För studenter på kursen Klinisk Medicin Södersjukhuset kurskod 2LK131

Vi bjuder på en bred utbildning i klinisk medicin där vi integrerar internmedicin med infektion, hud, klinisk farmakologi, primärvård och geriatrik. Vi har nära kontakt med både kliniker och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset och KI. Vårt mål är att ge dig en läkarutbildning i världsklass med gott omhändertagande och god handledning.

Kursplan

Kursen

Kursen i klinisk medicin, ges under termin 5 och 6 på läkarprogrammet, Karolinska institutet. Undervisningen sker dels i fem så kallade teoretiska block (TB), dels i fyra treveckorsperioder med praktisk tjänstgöring (VFU). Den teoretiska undervisningen består i föreläsningar, fallpresentationer och seminarier. Utöver internmedicin inkl kardiologi innehåller kursen Klinisk Farmakologi/åldrandet, Infektion och- Hudkurs och åldrande   och primärvård.

Integrerat under kursen ingår även Primärvård(PV), Vetenskaplig utveckling (VetU) samt Personlig utveckling (PU).

En del av teoriblocken kommer att vara förlagda till Karolinska Solna och Huddinge. 

Teoriblock 1: Internmedicin, infektion, geriatrik, klinisk farmakologi

Teoriblock 2: Internmedicin, hud, primärvård

Teoriblock 3: Internmedicin, primärvård, geriatrik, klinisk farmakologi

Teoriblock 4: Hudsjukdomar

Teoriblock 5: Internmedicin, professionell utveckling, infektion

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt.

Du registrerar dig själv i Ladok  Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Mer information om webbregistrering 

Södersjukhuset
Södersjukhuset Foto: Cecilia Bodén

VFU

Efter tre veckors teori- och introduktionskurs med föreläsningar och seminarier framför allt i akutmedicin samt kardiologi, följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 3 veckor. Teori varvas sedan med VFU i block om 3 veckor vardera. Du blir schemalagd på olika avdelningar och mottagningar.

Placeringar sker även för alla på internmedicinsk avdelning, hjärtavdelning, intensivvårdsavdelning, medicinakuten, en vecka på geriatrisk avdelning, samt två veckor på vårdcentral. Några studenter kommer att göra en del av sin VFU på Capio St Görans sjukhus. 

Under VFU-blocken medverkar studenterna i det sedvanliga praktiska arbetet. De medverkar vid inskrivningar, ronder, undersökningar, utskrivningssamtal etc. De undersöker och tar anamnes själva på patienterna, som sen gås igenom med ansvarig läkare. På akutmottagningen och på medicinmottagning följer studenten oftast en specialist eller ST-läkare, men det händer att de även tar ”egna” patienter som sedan gås igenom med ansvarig läkare.

Andra moment som även förekommer är: 

  • Praktikpass på kliniskt träningscenter med träning av handläggning av akuta tillstånd på simulatordocka ofta tillsammans med sjuksköterskestudenter, samt praktisk LP-övning på LP-modell.
  • På geriatrik-, hjärt- och medicinavdelningarna kommer du att få leda ronden vid minst sex tillfällen.
  • Du får lära dig A-HLR och det kan finnas möjlighet att få utföra elkonvertering.
  • Varje onsdag under den praktiska tjänstgöringen har du fallseminarier vilka är mycket uppskattade.
  • Du kommer bl.a att ha ett "diverseseminarium" där du får träna på att utfärda sjukskrivningsintyg, dödsbevis, dödsorsaksintyg, insulinordinationer m.m.

 

Externplacering

Studenterna på kursen erbjuds att under en VFU-vecka under termin 6 göra en externplacering vid ett sjukhus i Europa. Placeringen ska vara på en internmedicinsk eller kardiologisk enhet. Observera att det inte utgår någon ersättning till det sjukhus där du själv har ordnat en externplacering.

Det är viktigt att kursledningen godkänner din placering och du måste före resan kontakta den internationella handläggaren på KI för att undersöka försäkringsskyddet utomlands.  

