För studenter på kursen Integrerad deltentamen kurskod 2LK010

Kursen utgörs av examinationer, vilka syftar till att studenten ska visa sin förmåga att integrera uppnådda teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och värderingsförmåga från de basvetenskapliga kurserna i en ny kontext.
Studenten ska utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna redogöra för och motivera hur grundläggande förklaringsmekanismer kan bidra till förståelse av hälsa och sjukdom ur ett kliniskt perspektiv.

Kursplan

Schema

Kursintroduktion och workshop den 14 december 2022

-Kursintroduktion och workshop kommer att ske gruppvis. Plats: detaljerad information ges i Canvas. Inbjudan till kurs krävs. Därefter gruppindelning och arbete med workshop. Läs även informationen om kursregistrering under fliken Meddelanden.

-Varje grupps pass inleds med en kursinformation (frivillig) och därefter genomförs en workshop som pågår i ca 1,5 h. Workshopen syftar till att öka förståelsen för hur IDT tentan är uppbyggd genom att i grupp lösa uppgifter från en tidigare tenta som vi sedan går igenom under lärarhandledning.

-Gruppindelning , tid samt ett välkomstbrev  skickas till studenter via mejl senast två veckor före kursstart. 

Skriftlig del onsdagen den 11 januari 2023 

08.30–12.00 och 13.00–16.30 (ordinarie tider) .  Tentamen sker med inslussningstider och starttiderna blir individuella. 

-Tentan är uppdelad i 4 teman, 2 på förmiddagen och 2 på eftermiddagen. Varje tema omfattar 20 poäng.  Totalt blir det sålunda 80 poäng. För godkänt krävs 53 poäng (66 %).

Integrerande seminarium torsdagen den 12 januari 2023 

-Gruppindelning och tid meddelas senare  under Moduler när du kursregistrerat dig och fått behörighet till den slutna sidan. Äldre kursare får info om grupptider via mejl. 

- Det genomförs gruppvis och baseras på en diskussion av frågorna i den skriftliga tentamen.

För godkänt krävs närvaro och aktivt deltagande i presentation och diskussion. Detta innebär att du vid detta moment ska kunna:

 -      Aktivt muntligen presentera och sammanfatta väsentliga aspekter från delfrågor ur den skriftliga tentamen
-       Aktivt föreslå och motivera svarsförslag från tentan
 -      Diskutera relevanta grundvetenskapliga aspekter vad gäller förklaringsmekanismer av betydelse för hälsa och sjukdom

Hjälpmedel

Salskrivning digital: System Inspera assesment. Egen penna för kladdpapper medtages. 

Till seminarium: Ta med frågehäftena som publiceras i Canvas efter att den skriftliga delen är avslutad. 

Canvas

Kursens slutna sida kommer att finnas i Canvas. Du kommer att få en inbjudan  till kursrummet i början av termin 4. 

Till sist

Vill jag personligen och  för  arbetsutskottets vägnar önska dig lycka till med den integrerade deltentamen. Jag hoppas att du kommer minnas denna tentamen som en trevlig och stimulerande (om än krävande) upplevelse.

 

Med vänlig hälsning

Daniel Andersson

Kursansvarig IDT

 

Doctors and Patients. by macroventor/Freepik

Kliniskt körkort

Kliniskt körkort är en praktisk färdighetsexamination på en patient och är en del av IDT (Integrerad deltentamen).

Du ska visa på en patient hur en systematisk sjukhistoria (anamnes) och fysikalisk undersökning (status) utförs och hur en rimlig hypotes (preliminär diagnos) formuleras. Det ingår även att kunna föreslå de laboratorie-, bild- och funktionsundersökningar som på ett effektivt sätt kan bekräfta eller förkasta hypotesen.

Mer detaljerad information om examinationen får du från kursledningen för DSM2.2 på respektive hemsjukhus, i god tid innan.

Examinationen tar ca 1 timme och sker tillsammans med en patient och en examinator.

