För studenter på kursen Upptakt - Introduktion till läkaryrket 6,0 hp kurskod 2LK153

Upptakten är läkarprogrammets introduktionskurs och syftar till att introducera dig till läkarutbildningens mål och dess utformning vid Karolinska Institutet, läkaryrket, hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi samt betydelsen av ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i läkaryrket.

Kursplan

Vårterminen 2021


Undervisningen under Vårterminen 2021 anpassas till KIs aktuella riktlinjer för undervisning. Det innebär att en stor del av undervisningen på Upptakten sker digitalt via kursrummet på Canvas – framför allt de delar när hela kursen samlas. På kursen framkommer praktiska moment som kräver fysisk närvaro. Dessa moment kommer att hållas på campus men med hänsyn till Corona situationen genom följande: vi samlar enbart grupper mindre än 50, vi håller adekvat avstånd till varandra i rummen när möjligt, vi begränsa tiden på aktiviteterna till det minst nödvändiga, vi undviker i största möjligast mån resor till och från campus på rusningstider, vi minskar trängsel i studentlunchrummen och lunch restauranger samt i utrymme utanför klassrummen. Det är mycket angeläget att ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Kursstart VT21 är måndagen den 18 januari 8:30-16:30

Plats: Det sker digitalt

Innan kursstart ska ni förbereda er med inläsningsmaterial och inspelade föreläsningar på Canvas inför det första seminarium på kursen. 


 
Innan kursstart

•    Observera att studenter själva registrerar sig på kursen i Ladok.
•    Preliminärt schema och utförlig information om kursen finns på kurswebben Canvas. 
•    Aktivera din studentmail och registrera ditt studentmail på LADOK!  Instruktioner om aktiveringen av studentkonto hittar du här: Mitt studentkonto.  Problem med studentmail? Titta här: Etjänster för KI studenter
•    Logga in på Canvas med ditt KI student ID. Rekommenderade webbläsare för att få mest användarvänlig version är Chrome, Firefox eller Safari - alternativ ladda ner appen! Du använder Canvas för att förbereda dig för seminarier och grupparbeten, samt lämna in obligatoriska uppgifter. 
All kommunikation från kursledningen sker via kurswebben.
•    Fyll i frågeformuläret för gruppindelningen senast den 20.e januari kl 23:59 Formuläret ligger till grund för den arbetsgrupp du kommer att ingå i under Upptakten, under introduktionsinternatet samt under läkarprogrammets första terminer. Formuläret behandlas konfidentiellt och läses bara av dem det berör.

Arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, grupparbeten, workshop, självstudier, reflektion och inläsning.

 

Examination

Examination sker genom:

•    Två skriftliga inlämningsuppgifter inom medicinsk etik 
•    Skriftlig individuell reflektionsuppgift om professionell utveckling.
•    Skriftlig inlämningsuppgift i form av ett vetenskapligt projektarbete inom folkhälsområdet.
•    En skriftlig inlämningsuppgift i form av reflektion på IPL-dagen med kamrat återkoppling.
•    Praktisk examination av HLR.
•    Skriftlig digital hemtentamen


Obligatoriskt deltagande


Utöver examinationsmomenten är deltagande obligatoriskt vid följande tillfällen:
•    Peer-ledda seminarier om läkarutbildningen och studentens roll under utbildningen.
•    Seminarier om den professionella rollen och det humanistiska förhållningssättet.
•    Seminarier om patient-läkarmötet, patientcentrering, och tidig introduktion till kliniska undersökningsmetoder.
•    Seminarier om medicinsk etik.
•    Mentorledd workshop, självskattning samt handlingsplan
•    IPL-dag med tema hälsa 


Skriftlig digital hemtentamen

(OBS! Obligatorisk anmälan till för studenter som inte går aktuell kurs.)

Ramschema

Kursvärdering


Kursledning och studentrepresentanter träffas i ett kursråd en gång under kursen med möjlighet att diskutera viktiga frågor om kursen, genomförande och eventuella förändringar. Kursen ombeds att bland studenterna välja 1 kursrepresentant per grupp till kursrådet.
Tidigare kursvärderingar och analyser finns längst ner på sidan.

 

Nedläggning av den här kursen

Med anledning av ett nytt, sexårigt läkarprogram, som införs fr.o.m. höstterminen 2021, kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Kursen Upptakt – introduktion till läkaryrket ges för sista gången VT21. Utöver ordinarie skriftlig examination ges ytterligare 5 examinationstillfällen. För obligatorier erbjuds högst två resttillfällen eller, om examinator så anger, ersättningsuppgift. 
Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier from VT21 för Upptakt – introduktion till läkaryrket kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand men det sista tillfället att skriva den skriftliga examinationen för kursen och bli behörig att fortsätta programmet är i augusti 2021. Den som inte har genomfört examination med godkänt resultat fram till och med sista provtillfället före spärr till högre kurs kommer inte att kunna gå vidare i programmet. Ett sjätte och sista tillfälle kommer att arrangeras HT21 men det kommer då att vara för sent att bli behörig till kommande kurser. 
För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad lakarprogrammet-studievagledning@ki.se. Kontakta sedan kursexpeditionen E:post upptakten-allmanmedicin@nvs.ki.se  för att få tillgång till kursrum i Canvas där all information om hur och när du anmäler dig till respektive resttillfälle finns.  
Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb.https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet


 

Kontaktuppgifter

Alejandra Ruz

Utbildningsadminstratör

Kursanalys och kursvärdering