För studenter på kursen Klinisk Medicin Södersjukhuset kurskod 2LK131

Vi bjuder på en bred utbildning i klinisk medicin där vi integrerar internmedicin med infektion, hud, klinisk farmakologi, primärvård och geriatrik. Vi har nära kontakt med både kliniker och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset och KI. Vårt mål är att ge dig en läkarutbildning i världsklass med gott omhändertagande och god handledning.

Kursplan

Södersjukhuset
Södersjukhuset Foto: Cecilia Bodén

T6: Terminen börjar med VFU måndag den 28/8, gå direkt till din VFU-placering enligt schemat.

Kursen

Kursen i klinisk medicin, ges under termin 5 och 6 på läkarprogrammet, Karolinska institutet. Undervisningen sker dels i fem så kallade teoretiska block (TB), dels i fyra treveckorsperioder med praktisk tjänstgöring (VFU). Den teoretiska undervisningen består i föreläsningar, fallpresentationer och seminarier. Utöver internmedicin inkl kardiologi innehåller kursen Klinisk Farmakologi/åldrandet, Infektion och- Hudkurs och åldrande   och primärvård.

Integrerat under kursen ingår även Primärvård(PV), Vetenskaplig utveckling (VetU) samt Personlig utveckling (PU).

En del av teoriblocken kommer att vara förlagda till Karolinska Solna och Huddinge. 

Teoriblock 1: Internmedicin, infektion, geriatrik, klinisk farmakologi

Teoriblock 2: Internmedicin, hud, primärvård

Teoriblock 3: Internmedicin, primärvård, geriatrik, klinisk farmakologi

Teoriblock 4: Hudsjukdomar

Teoriblock 5: Internmedicin, professionell utveckling, infektion

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt.

Du registrerar dig själv i Ladok  Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Mer information om webbregistrering 

Södersjukhuset
Södersjukhuset Foto: Cecilia Bodén

VFU

Efter tre veckors teori- och introduktionskurs med föreläsningar och seminarier framför allt i akutmedicin samt kardiologi, följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 3 veckor. Teori varvas sedan med VFU i block om 3 veckor vardera. Du blir schemalagd på olika avdelningar och mottagningar.

Placeringar sker även för alla på internmedicinsk avdelning, hjärtavdelning, intensivvårdsavdelning, medicinakuten, en vecka på geriatrisk avdelning, samt två veckor på vårdcentral. Några studenter kommer att göra en del av sin VFU på Capio St Görans sjukhus. 

Under VFU-blocken medverkar studenterna i det sedvanliga praktiska arbetet. De medverkar vid inskrivningar, ronder, undersökningar, utskrivningssamtal etc. De undersöker och tar anamnes själva på patienterna, som sen gås igenom med ansvarig läkare. På akutmottagningen och på medicinmottagning följer studenten oftast en specialist eller ST-läkare, men det händer att de även tar ”egna” patienter som sedan gås igenom med ansvarig läkare.

Andra moment som även förekommer är: 

  • Praktikpass på kliniskt träningscenter med träning av handläggning av akuta tillstånd på simulatordocka ofta tillsammans med sjuksköterskestudenter, samt praktisk LP-övning på LP-modell.
  • På geriatrik-, hjärt- och medicinavdelningarna kommer du att få leda ronden vid minst sex tillfällen.
  • Du får lära dig A-HLR och det kan finnas möjlighet att få utföra elkonvertering.
  • Varje onsdag under den praktiska tjänstgöringen har du fallseminarier vilka är mycket uppskattade.
  • Du kommer bl.a att ha ett "diverseseminarium" där du får träna på att utfärda sjukskrivningsintyg, dödsbevis, dödsorsaksintyg, insulinordinationer m.m.

 

Externplacering

Studenterna på kursen erbjuds att under en VFU-vecka under termin 6 göra en externplacering vid ett sjukhus i Europa. Placeringen ska vara på en internmedicinsk eller kardiologisk enhet. Observera att det inte utgår någon ersättning till det sjukhus där du själv har ordnat en externplacering.

