och PU, kurs i Klinisk Farmakologi/åldrandet, Infektionskurs samt Hudkurs.

På Termin 6 startar du direkt med VFU-placering efter terminsuppehållet.

Under din VFU kommer du ha placering på medicinkliniker. Mer än hälften av alla studenter kommer att göra en del av sin VFU på Capio St Görans sjukhus (3v). Placeringar sker även för alla på vårdcentral (2v) och geriatrisk avdelning (1v). Nytt sedan ett år tillbaka är placering på Södertälje sjukhus där vi kommer ha tre veckors placeringar för ca 10-12 studenter per termin.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in på kursen.


Vi hoppas du kommer trivas hos oss! 

Preliminära scheman VT23

VT23 Termin 6

 

Ramschema Klinisk medicin HT23

Kursenkät VT22

Planerade rest-tillfällen 2023/2024

OBS! Du anmäler dig till DX1-6 via Ladok! 

DX1 – 15/12 2023 (rest nr 3, sista tillfället) 

DX2 – 13/12 2023 (rest nr 3, sista tillfället) 

DX3 – 7/11 2023 

DX4 – 4/1 2024 (anmälan öppen den 4-18 december via Ladok)

DX5 - 9/10 2023 

DX6 – 12/10 samt 27/11 2023 

OSCE - 28/11 2023 (anmälan till din kursadministratör)

Viktigt att ni tar chansen att gå på de resttillfällen som ges då denna kurs läggs ned.

Nedläggning av den här kursen

Klinisk medicin

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Klinisk medicin – inriktning medici, ges för sista gången VT23 (termin 6 HT23).

Kursen är behörighetsgivande till kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi på termin 7 VT24. Studenten måste då vara godkänd på 40 hp av 48 hp på kursen Klinisk medicin, inriktning medicin, för att kunna fortsätta programmet. Kursen är också behörighetsgivande för kursen Examensarbete i medicin på termin 8, då måste kursen vara godkänd i sin helhet för att studenten ska ha möjlighet att läsa vidare HT24.

Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Utöver ordinarie skriftliga delexaminationer, ges ytterligare 3 examinationstillfällen, med möjlighet till ett fjärde efter särskild behovsprövning, för delexaminationerna DX1, DX2 och DX5 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För delexaminationerna DX3, DX4 och DX6 ges ytterligare 3 examinationstillfällen utöver de ordinarie examinationerna. För obligatorier och för praktiska examinationer erbjuds högst två resttillfällen. Enstaka obligatorier kan, om examinator så anger, kompletteras med ersättningsuppgift. Skriftligt examinationstillfälle enligt denna kursplan ges sista gången under VT24. Praktisk examinationstillfälle (OSCE på T6), VFU och obligatorier enligt denna kursplan erbjuds sista gången under VT24.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratören karin.sendek@ki.se  eller erik.pettersson.2@ki.se för att få tillgång till kursrum i Canvas där all information om hur och när du anmäler dig till respektive resttillfälle finns. 

 

Mer information

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelser i kursplan 2LK132

Viktig information till dig som ännu ej har godkänt resultat på IDT  

Behörighetsvillkoret till kurserna på termin 7 ä: godkänd T1-T4 inkl IDT, MVM, samt minst 40 hp av kursen Klinisk medicin. 

I korthet: IDT-seminariet (sista) är flyttat till 29 november.
Den skriftliga IDT examinationen (sista) 27 november krockar med ordinarie examinationstillfälle för DX4 och DX6.
Rekommendation att prioritera IDT och skriva DX4/DX6 vid omtillfälle i januari som kommer rättas i tid innan terminsstart vt24.

Bakgrund

Det sista examinationstillfället av IDT (skriftlig) och ordinarie DX4 och DX6 på Klinisk medicin är schemalagda på samma dag i höst, den 27 november. 

IDT – omtenta och seminarium ges den allra sista gången 27/11.

IDT-examinationen (skriftlig)
pågår 27 november både för- och eftermiddag, vardera 3,5 timmar. Datumet har varit anslaget sedan juni 2023 och studenter har anmält sig till examinationen. 

IDT-seminariet har varit schemalagt till den 28 november, men flyttas nu till eftermiddagen 29 november, för att undvika krock med OSCE på Klinisk medicin.  

  

Kursen Klinisk medicin, T6 - går för sista gången HT23.  

DX4 och DX6 

DX4 (infektion) går 13 oktober och 27 november kl 8.15 -11.45, anmälan sker via Ladok enligt de nya rutinerna, senast 10 dagar innan.

DX6 (Hud) går 27 november kl 14.15-17.45 

Flera omtillfällen för dessa kommer att erbjudas, varav ett ges första veckan i januari och kan ge behörighet till kurserna på T7 VT24.  

OSCE 

Genomförs 28 november (för några siter även förmiddagen 29 november). Datum för omtillfällen är ej fastställt. 

  

Hantering av examinationskrock 

  • Det är inte möjligt att lägga de skriftliga examinationstiderna den 27/11 så att de inte överlappar.  
  • Eftersom datum för IDT varit annonserat länge och studenter som avser genomföra den kan ha planerat efter detta, kan examinationen inte flyttas.  
  • Klinisk medicins delexaminationer kan inte flyttas med hänsyn till schemat vid de fyra kurserna.  
  • För att möjliggöra genomförande av både IDT och OSCE på t6, har IDT-seminariet alltså flyttats från 28 till 29 november. 

 

Studenter som är beroende av ett godkänt resultat på både den sista IDT och någon av de båda DX 4/6 inför VT24 rekommenderas därför att prioritera IDT för att sedan genomföra examinationerna på klinisk medicin vid omtillfälle första veckan i januari 2024. 

 

Om du behöver hjälp med att förstå hur examinationerna krockar för dig, kontakta gärna kursadministratören på det sjukhus där du läser Klinisk medicin.

 

Om du har frågor om avvecklingen av programmet eller dina studier kontakta studievägledningen. Mejl: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se

 

Här hittar du mer information om avvecklingen av programmet https://utbildning.ki.se/student/lakarprogrammet-55-arigt/avveckling-av-55-ariga-lakarprogrammet  

 

Marie Dahlin                                Liselott Lagerkrans
Programdirektor                        Studievägledare T4-T7

Kontaktuppgifter

AM
Innehållsgranskare:
Mary Hyll
2023-11-30