För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet Ansökan till SVK termin 11 VT24 på läkarprogrammet

Läs noga igenom all information på denna sida!

Ansökan till VT24

Ansökningsperioden till VT24 är nu avslutad och pågick från och med 10 november till och med 26 november 2023. Ansökan till SVK skedde via individuell länk som mejlades till alla som förväntas behöva läsa SVK-kurs. Information och länk till anmälan skickades till er e-postadress på KI.

Besked om placering på SVK VT24 beräknas skickas ut senast sista veckan i februari, med undantag för besked gällande kurserna "Global Hälsa", "Global Kirurgi", "En jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem" "Sexualmedicin" samt "Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv", som på grund av kursstart i början av terminen (eller utlandsförlagd del av kurs) får antagningsbesked innan julhelgen.

Om man missat att ansöka

Studenter som hör av sig efter att ansökan stängt placeras på kurs där det finns plats, och man kan då inte välja. Har du av någon anledning missat att ansöka - kontakta omedelbart handläggare för SVK.

Detta gäller även vid så kallat återupptag efter studieuppehåll. Anmälan om återupptag ska göras inom stipulerad tid för studieuppehållets beviljande och senast före angivet datum i april/oktober, se information om studieuppehåll/återupptag. Har du inte anmält återupptag OCH ansökt om SVK före deadline är det inte säkert att du kan få en kursplats på någon SVK på den avsedda terminen.

Om kurserna Global Hälsa och Global kirurgi

OBSERVERA att

  • kursen Global Hälsa erbjuds både på termin 6 och termin 11, men kan endast läsas en gång inom läkarprogrammet och den kan alltså inte läsas både på termin 6 och termin 11.
  • båda kurserna har utlandsförlagda delar och detta innebär alltid merkostnad för dig som student! Klarar din ekonomi detta? Efter ansökan/antagning till kursen godtages inte avhopp pga finansiella skäl.

Behörighet

OBSERVERA att om du inte är behörig vid terminsstart VT24 så ska du själv meddela detta genom att mejla handläggare för SVK.

Behörighetsvillkor för samtliga terminer på läkarprogrammet

Förtur

Förtur till kursplats gäller inte för SVK, sök istället endast kurser förlagda på de sjukhus som du faktiskt kan resa till.

Kan jag byta SVK?

Våra SVK är valbara endast fram till dess att ansökan stänger. Fram till deadline kan du gå in via länken och göra en ny ansökan om du ångrar dina val eller din prioritering.

Platstilldelningen sker via lottning för att den ska ske rättvist enligt likabehandlingsprincipen. Byte av kursplats kan därför inte erbjudas efter ansökningsperiodens slutdatum, eftersom lottningen då skulle sättas ur spel och därmed innebära att likabehandlingsprincipen inte efterlevs. Efter att ansökningsperiodens slutdatum har passerats kan du därför inte byta kursplats eller hoppa av en kurs om du inte har giltigt skäl. Giltigt skäl för byte av SVK är vanligtvis medicinska skäl som måste styrkas med intyg från en väl förankrad vårdkontakt, och om skälet inte är medicinskt krävs formellt intyg som motsvarar reliabiliteten hos ett sådant intyg. Om du har giltigt skäl och intyg som styrker detta, kontakta svk@uf.ki.se.

Kurser som INTE kan kombineras

Kurs får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. För de SVK som ges inom programmet innebär det exempelvis att kursen Global hälsa bara kan läsas en gång under utbildningen samt att vissa kurser inte kan kombineras eftersom snarlik kurs tidigare givits på annan termin/med annan omfattning.

Alla kurser i akutsjukvård på termin 10 kan läsas i kombination med våra andra kurser även om de skulle innehålla delar om akutsjukvård.

Utbytesstudier

Om du har sökt utbytesstudier som infaller under SVK-perioden så ska du välja alternativet "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera att det gäller utbytesstudier. Du kan alltså INTE stå som sökande till utbytesstudier för en SVK-period och samtidigt antas till en av de SVK som erbjuds på den perioden. Däremot kan du antas till en SVK på termin 11X, men de ska du BARA ansöka till om du behöver komplettera med 3 hp för att få rätt totalt antal hp för SVK-perioderna. Läs mer under "Studentvalda fördjupningskurser (SVK) och utbytesstudier" på sidan Hur fungerar utbytesstudier inom läkarprogrammet?. Observera att du både måste ange "Annan kurs" som alternativ 1 för att ange det utbyte som du sökt eller antagits till, och därefter ange prioritering av de kurser som du skulle vilja gå om utbytet inte blir av. Om du ska på utbyte under båda SVK-perioderna måste du alltså göra detta på båda perioderna i SVK-ansökan.

Notera att eventuella skillnader i kurstider vid KI respektive värduniversitetet för dina utbytesstudier kan påverka studiemedel från CSN.

Information angående tillgodoräknande av utbytesstudier hittar du på sidan Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet.

Ska du inte läsa SVK nästa termin? 

Om du av annan anledning än utbytesstudier inte ska läsa SVK nästa termin, ange då "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera anledningen i fritextrutan (till exempel studieuppehåll).

Kursutbud Termin 11 (2 x 7,5 hp)

Länkarna leder till kurswebbarna för kurserna, där utförlig information om kursernas innehåll och upplägg finns.

Kursbenämning och kurskod:

Period 1

Period 2


Termin 11 X (3hp)

Dessa kurser är endast för de studenter som gör en utbytesperiod på termin 11 som inte motsvarar hela de två SVK-periodernas 15 hp.

  • Sexualmedicin (2LK040). Kvällskurs som löper under terminens första halva (färdig före IST).
  • En jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem (2LK150). Detta är en distanskurs som går under de sista 10 veckorna på terminen, det vill säga parallellt med den tid du gör ditt utbyte. Kursen kräver tillgång till dator för webbaserad undervisning. Undervisning på engelska kan förekomma. Undervisning kvällstid förekommer.

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-03-15