Det är viktigt att kursledningen godkänner din placering och du måste före resan kontakta den internationella handläggaren på KI för att undersöka försäkringsskyddet utomlands.  

 

KTC

Kliniskt Tränings-och SimuleringsCentrum på Södersjukhuset, finns i på Jägaregatan 20. Information om öppettider med mera hittar du på KTC Södersjukhuset

Infektion

Infektioner drabbar patienter i alla åldrar med olika typer av underliggande sjukdomar men också helt friska unga människor. Du kommer därför att ha stor nytta av momentet oavsett vilken inriktning du kommer att ha i ditt framtida läkaryrke. Undervisningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter att diagnosticera och handlägga vanliga sjukdomar inom ämnesområdet.

Momentet omfattar sammanlagt 17 arbetsdagar, varav de två första ges på kursens första termin. Resterande dagar ges på kursens andra termin som en sammanhållen undervisningsperiod.

Momentet innefattar översiktsföreläsningar inom de stora viktiga infektionsområdena, fallbaserade kliniska seminarier, bedside-ronder i små grupper, praktiska övningar. Momentet avslutas med en delexamination.

Undervisningen är förlagd till infektionskliniken, Karolinska Solna/institutionen för medicin Solna. Bedside-ronder ges också på infektionsavdelning på Danderyds sjukhus och på St Görans Sjukhus.

HUD (Dermatologi och venereologi)

Hudsjukdomar utgör ett stort problem för många människor och könssjukdomar är fortfarande vanliga och väcker ofta stor oro. Oavsett vilken inriktning du kommer att ha i ditt framtida läkaryrke, kommer du att ha nytta av momentet. Undervisningen är förlagd till Hud inflammationsmottagning, Nya Karolinska Solna/Institutionen för medicin Solna.

Momentet omfattar sammanlagt 14-15 arbetsdagar, varav en första del (en heldag) ligger på T5, medan resterande dagar ges sammanhängande på T6. Avsikten med den första dagen på T5 är att ge dig som student vissa redskap som du har nytta av när du träffar på patienter med hudsjukdomar vid andra placeringar under T5.


Momentet innefattar översiktsföreläsningar över utvalda teman, seminarier och kurslitteratur, samt patientnära klinisk undervisning. Det är inte tillåtet att fotografera/videofilma de kliniska bilder som visas under föreläsningar eller seminarier. Kärnan i den kliniska undervisningen är öppenvårdsmottagningen, där vi tillsammans träffar eller diskuterar kring patienter med olika hudmanifestationer och hudsjukdomar. 

Examination


Kursen Klinisk Medicin omfattas av sex teoretiska delexaminationer (DX), se nedan, ett praktiskt prov (OSCE), 12 ifyllda veckorapporter från VFU (en/vecka). Deltagande i PU, PV och VetU, deltagande i utvecklingssamtal samt tre självvärderingar. Samtliga obligatoriska moment (seminarium m.m)

Varje DX knyts till huvudansvarigt område enligt nedan.
DX1 omfattar 60 poäng och övriga DX 80 poäng. Minsta poäng/fråga är 1,0 poäng.
Alla DX omfattar en integrerad Multiple essay question (MEQ-) fråga.

DX1, DX2 och DX3 = Internmedicin
DX4 = Infektion
DX5 = Klinisk Farmakologi och Åldrande
DX6 = Hud

Föreläsningar och seminarier ges i  lokaler på Södersjukhuset eller via Zoom.

Tillgodoräknande

Om du redan har utbildning motsvarande en kurs innehåll under tidigare utbildning har du möjlighet att tillgodoräkna dig dessa kurser. Innan du ansöker om tillgodoräknande är det viktigt att du läser den aktuella kursens kursplan och jämför den med den kursplan som gällde för den tidigare kurs du genomgått för att se om innehållet är likvärdigt och på samma nivå (avancerad/D-nivå). Kursplanen på den kurs du gått samt kursintyg skall bifogas ansökan.

