För dig som är student på Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Programmets organisation
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) har programansvaret för Biomedicinska analytikerprogrammet och Magister programmet i diagnostisk cytologi och är även kursansvarig institution för ett antal kurser som ingår i andra program.

Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka.

Programdirektor (PD) och Bitr. Programdirektor

Programdirektor (PD) Lars Frelin tillsammans med Bitr.Programdirektor Karin Bouma leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Programråd

Programrådet för Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) och Magister programmet i diagnostisk cytologi leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. Programrådet:

  • hanterar löpande förbättringsförslag
  • följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål
  • arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
  • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN
  • bereder revideringar av programmets kursplaner inför beslut i UN
  • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmets kursplaner
  • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD)

Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.

Studentrepresentanter utses av BAS, Medicinska Föreningens sektion för BMA studenter.

Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till BAS!

Ledamöter läsåret 2020-2021

Ordförande (PD)

Lars FrelinBitr.

PD och studierektor

Karin Bouma, bitr. PD

Karin Sundström, Studierektor Mag. diagnostiskcytologi

Lärarrepresentanter:

Catharina Hultgren, klinisk mikrobiologi

Annica Lindkvist, klinisk immunologi

Helen Kaipe, kliniskt forskningscentrum

Annica Nordvall-Bodell, patologi

Lena Persson, klinisk fysiologi

Lena Ekström, klinisk farmakologi

Anna-Klara Rundlöf, klinisk kemi

Avnämarrepresentanter:

Camilla Linder (inriktning laboratoriemedicin)

Priya Thind(inriktning klinisk fysiologi)

Internationaliseringsansvarig

Maura Heverin

VFU-samordnare

Catharina Hultgren

Karin Bouma

Berörd studentkår utser 3 studentrepresentanter(inriktningkliniskfysiologi, inriktninglaboratoriemedicinochMag. Diagnostiskcytologi)

Studievägledare(Britt Isaksson)

Utbildningshandläggare och gruppchef (Busra Kocaturk)

Sammanträden och protokoll

22 september 2021
22 oktober 2021
19 november 2021 och 15 december 2021

Om du vill läsa protokoll från programrådets möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-07-12