För studenter på kursen När allt sviktar! Intensivvård av den svårt sjuka patienten (3hp) kurskod 2LK048

Den här kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom fysiologi och farmakologi hos den svårt sjuka patienten samt utveckla metoder att bedöma och behandla patienter med sviktande vitala funktioner. Kursen spänner över många ämnesområden och passar utmärkt som allmän förberedelse för kliniskt arbete under kommande yrkesliv oavsett specialitet.

Kursplan

Mix of pictures about lab, research and hospital
Anestesi och intensivvård är en varierad specialitet där bred kunskap om fysiologi och farmakologi är nödvändig för att kunna hantera en rad olika livshotande tillstånd

Kursen innehåller seminarier som avhandlar basal cirkulations- och respirationsfysiologi, njurfysiologi, intoxikationer, syra- bastolkning, svåra infektioner och sepsis, neurointensivvård och flera andra intensivvårdsrelaterade ämnen. Första dagarna består av seminarier med klinisk inriktning – kunskaper som kommer att kunna användas under den kliniska placeringen på en intensivvårdsavdelning.

Du kommer att lära dig patofysiologi och bakgrund till många akuta livshotande tillstånd samt hur man bäst upptäcker och behandlar dessa.

Schema

Schema för kommande terminer publiceras cirka två veckor före kursstart.

All undervisning är förlagd i Huddinge förutom den kliniska placeringen som förutom Huddinge även är förlagd i Solna.

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska bredda och fördjupa sina kunskaper i patofysiologi, farmakologi samt initialt omhändertagande av akut sjuka patienter

Undervisningsformer

  • Seminarier
  • Klinisk praktik under handledning
  • Egna arbeten

Intensivvård är den verksamhet inom sjukvården där vi tar hand om de svårast sjuka patienterna och är en del av specialiteten anestesi och intensivvård. Arbetet bygger på teamarbete tillsammans med den specialitet som primärt är ansvarig för patienten ex kirurg, men inbegriper även samarbete med andra specialiteter såsom infektion, koagulation etc.

Under kursen kommer vi att gå igenom olika sjukdomstillstånd avseende patofysiologi samt behandlingsprinciper. Arbetet kommer att bedrivas i seminarieform där föreläsningar blandas med patientfall varefter vi tillsammans diskuterar och vid behov fördjupar ämnet. Ni kommer under en dag på kursen vara placerade och följa arbetet vid en av Karolinska Universitetssjukhusets intensivvårdsavdelningar.

Kursen ges vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknologi med huvuddelen av verksamhetsförlagd utbildning vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Majoriteten av lärarna kommer från Huddinge och Solna.

Examination sker genom hemtentamen samt redovisning av ett patientfall från den kliniska placeringen

Obligatoriska moment

  • Seminarier
  • Klinisk praktik
  • Hemtentamen
  • Examination

Kursanalys samt kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Klinisk vetenskap, intervention och teknik, enheten för anestesi och intensivvård

Kursledare

Markus Castegren, markus.castegren@ki.se

Nina Milerad, tfn. 070 493 8402, nina.milerad@sll.se

Erik von Oelreich, tfn. 070 2421179, erik.vonoelreich@sll.se

Examinator

Olav Rooyackers, tfn. 073 9661645, olav.rooyackers@ki.se

Kursadministratör

Nicoletta Raic, tfn. 070 2069227, nicoletta.raic@ki.se

NR
Innehållsgranskare:
Nicoletta Raic
2023-10-10