 

KTC

Kliniskt Tränings-och SimuleringsCentrum på Södersjukhuset, finns i på Jägaregatan 20. Information om öppettider med mera hittar du på KTC Södersjukhuset

Infektion

Infektioner drabbar patienter i alla åldrar med olika typer av underliggande sjukdomar men också helt friska unga människor. Du kommer därför att ha stor nytta av momentet oavsett vilken inriktning du kommer att ha i ditt framtida läkaryrke. Undervisningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter att diagnosticera och handlägga vanliga sjukdomar inom ämnesområdet.

Momentet omfattar sammanlagt 17 arbetsdagar, varav de två första ges på kursens första termin. Resterande dagar ges på kursens andra termin som en sammanhållen undervisningsperiod.

Momentet innefattar översiktsföreläsningar inom de stora viktiga infektionsområdena, fallbaserade kliniska seminarier, bedside-ronder i små grupper, praktiska övningar. Momentet avslutas med en delexamination.

Undervisningen är förlagd till infektionskliniken, Karolinska Solna/institutionen för medicin Solna. Bedside-ronder ges också på infektionsavdelning på Danderyds sjukhus och på St Görans Sjukhus.

HUD (Dermatologi och venereologi)

Hudsjukdomar utgör ett stort problem för många människor och könssjukdomar är fortfarande vanliga och väcker ofta stor oro. Oavsett vilken inriktning du kommer att ha i ditt framtida läkaryrke, kommer du att ha nytta av momentet. Undervisningen är förlagd till Hud inflammationsmottagning, Nya Karolinska Solna/Institutionen för medicin Solna.

Momentet omfattar sammanlagt 14-15 arbetsdagar, varav en första del (en heldag) ligger på T5, medan resterande dagar ges sammanhängande på T6. Avsikten med den första dagen på T5 är att ge dig som student vissa redskap som du har nytta av när du träffar på patienter med hudsjukdomar vid andra placeringar under T5.


Momentet innefattar översiktsföreläsningar över utvalda teman, seminarier och kurslitteratur, samt patientnära klinisk undervisning. Det är inte tillåtet att fotografera/videofilma de kliniska bilder som visas under föreläsningar eller seminarier. Kärnan i den kliniska undervisningen är öppenvårdsmottagningen, där vi tillsammans träffar eller diskuterar kring patienter med olika hudmanifestationer och hudsjukdomar. 

Examination


Kursen Klinisk Medicin omfattas av sex teoretiska delexaminationer (DX), se nedan, ett praktiskt prov (OSCE), 12 ifyllda veckorapporter från VFU (en/vecka). Deltagande i PU, PV och VetU, deltagande i utvecklingssamtal samt tre självvärderingar. Samtliga obligatoriska moment (seminarium m.m)

Varje DX knyts till huvudansvarigt område enligt nedan.
DX1 omfattar 60 poäng och övriga DX 80 poäng. Minsta poäng/fråga är 1,0 poäng.
Alla DX omfattar en integrerad Multiple essay question (MEQ-) fråga.

DX1, DX2 och DX3 = Internmedicin
DX4 = Infektion
DX5 = Klinisk Farmakologi och Åldrande
DX6 = Hud

Föreläsningar och seminarier ges i  lokaler på Södersjukhuset eller via Zoom.

Tillgodoräknande

Om du redan har utbildning motsvarande en kurs innehåll under tidigare utbildning har du möjlighet att tillgodoräkna dig dessa kurser. Innan du ansöker om tillgodoräknande är det viktigt att du läser den aktuella kursens kursplan och jämför den med den kursplan som gällde för den tidigare kurs du genomgått för att se om innehållet är likvärdigt och på samma nivå (avancerad/D-nivå). Kursplanen på den kurs du gått samt kursintyg skall bifogas ansökan.

För att kunna planera vår undervisning är det viktigt att i god tid få veta om du ansöker om tillgodoräknande av kurs. 

Ansökan om tillgodoräknande för delmoment av kursen Klinisk medicin skickas till studierektor Johan Wikner.

Allmän information om tillgodoräknande samt ansökningsblankett.

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination ska uppvisa intyg över sin funktionsvariation. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Tina Teljstedt.

Hitta till Södersjukhuset

Buster Mannheimer

Examinator
Internmedicin

Hanna Landis

Kursadministratör