För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Studieinformation och regler

Här är vad som gäller på sexåriga läkarprogrammet för exempelvis tillgodoräknande, behörighetsvillkor till kurser, studieuppehåll och återupptag av studier, samt att studera med funktionsvariation. Här hittar du även det du behöver veta om ditt ansvar för professionellt förhållningssätt och kommunikation.

Studier på plats eller på distans?

Läkarprogrammet följer rektors beslut om huruvida utbildningen ska ske på plats eller på distans. För information om detta hänvisar vi därför till information om höstterminen 2021 på sidan Information till studenter om undervisning med anledning av  covid-19.

Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. KI ansvarar för att ge dig som student information om de regler som tillämpas vid universitetet och du har i din tur ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna. Du har själv också möjlighet till inflytande över din utbildning via studentkårerna och deras delaktighet i KI:s samråds- och beslutsorgan.

Detta dokument syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student vid KI.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I professionell kommunikation är tonen något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Tänk på följande vid kontakter med lärare, administratörer, studievägledare och andra i studieärenden, till exempel via epost eller lärplattformar:

  • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
  • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
  • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
  • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Kontakter med medstudenter, till exempel vid grupparbeten, är också professionell kommunikation och samma principer gäller alltså där.

Ett bra tips är att i ditt epostprogram lägga in en signatur med ditt program och termin. Detta är särskilt viktigt om du inte använder ditt studentmejlkonto. Tänk på att uppdatera när du byter kurs/termin.
 

Mall för epostsignatur:

Förnamn Efternamn

Student på (kursnamn), termin (siffra), (program)

Karolinska Institutet

(Ev telefonnnummer)

Information om behörighetsvillkor 

Behörighet

Behörighetsvillkoren står i kursens kursplan som du hittar via kursens kurswebb på sidan Programöversikt. Student räknas som behörig från och med den dag samtliga behörighetsvillkor är godkända och resultaten är registrerade i Ladok. Enligt KI:s riktlinjer för examination får rättning ta upp till tio arbetsdagar och resultatet ska dokumenteras i Ladok senast inom fem arbetsdagar efter att betygsbeslutet fattats. Utöver behörighetsvillkoren gäller att kurserna ska läsas i den ordning som ”Studieplan med ingående kurser” i utbildningsplanen anger, du kan alltså till exempel inte läsa kursen på termin 3 före kurserna på termin 2.

Studenter som inte är behöriga vid kursstart

Studenter som under terminen ska ta igen rester på kurs ska kontakta studievägledningen för omregistrering.  Information om när du kan ta igen dina rester får du via kursadministrationen för respektive kurs.

Sista inlämningsdatum för skriftliga uppgifter

Ibland förekommer skriftliga restuppgifter som ersätter obligatoriskt deltagande. Dessa uppgifter ska alltid ha ett sista inlämningsdatum. Om studenten inte lämnar in enligt den tid och de anvisningar som kursansvarig har angett kommer uppgiften inte att rättas förrän nästa tillfälle ges för att lämna in restuppgifter – detta tillfälle kan inträffa nästa gång kursen ges.

Obligatoriska moment

Om du saknar obligatoriska moment från innevarande eller tidigare kurs, till exempel VFU, seminarier eller laborationer behöver du i god tid ta kontakt med kursansvarig för att få information om när under kursen det är möjligt att ta igen resterna.

Detta gäller vid kursstart

För att få påbörja kommande kurs ska studenten vara behörig när kursen startar. Tentamina, inlämningsuppgifter med mera måste vara rättade och godkända, det vill säga alla behörighetsvillkor ska vara uppfyllda innan kursstarten. Det innebär till exempel att examinationer och inlämningsuppgifter som lämnas in sista veckan innan termins- och kursstarten inte säkert kommer att hinna rättas för att studenten ska bli behörig. Alla omtentor i augusti och tentor i januari är inte placerade så att de hinner rättas i tid för att bli behörig inför kommande kursstart. För aktuella datum för olika omtentor kontakta kursadministrationen, stäm även av om tentamen hinner rättas innan starten av nästa kurs. 

Är jag behörig? 

Om du är osäker på om du saknar obligatoriska moment för att bli behörig, titta först i Ladok och kontakta i andra hand respektive kursadministration. Det är ditt eget ansvar att ta reda på hur du kan komplettera dina kurser för att bli behörig i god tid före kursstart.

Vad händer om jag inte är behörig vid kursstart?

Student som inte uppfyller behörighetsvillkoren vid kursstart kan inte påbörja kursen. Kontakta studievägledningen för studieplanering och omregistrering på kurs där du har rester. Tänk på att det viktigt att du ansöker om återupptag av studier när du bedömer att du kommer att bli behörig inför nästa kursstart. Se studieuppehåll och återupptag av studier.

Ansökan om undantag från behörighetsvillkor

För student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag kan beviljas om den som söker ändå kan anses ha förutsättningar att klara av den kommande kursen. Behörighetsvillkoren grundas dock på de förutsättningar som studenten bedömts behöva för att klara kursen. I din ansökan ska du se till att ha underlag som stödjer dina prestationer, det räcker inte att du säger att du har gjort något eller avser göra något. Om det inte framgår av Ladok eller skriftliga underlag som bifogas ansökan kan vi inte beakta det. 