Kontaktuppgifter

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör . Administrerar skriftliga tentamen och integrerande seminariet

Daniel Andersson

Kursansvarig

Tillgodoräknande

Information om tillgodoräknandeBlankett 

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: farmkursexp@fyfa.ki.se 

Postadress: Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi 

Biomedicum Kvarteret A3

Solnavägen 9 170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Info. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation.  https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsvar…

 

 

Kursmeddelanden

  • Kursregistrering inför ny kurs

Vi påminner att du behöver kursregistrera dig i Ladok. Ladok är öppen 1 vecka före kursstart tom 2 dagar efter kursstart. 

  • Omtentamenstillfällen 

Omtentamen 11-12 januari 2023. Anmälan är endast avsedd för sk äldre kursare dvs du som läst kursen VT22 och bakåt i tid.  Är du förstagångsregistrerad T4 student HT22 så har du ingen anmälan. Tentan ges via Inspera Assessment  på plats på Campus.  Studenter som skall delta i seminariet erhåller information om tider samt plats  via mejl efter deadline för anmälan. Exakta tider för inslussning för den skriftliga tentan kommer att delges senare. Skrivtid dvs varaktighet är 3h 30min förmiddag och 3h 30 min eftermiddag. Studenter med giltigt intyg från funkisenheten skriver i 4h per pass. Du anmäler dig via https://survey.ki.se/Survey/30759   Anmälan stänger 30 december 2022. 

Omtentamen 1.  21-22 mars 2023 . Skriftlig del tisdagen 21 och seminarium onsdagen den 22  mars 2023. Det är obligatorisk anmälan för samtliga studenter som avser tentera vid detta tentatillfälle.  Tentan ges via Inspera Assessment  på plats på Campus Solna BZ Skrivsalen.  Studenter som skall delta i seminariet erhåller information om tider och grupp via mejl efter deadline för anmälan. Tentainstruktioner, kandidatnummer och inslussningstider för den skriftliga tentan kommer att delges via mejl en vecka före tentadatumet dvs den 14/3.  Vg bevaka ditt stud.ki.se konto som du anger i din anmälan.  Seminariet ges 22/3 och vi kommer att mejla ut era grupper och tider.  Skrivtid 3h 30min förmiddag och 3h 30 min eftermiddag. Anmälan sker här https://survey.ki.se/Survey/32441 Anmälan stänger 10 mars 2023 24:00

Omtentamen 2.  8-9 juni 2023 . Skriftlig del torsdagen den 8 juni och seminarium fredagen den 9 juni. Det är obligatorisk anmälan för samtliga studenter som avser tentera vid detta tentatillfälle. Tentan ges via Inspera Assessment  på plats på Campus Solna BZ Skrivsalen.  Studenter som skall delta i seminariet erhåller information om tider och grupp via mejl efter deadline för anmälan. Tentainstruktioner, inslussningstider för den skriftliga tentan kommer att delges via mejl.  Anmälan kommer att ske via Ladok. Vi kommer att delge information om detta i april.  

Kursutvärdering och kursanalys

Nedläggning av denna kurs

Med anledning av ett nytt, sexårigt läkarprogram, som infördes höstterminen 2021, kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Kursen Integrerad deltentamen ges sista gången HT22.

Skriftlig tentamen och integrerande seminarium

Utöver ordinarie skriftlig examination och integrerande seminarium 11/1-12/1 2023 ges ytterligare 3 examinationstillfällen, mars, juni och november 2023. Datum för samtliga omexaminationer för Integrerad deltentamen kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas och här i den öppna sidan efterhand.

För att kunna ta igen skriftliga examinationer och seminariet måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad lakarprogrammet-studievagledning@ki.se. Kontakta sedan kursexpeditionen farmkursexp@fyfa.ki.se  för att få tillgång till kursrummet Integrerad deltentamen i Canvas om du saknar behörighet till kursrummet.  

Kliniskt körkort

Datum för resttillfällen för Kliniskt körkort kommer att publiceras under hösten 2023.

 

Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelse i kursplan

https://utbildning.ki.se/course-syllabus/2LK010/26736