För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Huvudområdet omvårdnad

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Kunskap inom huvudområdet används på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det vetenskapliga ämnet omvårdnad är grund för sjuksköterskeyrket och är samtidigt ett vetenskapligt ämnesområde.
Forskning inom omvårdnad syftar till att utveckla kunskap som ger förståelse och förklaring till frågeställningar som uppstår i vårdandet.

I huvudområdet utvecklas kunskap om bland annat:

 • Människan i hälsa, ohälsa och sjukdom, samt människans hälsoresurser och hälsohinder
 • Omvårdnadshandlingar som understödjer människors hälsa, förebygger ohälsa och sjukdom, bidrar till att bota och behandla, lindra lidande samt värna människans värdighet
 • Vårdande relationer; beaktande etiska, emotionella, sociokulturella och existentiella aspekter
 • Människans sårbarhet och behov av omvårdnad relaterat till utveckling, hälsa och sjukdom samt förändrade livsförhållanden
 • Människans upplevelser av sin kropp och dess förändringar i ett livscykelperspektiv
 • Teknikens inverkan på människan och omvårdnaden
 • Kommunikation och samspel mellan människor och med omgivande miljö

Sektionens forskningsprogram strävar mot att vara globalt ledande inom omvårdnadsforskning, bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i hälso- och sjukvården samt stödja utvecklingen av omvårdnad i framtidens vårdmiljö.

Omvårdnad i framtidens vårdmiljö innebär att finna lösningar som leder till förbättrad hälsa, ökad patientsäkerhet och hållbarhet samt en högre grad av personcentrerad vård.

 

Ämnesgruppen vid sektionen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet 2021

Description of the nursing discipline (English)

The discipline of nursing is based on humanistic values and an ethics of caring, and is founded on the experiences, reactions and needs of human beings throughout their lives. Nursing knowledge is applicable at the individual, group and society level. The scientific discipline of nursing is the basis for the nursing profession as well as an independent field of scientific inquiry.

Nursing research aims to develop knowledge that explains and increases understanding of issues that arise in caregiving. The development of knowledge in nursing research is influenced by the related disciplines of medicine, the humanities and the social and behavioral sciences.

 • Nursing and caring science focuses on various topics, including:
 • Human beings in health, illness and disease, as well as barriers to and resources for human health
 • Nursing interventions that support human health, prevent illness and disease, help to cure and treat, relieve suffering, and protect the dignity of the human being
 • Caring relationships, in particular with regard to ethical, emotional, socio-cultural and existential aspects of caring
 • Human vulnerability and care needs related to development, health and illness, as well as to changing life conditions
 • Human beings’ experiences of their changing bodies in a life-cycle perspective
 • Technology's impact on people and nursing care
 • Communication and interaction between people and with the surrounding environment

The research program at the Division strives to be a global leader in nursing research, contribute to evidence-based guidelines and health care practice, and support the development of nursing to shape the future of healthcare context.

 

Project group at Division of Nursing, NVS, Karolinska Institutet 2021