Ansökan kan skickas närsomhelst, men beslutsmöten för inkomna ansökningar hålls en gång per månad under terminstid. Om ansökan inkommer väldigt sent är det inte säkert att den hinner behandlas innan kursstart.

Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren för kurs inom program.

Behörighetsvillkor terminsvis

Nedan listas de behörigheter som krävs för att få börja läkarprogrammets kurser. Utöver behörighetskraven gäller att kurserna ska läsas i den ordning som studieplanen anger. Behörighetskrav för varje kurs beslutas i samband med kursens kursplan. Då alla kursplaner för det sexåriga programmet ännu inte är klara kommer behörighetskrav för kommande kurser att publiceras på denna sida efterhand som respektive kursplan beslutas.
 

Tillträde till kurserna på termin 2:
Godkänt betyg på hela kursen "Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande"

Tillträde till kursen på termin 3:
Godkänt betyg på hela kursen "Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande", "Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning" och "Basvetenskap 3: Anatomi, histologi och introduktion till klinisk konsultation och undersökning"

obs! För tillträde till termin 3 VT23 har beslut fattats om ett tillfälligt undantag. Kravet är för det kurstillfället: godkänt resultat på Basvetenskap 1 och 2 (termin 1) och från Basvetenskap 3 godkänt resultat på momentet Professionellt förhållningssätt, ansvar och lärande samt har deltagit i den obligatoriska läraktiviteten formativ OSCE i momentet Tillämpning och Integrering

Tillträde till kurserna på termin 4
Godkänt betyg på hela kurserna Basvetenskap 1 – 4 (termin 1–2). Godkänt betyg på momentet Klinisk konsultation och undersökning  i kursen "Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion".

 

Examination och omtentamen

Information om hur kursen examineras finns i kursplanen. Aktuella datum för examination och omexamination återfinns i kursrummet (i Canvas) för respektive kurs. Regler för tentaskrivning och hemexaminationer hittar du via länken nedan.

Information till dig som önskar överflyttning eller byte från annat universitet

Studenter som är antagna vid andra lärosäten hänvisas till att söka läkarprogrammet vid Karolinska Institutet via ordinarie antagning. Vid en eventuell antagning har dessa studenter rätt att få sina tidigare studier prövade för tillgodoräknanden. Vid ett tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet kan man erbjudas uppflyttning till högre termin, i mån av plats. Allt beror på kursinnehållet i de kurser/utbildningar den sökande tidigare har läst och kursinnehållet på de kurser vårt program har på varje termin.

Våra studenter kan ha läst något på en kurs på våra tidigare terminer, som den sökande vid ansökningstillfället inte har läst trots att hen har läst fler kurser och terminer. Eftersom alla nationella läkarprogram skiljer sig i upplägg så är vår erfarenhet att man i princip inte kan räkna med att påbörja sina studier den tänkta kommande terminen vid flytt/byte till KI.  Om man exempelvis har läst fyra terminer vid ett lärosäte så kan man inte räkna med att få börja termin 5 hos oss och eventuellt får man "backa" i terminer eftersom kursinnehållet på terminerna skiljer sig åt mellan lärosätena. 

Vi gör inga förhandsprognoser på vad sökande kan komma att tillgodoräkna sig under ansökningstiden, vi gör bedömningen först när den sökande har blivit antagen till programmet. Man kan själv skaffa sig en uppfattning om vad man skulle kunna tillgodoräkna sig baserat på det man tidigare har läst genom att läsa om vårt läkarprograms upplägg och kursinnehåll. På respektive kurswebb finns information om tillgodoräknade.

Ansökan om tillgodoräknande

Instruktioner för hur man går tillväga för att ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier

Studievägledning

Vid läkarprogrammet finns tre studievägledare som ansvarar för olika delar av utbildningen. Om du vill komma till oss för ett enskilt vägledningssamtal, rekommenderar vi dig att boka en tid i förväg. 

Studievägledaren
• erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna.
• handlägger studieuppehåll och återupptag av studier.
• kan ge information om studievanor och studieteknik.
• följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering.
• bereder och föredrar studentärenden inför beslut om förturer och undantag från behörighetsvillkor. 
• bevakar studenternas rättssäkerhet (informerar studenterna, uppmärksammar kursledare och lärare om tillämpning och tolkning av regler m.m.).
• utfärdar intyg och andra studierelaterade dokument.
• kan bistå vid kontakt med CSN om det uppstår problem.
• tillhandahåller information och vägledning till antagna/blivande studenter.

Kontakta gärna studievägledningen för läkarprogrammet på mejl:

Termin 1-3: vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se

Termin 4-12: vagledning-lakare-t4-11@uf.ki.se

Studenträtt

Här är information om de vanligaste studenträttsliga frågorna:

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.

Studera med funktionsvariation

Är du student och har en funktionsvariation? På Karolinska Institutet kan du ansöka om anpassat stöd för att underlätta för dig under din studietid.

Om att studera med funktionsvariation

AF
Admin för Läka…
2022-09-05
Marie Dahlin