För studenter på kursen Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling D, 6 hp kurskod 9K8090

Kursen är en del i kurspaketet: Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. Deltagaren fördjupar sig inom området evidensbaserad diagnostik och psykologisk behandling av barn och unga med eventuell multiproblematik med fokus på trauma, självskadebeteende och psykos. Hänsyn tas till barnets mognad och kontext (familj, skolpersonal samt andra aktörer).

Kursplan

Schema 

Länk

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Kontaktuppgifter

Josefin Ahlqvist

Kursansvarig

Sarah Thylén

Kursadministratör