För dig som är student på Utbytesstudier Hur fungerar utbytesstudier inom läkarprogrammet?

Att läsa en kurs eller genomföra ett projektarbete i ett annat land är annorlunda jämfört med vad du skulle göra vid Karolinska Institutet.

Att studera utomlands innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter du kommer att ha nytta av i ditt framtida liv, både i yrkeslivet och privat.

Funderar du på att åka utomlands är det viktigt att du tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för utbytesstudier under läsåret 2023/2024 vr 1 februari 2023.

Mer information om hur du söker, vilka bilagor som krävs och länk till ansökan hittar du här

Regler för deltagande i studentutbytesprogrammen

Villkor

 • Du ska vid tidpunkten för avresan ha läst minst 60 högskolepoäng på läkarprogrammet för att få åka som utbytesstudent. Särskilda regler om ytterligare studiemeriter kan gälla vid enskilda universitet, t.ex. kräver många partneruniversitet att du har läst minst 3 år på universitet innan du kan komma
 • Du ska vid tidpunkten för avresan vara behörig att fortsätta dina studier vid KI
 • Utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas vid KI
 • Du ska vid tidpunkten för avresan ha goda språkkunskaper i det språk på vilket undervisningen bedrivs - i Erasmus+ programmet kommer ett språkprovsresultat att krävas (Erasmus+ OLS)
 • Du ska vid tidpunkten för avresan vara införstådd med KIs uppförandekoder samt vara medveten om eventuella konsekvenser om du bryter mot KIs uppförandekod för studenter vid KI vid utlandsstudier
 • Tidsperioden för utbytesstudierna skiljer sig beroende på utbytesprogram. 

Nordplus (Norden): 8 veckor - 12 månader
Erasmus+ (Europa): 60 dagar - 12 månader 
(L)INK (bilaterala avtal med partneruniversitet utanför Europa): 8-10 veckor

Generella regler

 • Du kan ansöka om studentutbyte en gång inom Nordplus (Norden), en gång inom Erasmus+ (Europa) och en gång utanför Europa med prioritet. I teorin kan du alltså genomföra utbytesstudier tre gånger med din åberopade merit
 • Om du genomför/har genomfört en utbytesstudieperiod och söker en andra gång inom respektive område (t.ex. om du vill göra ytterligare ett utbyte genom Erasmus+) har du inte prioritet framför en student som inte har varit på utbyte. Detta gäller dock INTE om du har genomfört ett utbyte under T6 - då kan du söka ännu en gång inom Europa och behålla din prioritet. Exempel: Om du gjort ett utbyte i Prag under T6 kan du söka ett utbyte inom Erasmus+ under T9 med bibehållen prioritet. Gör du ett utbyte i Oviedo under T7 har du inte prioritet om du söker ännu ett utbyte inom Erasmus+
 • Om du gör ett utbyte inom Norden räknas detta inte som ett "Europautbyte", utan du kan göra ett utbyte inom Norden och ett inom Europa med bibehållen prioritet
 • Du kan bara bli uttagen som utbytesstudent inom LINK en gång
 • Som Nordplusstudent kan du bara få stipendium en gång, men har i mån av plats möjlighet att delta ytterligare gånger
 • Inom Erasmus+ kan du få stipendium sammanlagt upp till 12 månader per utbildningsnivå (Bachelor/T6, samt Master/T7-11 för läkarprogrammet)
 • Du kan endast söka ett utbyte per läsår i ordinarie ansökningsomgång
 • Det är inte möjligt att skjuta upp en utbytesplats till nästkommande läsår. Det är inte heller möjligt att skjuta upp terminsfasta platser
 • Om du tilldelas ett stipendium/resebidrag för dina utbytesstudier skall du följa de regler som finns för stipendiet/resebidraget (se stipendie-/resebidragsblankett)
 • Du skall under din utbytesperiod vara en god representant för Karolinska Institutet samt marknadsföra Karolinska Institutet på bästa möjliga sätt, se Uppförandekod för utbytesstudier / Code of Conduct. Om du under din studietid vid KI brutit mot tidigare signerad uppförandekod kan det påverka dina framtida möjligheter att delta i utbytesstudier
 • Du ska lämna in en reserapport i anslutning till hemkomsten

Vid besked

Om du är nominerad

 • Observera att LINK endast nominerar dig till en utbytesplats. Först när ditt utländska värduniversitet bekräftat din studieperiod och dina kursval är du antagen
 • Du som har blivit nominerad kan inte tacka nej till din plats för att söka annan plats eller restplats, även om det finns lediga platser. Det är inte heller möjligt att söka andra alternativ än de du angett i din ansökan. Detta gäller för hela läsåret
 • Om du planerar att tillgodoräkna hela eller delar av dina utbytesstudier som SVK ska du inte samtidigt söka SVK vid Karolinska Institutet

Tacka ja eller nej

 • Meddela den internationella handläggaren om du vill ha den nominerade platsen eller inte inom angiven tid efter det att du har fått ditt nomineringsbesked. Observera att du inte kan tacka nej till en plats för att söka om en ny plats under ett och samma läsår

Reservplats till högre ansökningsalternativ

 • Du som är nominerad men inte har antagits till ditt förstahandsalternativ har möjlighet att stå på reservlista till högre alternativ fram till dess att din ansökan skickas till värduniversitetet. Efter att din ansökan skickats kan du inte stå kvar på reservlistan.

