För studenter på kursen Klinisk Medicin Solna kurskod 2LK134

Vi bjuder på en bred utbildning i klinisk medicin där vi integrerar internmedicin med infektion, hud, klinisk farmakologi, primärvård och geriatrik. Vi har nära kontakt med både kliniker och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset och KI. Vårt mål är att ge dig en läkarutbildning i världsklass med gott omhändertagande och god handledning.

Kursplan

Välkomstinformation

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt.

Du registrerar dig själv i Ladok (länk till ladok). Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Mer information om webbregistrering (länk till https://utbildning.ki.se/webbregistrering.”

Kursen

Kursen består av 4 teoriblock och 4 VFU-block på 3 veckor vardera. I schemat ryms även PV- och PU, kurs i Klinisk Farmakologi/åldrandet, Infektion och- Hudkurs.


Kursen inleds med 3 veckor teori, och den sista veckan avsätts 2 dagar för introduktion till kommande med VFU, med kursledning och undervisningsansvariga på klinikerna. Syftet är att ge fullständig information om kursen samt lyfta frågor kring framtida yrkesroll och naturligtvis rollen som student i den kliniska verkligheten. Vår målsättning är att även i fortsättningen ordna dessa internat som är kostnadsfria för studenterna.

VFU

Under din VFU kommer du placeras på olika medicin-kliniker, 1-3 veckor åt gången. Några studenter kommer att göra en del av sin VFU på Capio St Görans sjukhus. Placeringar sker även för alla på vårdcentral (2v) och geriatrisk avdelning (1v). Under din VFU kommer du att under handledning aktivt få delta i rondarbete, skriva in och ut patienter, skriva daganteckningar, remisser och vara med på eller utföra olika undersökningar.

Efter tre veckors teori- och introduktionskurs med föreläsningar och seminarier framför allt i akutmedicin samt kardiologi, följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 3 veckor. Teori varvas sedan med VFU i block om 3 veckor vardera. Du blir schemalagd på olika avdelningar och mottagningar. Alla kommer att få tjänstgöra på akutmottagningen, kardiologkliniken, endokrinologisk klinik och reumatologisk klinik. Förutom detta kommer du att vara på andra medicinavdelningar. Placeringar sker även för alla på vårdcentral och geriatrisk avdelning. Två till fyra kandidater är placerade vid varje enhet samtidigt. Under din VFU kommer du att under handledning aktivt få delta i rondarbete, skriva in och ut patienter, skriva daganteckningar, remisser och vara med på eller utföra olika undersökningar. Infektion, hud, klinisk farmakologi och åldrande är särskilda moment under kursen. Integrerat under kursen ingår även Vetenskaplig utveckling (VetU) samt Personlig utveckling (PU).

Examination


Kursen Klinisk Medicin omfattas av sex teoretiska delexaminationer (DX), se nedan, ett praktiskt prov (OSCE), 12 ifyllda veckorapporter från VFU (en/vecka). Deltagande i PU, PV och VetU, deltagande i utvecklingssamtal samt tre självvärderingar. Samtliga obligatoriska moment (seminarium m.m)

Varje DX knyts till huvudansvarigt område enligt nedan.
DX1 omfattar 60 poäng och övriga DX 80 poäng. Minsta poäng/fråga är 1,0 poäng.
Alla DX omfattar en integrerad Multiple essay question (MEQ-) fråga.

DX1, DX2 och DX3 = Internmedicin
DX4 = Infektion
DX5 = Klinisk Farmakologi och Åldrande
DX6 = Hud

Föreläsningar och seminarier ges i  lokaler i Bio Clinicum på NKS

KTC

Kliniskt Tränings-och SimuleringsCentrum, finns i Bio Clinicum J3:30. Kvällöppet tisdagar och torsdagar.

Vår kursadministratör Mia Konradsdal finns på vår kursexpedition på 2 tr i huvudbyggnaden gamla sjukhuset (A3:02). 

Nya Karolinska Solna, NKS

Hösten 2016 flyttade de kardiologiska och lungmedinska specialiteterna in i den nya sjukhusbyggnaden. Sjukhuset centralt kommer aktivt följa upp hur undervisningen fungerar i år. Schemat har genomgått en NKS-anpassning där vi nu även börjar använda Akademiskt specialistcentrum på Sabbatsberg, i första hand för en reumatologifördjupning. Förändringarna kommer utvärderas aktivt och löpande under 2017 och 2018.

2018 kommer resterande kliniker att beröras och i nuläget ser det inte ut som om organisationsförändringen kommer påverka studenternas möjlighet till att lära sig det dagliga patientarbetet och sitt kommande yrke.

Patientmötet, statusundersökningarna, utredningarna, de kollegiala och interprofessionella diskussionerna, multidicplinära konferenser och det systematiska, internationellt gångbara omhändertagandet som vi arbetar med, kommer att fortsätta och möjliggöra en fortsatt bra läkarutbildning av hög standard.

 

HUD (Dermatologi och venereologi)

Länk till hudmomentet

Kursutvärdering

Ann-Sofie Backman

Examinator
Hedin C

Anette Nilsson

Kursadmin infektion, hud