För att kunna planera vår undervisning är det viktigt att i god tid få veta om du ansöker om tillgodoräknande av kurs. 

Ansökan om tillgodoräknande för delmoment av kursen Klinisk medicin skickas till studierektor Buster Mannheimer.

Allmän information om tillgodoräknande samt ansökningsblankett.

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination ska uppvisa intyg över sin funktionsvariation. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Tina Teljstedt.

Schema

Planerade rest-tillfällen 2024

Detta är sista möjligheterna att göra dessa rester då denna kurs lagts ned, se nedan.

OBS! Du anmäler dig till DX1-6 samt OSCE via Ladok!

Amäl dig så snart du vet att du vill delta på en examination
Anmälan måste ske innan sista anmälningsdatum är passerat för att få delta i examinationen.
Tänk på att om inga anmälningar finns så kan det leda till att exainationen inte ges.
 

DX1 –  rest nr 4   5 Juni 2024 kl 8.15                     Anmälan senast 3 Maj

DX2 –  rest nr 4   28 Maj 2024 kl 8.15                   Anmälan senast 3 Maj

DX3 –  rest nr 2    4 Juni 2024 kl 14.15                  Anmälan senast 20 Maj
            rest nr 3   20 Augusti 2024  kl 8.15           Anmälan senast 5 Juli    

DX4 –  rest nr 2    10 Juni 2024                             Anmälan senast 31 Maj
            rest nr 3     23 Augusti 2024                     Anmälan senast 8 Augusti 

DX5 – prel Juni 2024

DX6 –  rest nr 2    10 Juni 2024                             Anmälan senast 31 Maj
            rest nr 3     23 Augusti 2024                     Anmälan senast 8 Augusti 

OSCE – 27 Maj 2024   kl 16.00                             Anmälan senast 10 maj
 

Obs! Vid förhinder - viktigt att du avanmäler dig både i Ladok OCH till din kursadministratör.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. 
Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratör jessica.ekberg@ki.se

 

Nedläggning av den här kursen

Klinisk medicin

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Klinisk medicin – inriktning medici, gavs för sista gången VT23 (termin 6 HT23).

Kursen är behörighetsgivande till kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi på termin 7 VT24. Studenten måste då vara godkänd på 40 hp av 48 hp på kursen Klinisk medicin, inriktning medicin, för att kunna fortsätta programmet. Kursen är också behörighetsgivande för kursen Examensarbete i medicin på termin 8, då måste kursen vara godkänd i sin helhet för att studenten ska ha möjlighet att läsa vidare HT24.

Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Utöver ordinarie skriftliga delexaminationer, ges ytterligare 3 examinationstillfällen, med möjlighet till ett fjärde efter särskild behovsprövning, för delexaminationerna DX1, DX2 och DX5 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För delexaminationerna DX3, DX4 och DX6 ges ytterligare 3 examinationstillfällen utöver de ordinarie examinationerna. För obligatorier och för praktiska examinationer erbjuds högst två resttillfällen. Enstaka obligatorier kan, om examinator så anger, kompletteras med ersättningsuppgift. Skriftligt examinationstillfälle enligt denna kursplan ges sista gången under VT24. Praktisk examinationstillfälle (OSCE på T6), VFU och obligatorier enligt denna kursplan erbjuds sista gången under VT24.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratör jessica.ekberg@ki.se för att få tillgång till kursrum i Canvas där all information om hur och när du anmäler dig till respektive resttillfälle finns. 

Mer information

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelser i kursplan 2LK131
 

Hitta till Södersjukhuset

Jessica Ekberg

Kursadministratör
BM
Innehållsgranskare:
Jessica Hackzell
2024-04-16