För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet Ansökan till SVK termin 11 VT23 på läkarprogrammet

Läs noga igenom all information på denna sida! Den innehåller allt som du behöver veta om ansökan till SVK och antagningen.

Ansökan till VT23

Ansökan har nu stängt. Ansökningsperioden till VT23 var från och med 5 december till och med 16 december 2022. Ansökan skedde via länk som mejlades till alla som förväntas läsa SVK-kurs. 

Ansökan efter deadline

Studenter som hör av sig efter deadline placeras på kurs i mån av plats. Har du av någon anledning missat deadline för ansökan så kontakta omedelbart handläggare för SVK.

Detta gäller även vid så kallat återupptag efter studieuppehåll. Anmälan om återupptag ska göras inom stipulerad tid för studieuppehållets beviljande och senast före angivet datum i april/oktober, se information om studieuppehåll/återupptag. Har du inte anmält återupptag OCH ansökt om SVK före deadline är det inte säkert att du kan få en kursplats på någon SVK på den avsedda terminen.

Utlandsförlagd kurs

OBSERVERA att kursen Global Hälsa endast kan läsas en gång inom läkarprogrammet och den kan alltså inte läsas både på termin 6 och termin 11.

Behörighet

OBSERVERA att om du inte är behörig vid terminsstart VT23 så ska du själv meddela detta genom att mejla handläggare för SVK.
Behörighetsvillkor för samtliga terminer på läkarprogrammet

Förtur

Förtur till kursplats gäller inte för SVK, sök istället endast kurser förlagda på de sjukhus som du faktiskt kan resa till.

Kan jag byta SVK?

Våra SVK är valbara endast fram till dess att ansökan stänger. Fram till deadline kan du gå in via länken och göra en ny ansökan om du ångrar dina val eller din prioritering.

Platstilldelningen sker via lottning för att den ska ske rättvist enligt likabehandlingsprincipen. Byte av kursplats kan därför inte erbjudas efter ansökningsperiodens slutdatum, eftersom lottningen då skulle sättas ur spel och därmed innebära att likabehandlingsprincipen inte efterlevs. Efter att ansökningsperiodens slutdatum har passerats kan du därför inte byta kursplats eller hoppa av en kurs om du inte har giltigt skäl. Giltigt skäl för byte av SVK är vanligtvis medicinska skäl som måste styrkas med intyg från en väl förankrad vårdkontakt, och om skälet inte är medicinskt krävs formellt intyg som motsvarar reliabiliteten hos ett sådant intyg. Om du har giltigt skäl och intyg som styrker detta, kontakta svk@uf.ki.se.

Om du efter deadline för ansökan inte tar din kursplats i anspråk, jämställs det med studieavbrott. Detta gäller även om du själv ännu inte fått meddelande om vilken kurs du antagits till.

Besked om antagning

Beskeden om antagning till SVK VT23 skickas för de allra flesta SVK ut innan slutet av februari. Det finns enstaka kurser som är undantag från detta, så att beskeden skickas ut tidigare. På termin 11 är de kurserna:

  • Global Hälsa
  • Global Kirurgi
  • Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv

samt specialkurserna (Termin 11 X) som endast är för vissa av de som gör utbytesstudier under SVK-perioderna:

  • Sexualmedicin
  • En jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem


Anledningen till att dessa besked skickas ut tidigare är att de kurserna startar innan SVK-periodens normala kurstid (eller har utlandsförlagd del, vilket gäller Global Hälsa och Global Kirurgi).

Kurser som INTE kan kombineras

Kurs får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. För de SVK som ges inom programmet innebär det exempelvis att kursen Global hälsa bara kan läsas en gång under utbildningen samt att vissa kurser inte kan kombineras eftersom snarlik kurs tidigare givits på annan termin/med annan omfattning.

Alla utlandsförlagda SVK på läkarprogrammet kan ingå i samma examen för de överlappar inte varandra.

Alla kurser i akutsjukvård på termin 10 kan läsas i kombination med våra andra kurser även om de skulle innehålla delar om akutsjukvård.

Utbytesstudier

Om du har sökt utbytesstudier som infaller under SVK-perioden så ska du välja alternativet "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera att det gäller utbytesstudier. Du kan alltså INTE stå som sökande till BÅDE utbytesstudier och samtidigt antas till en SVK. Läs mer under "Studentvalda fördjupningskurser (SVK) och utbytesstudier" på sidan Hur fungerar utbytesstudier inom läkarprogrammet?. Observera att du både måste ange "Annan kurs" som alternativ 1 för att ange det utbyte som du sökt eller antagits till, och därefter ange prioritering av de kurser som du skulle vilja gå om utbytet inte blir av.

Information angående tillgodoräknande av utbytesstudier hittar du på sidan Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet.

 

 

Kursutbud Termin 11 (2 x 7,5 hp)

Länkarna leder till kurswebbarna för kurserna, där utförlig information om kursernas innehåll och upplägg finns.

Kursbenämning och kurskod:

Period 1

Period 2


Termin 11 X (3hp)

Dessa kurser är endast för de studenter som gör en utbytesperiod på termin 11 som inte motsvarar hela de två SVK-periodernas 15 hp.

  • Sexualmedicin (2LK040). Kvällskurs som löper under terminens första halva (färdig före IST).
  • En jämförelse av hälso- och sjukvårdsystem (2LK150). Detta är en distanskurs som går under de sista 10 veckorna på terminen, det vill säga parallellt med den tid du gör ditt utbyte. Kursen kräver tillgång till dator för webbaserad undervisning. Undervisning på engelska kan förekomma. Undervisning kvällstid förekommer.

 

AF
Admin för Läka…
2022-12-19
Marie Dahlin