För studenter på kursen Klinisk Medicin Solna kurskod 2LK134

Vi bjuder på en bred utbildning i klinisk medicin där vi integrerar internmedicin med infektion, hud, klinisk farmakologi, primärvård och geriatrik. Vi har nära kontakt med både kliniker och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset och KI. Vårt mål är att ge dig en läkarutbildning i världsklass med gott omhändertagande och god handledning.

Kursplan

Välkomstinformation

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt.

Du registrerar dig själv i Ladok (länk till ladok). Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Mer information om webbregistrering (länk till https://utbildning.ki.se/webbregistrering.”

Kursen

Kursen består av 4 teoriblock och 4 VFU-block på 3 veckor vardera. I schemat ryms även PV- och PU, kurs i Klinisk Farmakologi/åldrandet, Infektion och- Hudkurs.


Kursen inleds med 3 veckor teori, och den sista veckan avsätts 2 dagar för introduktion till kommande med VFU, med kursledning och undervisningsansvariga på klinikerna. Syftet är att ge fullständig information om kursen samt lyfta frågor kring framtida yrkesroll och naturligtvis rollen som student i den kliniska verkligheten. Vår målsättning är att även i fortsättningen ordna dessa internat som är kostnadsfria för studenterna.

VFU

Under din VFU kommer du placeras på olika medicin-kliniker, 1-3 veckor åt gången. Några studenter kommer att göra en del av sin VFU på Capio St Görans sjukhus. Placeringar sker även för alla på vårdcentral (2v) och geriatrisk avdelning (1v). Under din VFU kommer du att under handledning aktivt få delta i rondarbete, skriva in och ut patienter, skriva daganteckningar, remisser och vara med på eller utföra olika undersökningar.

Efter tre veckors teori- och introduktionskurs med föreläsningar och seminarier framför allt i akutmedicin samt kardiologi, följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 3 veckor. Teori varvas sedan med VFU i block om 3 veckor vardera. Du blir schemalagd på olika avdelningar och mottagningar. Alla kommer att få tjänstgöra på akutmottagningen, kardiologkliniken, endokrinologisk klinik och reumatologisk klinik. Förutom detta kommer du att vara på andra medicinavdelningar. Placeringar sker även för alla på vårdcentral och geriatrisk avdelning. Två till fyra kandidater är placerade vid varje enhet samtidigt. Under din VFU kommer du att under handledning aktivt få delta i rondarbete, skriva in och ut patienter, skriva daganteckningar, remisser och vara med på eller utföra olika undersökningar. Infektion, hud, klinisk farmakologi och åldrande är särskilda moment under kursen. Integrerat under kursen ingår även Vetenskaplig utveckling (VetU) samt Personlig utveckling (PU).

Examination


Kursen Klinisk Medicin omfattas av sex teoretiska delexaminationer (DX), se nedan, ett praktiskt prov (OSCE), 12 ifyllda veckorapporter från VFU (en/vecka). Deltagande i PU, PV och VetU, deltagande i utvecklingssamtal samt tre självvärderingar. Samtliga obligatoriska moment (seminarium m.m)

Varje DX knyts till huvudansvarigt område enligt nedan.
DX1 omfattar 60 poäng och övriga DX 80 poäng. Minsta poäng/fråga är 1,0 poäng.
Alla DX omfattar en integrerad Multiple essay question (MEQ-) fråga.

DX1, DX2 och DX3 = Internmedicin
DX4 = Infektion
DX5 = Klinisk Farmakologi och Åldrande
DX6 = Hud

Föreläsningar och seminarier ges i  lokaler i Bio Clinicum på NKS

KTC

Kliniskt Tränings-och SimuleringsCentrum, finns i Bio Clinicum J3:30. Kvällöppet tisdagar och torsdagar.

Vår kursadministratör Rana Abu-Ali finns på vår kursexpedition på Anna Steckséns gata 30a D2:04. 

Nya Karolinska Solna, NKS

Hösten 2016 flyttade de kardiologiska och lungmedinska specialiteterna in i den nya sjukhusbyggnaden. Sjukhuset centralt kommer aktivt följa upp hur undervisningen fungerar i år. Schemat har genomgått en NKS-anpassning där vi nu även börjar använda Akademiskt specialistcentrum på Sabbatsberg, i första hand för en reumatologifördjupning. Förändringarna kommer utvärderas aktivt och löpande under 2017 och 2018.

2018 kommer resterande kliniker att beröras och i nuläget ser det inte ut som om organisationsförändringen kommer påverka studenternas möjlighet till att lära sig det dagliga patientarbetet och sitt kommande yrke.

Patientmötet, statusundersökningarna, utredningarna, de kollegiala och interprofessionella diskussionerna, multidicplinära konferenser och det systematiska, internationellt gångbara omhändertagandet som vi arbetar med, kommer att fortsätta och möjliggöra en fortsatt bra läkarutbildning av hög standard.

 

HUD (Dermatologi och venereologi)

Länk till hudmomentet

Kursutvärdering

Planerade rest-tillfällen 2023

OBS! Du anmäler dig till DX1-6 via Ladok!

Rest DX1 – ett tillfälle kvar, datum kommer inom kort 

Rest DX2 – ett tillfälle kvar, datum kommer inom kort 

DX3 – 7/11 

Rest DX4 – 13/10 samt 27/11 

Rest DX5 – 9/10 

Rest DX6 – 12/10 samt 27/11 

OSCE - 28/11  (anmälan till din kursadministratör) 

Viktigt att ni tar chansen att gå på de resttillfällen som ges då denna kurs läggs ned.

Nedläggning av den här kursen

Klinisk medicin

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Klinisk medicin – inriktning medici, ges för sista gången VT23 (termin 6 HT23).

Kursen är behörighetsgivande till kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi på termin 7 VT24. Studenten måste då vara godkänd på 40 hp av 48 hp på kursen Klinisk medicin, inriktning medicin, för att kunna fortsätta programmet. Kursen är också behörighetsgivande för kursen Examensarbete i medicin på termin 8, då måste kursen vara godkänd i sin helhet för att studenten ska ha möjlighet att läsa vidare HT24.

Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Utöver ordinarie skriftliga delexaminationer, ges ytterligare 3 examinationstillfällen, med möjlighet till ett fjärde efter särskild behovsprövning, för delexaminationerna DX1, DX2 och DX5 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För delexaminationerna DX3, DX4 och DX6 ges ytterligare 3 examinationstillfällen utöver de ordinarie examinationerna. För obligatorier och för praktiska examinationer erbjuds högst två resttillfällen. Enstaka obligatorier kan, om examinator så anger, kompletteras med ersättningsuppgift. Skriftligt examinationstillfälle enligt denna kursplan ges sista gången under VT24. Praktisk examinationstillfälle (OSCE på T6), VFU och obligatorier enligt denna kursplan erbjuds sista gången under VT24.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratören kursadmin-lakarprogrammet@meds.ki.se för att få tillgång till kursrum i Canvas där all information om hur och när du anmäler dig till respektive resttillfälle finns. 

 

Mer information

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelser i kursplan 2LK134

Viktig information ang IDT

Kontaktuppgifter

Ioannis Parodis

Examinator
Parodis I

Rana Abu-Ali

Utbildningssamordnare
Administration
IP
Innehållsgranskare:
Rana Abu-Ali
2023-09-07