För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet Ansökan till SVK termin 6 HT23 på läkarprogrammet

Läs noga igenom all information på denna sida!

Ansökan till HT23

Ansökningsperioden till HT23 är avslutad, den var från och med 12 maj till och med 26 maj 2023. 

Besked om kursplacering på SVK HT23 termin 6 beräknas skickas ut senast sista veckan i september, med undantag för besked gällande kurserna "Global Hälsa" och "Mindfulnessbaserad stresshantering" som på grund av kursstart i början av terminen (eller utlandsförlagd del av kurs) får antagningsbesked kring midsommarhelgen.

SVK på termin 6 – vad händer efter sista kurstillfället?

Vi har nu kommit till den punkt där läkarprogrammet avvecklar kurserna på termin 6, även SVK. Sista gången termin 6 ges i det 5,5-åriga programmet är HT23. Därmed finns begränsade möjligheter att examineras på dessa kurser efter kurstiden (undantag är de programöverskridande kurserna, det vill säga ”Global Hälsa” och ”Mindfulnessbaserad stresshantering”).

Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare tre examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Exakta datum för examinationstillfällen och resttillfällen kommer att publiceras på kurswebben i god tid. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Ansökan efter deadline

Studenter som hör av sig efter deadline placeras på kurs i mån av plats. Har du av någon anledning missat deadline för ansökan så kontakta omedelbart handläggare för SVK.

Detta gäller även vid så kallat återupptag efter studieuppehåll. Anmälan om återupptag ska göras inom stipulerad tid för studieuppehållets beviljande och senast före angivet datum i april/oktober, se information om studieuppehåll/återupptag. Har du inte anmält återupptag OCH ansökt om SVK före deadline är det inte säkert att du kan få en kursplats på någon SVK på den avsedda terminen.

Om kursen Global Hälsa

OBSERVERA att

  • kursen Global Hälsa erbjuds både på termin 6 och termin 11, men kan endast läsas en gång inom läkarprogrammet och den kan alltså inte läsas både på termin 6 och termin 11.
  • utlandskurs innebär alltid merkostnad för dig som student! Klarar din ekonomi detta? Efter ansökan/antagning till kursen godtages inte avhopp pga finansiella skäl.

Behörighet

OBSERVERA att om du inte är behörig vid terminsstart HT23 så ska du själv meddela detta genom att mejla handläggare för SVK.

Behörighetsvillkor för samtliga terminer på läkarprogrammet

Förtur

Förtur till kursplats gäller inte för SVK, sök istället endast kurser förlagda på de sjukhus som du faktiskt kan resa till. Information om detta finns på respektive kurswebb.

Kan jag byta SVK?

Våra SVK är valbara endast fram till dess att ansökan stänger. Fram till deadline kan du gå in via länken och göra en ny ansökan om du ångrar dina val eller din prioritering.

Platstilldelningen sker via lottning för att den ska ske rättvist enligt likabehandlingsprincipen. Byte av kursplats kan därför inte erbjudas efter ansökningsperiodens slutdatum, eftersom lottningen då skulle sättas ur spel och därmed innebära att likabehandlingsprincipen inte efterlevs. Efter att ansökningsperiodens slutdatum har passerats kan du därför inte byta kursplats eller hoppa av en kurs om du inte har giltigt skäl. Giltigt skäl för byte av SVK är vanligtvis medicinska skäl som måste styrkas med intyg från en väl förankrad vårdkontakt, och om skälet inte är medicinskt krävs formellt intyg som motsvarar reliabiliteten hos ett sådant intyg. Om du har giltigt skäl och intyg som styrker detta, kontakta mailto:svk@uf.ki.se.

Om du efter deadline för ansökan inte tar din kursplats i anspråk, jämställs det med studieavbrott. Detta gäller även om du själv ännu inte fått meddelande om vilken kurs du antagits till.

Kurser som INTE kan kombineras

Kurs får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. För de SVK som ges inom programmet innebär det exempelvis att kursen Global hälsa bara kan läsas en gång under utbildningen samt att vissa kurser inte kan kombineras eftersom snarlik kurs tidigare givits på annan termin/med annan omfattning.

Alla kurser i akutsjukvård på termin 10 kan läsas i kombination med våra andra kurser även om de skulle innehålla delar om akutsjukvård.

Utbytesstudier

Om du har sökt utbytesstudier som infaller under SVK-perioden så ska du välja alternativet "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera att det gäller utbytesstudier. Du kan alltså INTE stå som sökande till BÅDE utbytesstudier och samtidigt antas till en SVK. Läs mer under "Studentvalda fördjupningskurser (SVK) och utbytesstudier" på sidan Hur fungerar utbytesstudier inom läkarprogrammet?. Observera att du både måste ange "Annan kurs" som alternativ 1 för att ange det utbyte som du sökt eller antagits till, och därefter ange prioritering av de kurser som du skulle vilja gå om utbytet inte blir av.

Information angående tillgodoräknande av utbytesstudier hittar du på sidan Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet.

 

 

Kursutbud Termin 6 (7,5 hp)

Länkarna leder till kurswebbarna för kurserna, där utförlig information om kursernas innehåll och upplägg finns.

Kursbenämning och kurskod:

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-12-08