För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet Ansökan till SVK termin 11 HT24 på läkarprogrammet

Läs noga igenom all information på denna sida!

Ansökan till HT24

Ansökningsperioden till HT24 pågår från och med 17 maj till och med 3 juni 2024. Ansökan till SVK sker via individuell länk som mejlas till alla som förväntas behöva läsa SVK-kurs (till din e-postadress på KI). Du kan göra ändringar i din ansökan under ansökningsperioden via den länken. Det är den sist inskickade ansökan som är gällande.

Besked om placering på SVK HT24 beräknas skickas ut senast sista veckan i september, med undantag för besked gällande kurserna "Global Hälsa", "Global Kirurgi", "En jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem" "Sexualmedicin", "Mindfulnessbaserad stresshantering"  samt "Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv", som på grund av särskilda omständigheter (såsom kursstart i början av terminen eller utlandsförlagd del av kurs) får antagningsbesked innan midsommarhelgen.

Om man missat att ansöka

Studenter som hör av sig efter att ansökan stängt placeras på kurs där det finns plats, och man kan då inte välja. Har du av någon anledning missat att ansöka - kontakta omedelbart handläggare för SVK.

Detta gäller även vid så kallat återupptag efter studieuppehåll. Anmälan om återupptag ska göras inom stipulerad tid för studieuppehållets beviljande och senast före angivet datum i april/oktober, se information om studieuppehåll/återupptag. Har du inte anmält återupptag och ansökt om SVK innan ansökningsperiodens slut är det inte säkert att du kan få en kursplats på någon SVK på den avsedda terminen.

Om kurserna Global Hälsa, Global kirurgi, Mindfulnessbaserad stresshantering och Konsten att vara en god doktor

Observera att

  • kurserna "Global Hälsa", "Mindfulnessbaserad stresshantering" och "Konsten att vara en god doktor" har erbjudits på termin 6, men kan endast läsas en gång inom läkarprogrammet. Har du läst någon av dem på termin 6 kan du alltså inte välja den på termin 11.
  • kurserna "Global Hälsa" och "Global kirurgi" har utlandsförlagda delar och detta innebär alltid merkostnad för dig som student! Klarar din ekonomi detta? Efter antagning till kursen godtas inte byte av SVK pga finansiella skäl.

Behörighet

Observera att om du inte är behörig vid terminsstarten så ska du själv meddela detta genom att mejla handläggare för SVK. Notera SVK på termin 11 har andra behörighetsvillkor än övriga kurser på termin 11. Du kan läsa mer om det i avsnittet Behörighetsvillkor för samtliga terminer på läkarprogrammet

Förtur

Förtur till kursplats finns inte för SVK, sök istället endast kurser förlagda på de sjukhus som du faktiskt kan resa till.

Kan jag byta SVK?

Våra SVK är valbara endast fram till dess att ansökan stänger. Fram till dess kan du gå in via länken och göra en ny ansökan om du ångrar dina val eller din prioritering.

Platstilldelningen sker via lottning för att den ska ske rättvist enligt likabehandlingsprincipen. Byte av kursplats kan därför inte erbjudas efter ansökningsperiodens slutdatum, eftersom lottningen då skulle sättas ur spel och därmed innebära att likabehandlingsprincipen inte efterlevs. Efter att ansökningsperiodens slutdatum har passerats kan du därför inte byta kursplats eller hoppa av en kurs om du inte har giltigt skäl. 

Giltigt skäl för byte av SVK är vanligtvis medicinska skäl som måste styrkas med intyg från en väl förankrad vårdkontakt, och om skälet inte är medicinskt krävs formellt intyg som motsvarar reliabiliteten hos ett sådant intyg. Finansiella svårigheter bedöms inte som giltigt skäl. Om du har giltigt skäl och intyg som styrker detta, kontakta svk@uf.ki.se.

Kurser som INTE kan kombineras

Kurs får inte ingå i examen samtidigt med genomgången fördjupningskurs vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i en annan kurs. För de SVK som ges inom läkarprogrammet innebär det exempelvis att kursen Global hälsa bara kan läsas en gång under utbildningen samt att vissa kurser inte kan kombineras eftersom snarlik kurs tidigare givits på annan termin/med annan omfattning.

Exempel på SVK som erbjudits de senaste åren och som inte kan kombineras är:

  • Global kirurgi 2LK124 (3 hp) och Global kirurgi 2LK160 (7,5 hp)
  • Konsten att vara en god doktor. Fördjupningskurs i etik och bemötande 2LK121 och Konsten att vara en god doktor. Fördjupningskurs i etik och bemötande 2LK178
  • Hjärta och kärl: Kirurgisk och medicinsk behandling (2LK179) och Invasiv och medicinsk behandling av klaff- och kranskärlssjukdom, 4,5 hp, (2LK112) 
  • Hjärta och kärl: Kirurgisk och medicinsk behandling (2LK179) och Hjärt- och kärlkirurgi, 3 hp (2LK156)

Alla kurser i akutsjukvård på termin 10 kan läsas i kombination med våra andra kurser även om de skulle innehålla delar om akutsjukvård.

Utbytesstudier

Om du har sökt utbytesstudier som infaller under någon av eller båda SVK-perioderna så ska du välja alternativet "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan för respektive period och specificera att det gäller utbytesstudier. 

Du kan alltså inte stå som sökande till utbytesstudier för en SVK-period och samtidigt antas till en av de SVK som erbjuds på den perioden. Däremot kan du antas till en SVK på termin 11X, men de ska du bara ansöka till om du behöver komplettera med 3 hp för att få rätt totalt antal hp för SVK-perioderna. Läs mer under "Studentvalda fördjupningskurser (SVK) och utbytesstudier" på sidan Hur fungerar utbytesstudier inom läkarprogrammet?.

Observera att du både måste ange "Annan kurs" som alternativ 1 för att ange det utbyte som du sökt eller antagits till, och därefter ange prioritering av de kurser som du skulle vilja gå om utbytet inte blir av. Om du ska på utbyte under båda SVK-perioderna måste du alltså göra detta på båda perioderna i SVK-ansökan.

Notera att eventuella skillnader i kurstider vid KI respektive värduniversitetet för dina utbytesstudier kan påverka studiemedel från CSN.

Information angående tillgodoräknande av utbytesstudier hittar du på sidan Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet.

Ska du inte läsa SVK nästa termin? 

Om du av annan anledning än utbytesstudier inte ska läsa SVK nästa termin, ange då "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera anledningen i fritextrutan (till exempel studieuppehåll).

Kursutbud Termin 11 (2 x 7,5 hp)

Länkarna leder till kurswebbarna för kurserna, där utförlig information om kursernas innehåll och upplägg finns.

Kursbenämning och kurskod:

Period 1

Period 2


Kursutbud Termin 11 X (3 hp)

Dessa kurser är endast för de studenter som gör en utbytesperiod på termin 11 som inte motsvarar hela de två SVK-periodernas 15 hp.

  • Sexualmedicin (2LK040). Kvällskurs som löper under terminens första halva (färdig före IST).
  • En jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem (2LK150). Detta är en distanskurs som går under de sista 10 veckorna på terminen, det vill säga parallellt med den tid du gör ditt utbyte. Kursen kräver tillgång till dator för webbaserad undervisning. Undervisning på engelska kan förekomma. Undervisning kvällstid förekommer.

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-05-20