Om du inte är nominerad

 • Ett LINK-beslut kan inte överklagas
 • Du som inte har blivit nominerad till en plats står kvar och köar på de alternativ du angav i din ursprungliga ansökan

Lediga platser/restplatser

 • Du som inte blir nominerad i en första omgång har möjlighet att anmäla intresse för ledig plats. Lediga platser utannonseras på webben. Övriga studenter som inte sökte vid den ordinarie ansökningsomgången har möjlighet att söka restplats

Att frånsäga sig sin plats efter att ansökan har skickats iväg

 • Om du av någon anledning inte kan genomföra utbytet (om du inte blir antagen eller om du har särskilda skäl), kan du få hjälp att ordna en studieplats vid Karolinska Institutet om det blir aktuellt. Det brukar kunna gå att lösa, dock kan det ej garanteras beroende på totalt antal studentplatser vid KI-kursen
 • Om du efter att din ansökan har skickats iväg till partneruniversitetet frånsäger dig platsen måste särskilda skäl föreligga (ex sjukdom – intyg ska uppvisas). Du är skyldig att redovisa dessa skäl för den internationella handläggaren
 • Du som frånsäger dig din plats efter att din ansökan har skickats iväg till partneruniversitetet påverkar dina möjligheter att delta i studentutbyte vid din nästa ansökningsomgång. Din nya ansökan kommer då att behandlas som om du har utnyttjat en utbytesplats
 • Eventuella kostnader som betalats i samband med utbytesstudier kommer inte att ersättas om du frånsäger dig ditt utbyte eller avbryter pågående utbytesstudier utan att redovisa särskilda skäl (exempelvis sjukdom – intyg ska uppvisas)

Urval och nominering

Är det svårt att bli uttagen?

Det beror på var du vill åka. Vissa universitet är alltid populärare än andra, men generellt sett kan man säga att det finns fler platser än det finns sökande. Vanligtvis finns det restplatser kvar att söka efter ordinarie ansökningsomgång. 

Urvalsregler

LINK har beslutat om urvalsregler för utbytesstudier inom läkarprogrammet. Du måste först uppfylla ett antal baskrav:

 • Goda studieresultat. Du måste ha goda studieresultat från dina tidigare studier vid Karolinska Institutet samt vara behörig att fortsätta studierna vid tidpunkten för utresan. Att läsa en kurs utomlands i ett nytt system på ett annat språk ställer oftast större krav på studiefärdighet. För att klara utbytesstudierna är det därför viktigt att du inte har haft problem med studierna vid Karolinska Institutet
 • Tillräckliga språkkunskaper är ett krav. Du bör ange dina språkkunskaper enligt EUs CEFR-skala, då man vid många partneruniversitet kräver intyg på språkkunskaper. Har du ännu inte språkkunskaperna måste du presentera en plan för hur du ska skaffa dig det
 • God representant. Som utbytesstudent från Karolinska Institutet representerar du Karolinska Institutet vid värduniversitetet. Du blir lite av den bild värduniversitetet gör sig av Karolinska Institutet, och också en garanti för fortsatt studentutbyte. Du ska därför bifoga ett referensbrev från en person som har anknytning till Karolinska Institutet
 • Motivering. Du ska skriva ett brev där du bl.a. redogör för varför du söker utbytesstudier. Motiveringsbrevet är ett baskrav och också en hjälp för dig att fundera igenom varför du vill studera utomlands
 • Erasmusregler. Som Erasmusstudent måste du också uppfylla de kriterier som EU-kommissionen i Bryssel ställt upp: Du måste ha läst på universitetet i minst ett år och du ska stanna borta i minst 2 och högst 12 månader. Vissa språkkrav ställs, men det finns inte några speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. En student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för Erasmusstudier i sitt hemland men ansökan ges då lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar
 • Övriga utbytesprogram. För Nordplus och LINK-utbyten gäller att du måste stanna borta i minst 8 veckor, inga krav på medborgarskap ställs. 

Bland de studenter som uppfyller baskraven görs sedan en prioritering.

Prioriteringssystem för ansökan om utbytesstudier

Prioriteringen av de sökande sker stegvis där den sökande efter den första bedömningen (steg 1 till 3) får ett rangordningsnummer och slutligen tilldelas ett prioriteringsnummer. Vilken utbytesplats den sökande kan komma att nomineras till avgörs av dennes sammanlagda meriter, som baseras på följande:

 1. Terminstillhörighet
 2. Meriter på Karolinska Institutet (KI)/Medicinska Föreningen (MF)
 3. Internationell prägel

Prioriteringsprocessen är hierarkisk på så vis att terminstillhörighet går före meritkategori och meritkategori går före eventuell internationell prägel. I de fall då flera studenter hamnar på samma rangordningsnummer bedöms den sökande även utifrån följande:

 1. Motiveringsbrev
 2. Lottning

För ytterligare information om det nya prioriteringssystemet som gäller läsår 23/24, se Prioriteringsordning för läkarstudenter som söker utbyte.

Om du har frågor kring prioriteringssystemet vänligen kontakta Läkarsektionen hos Medicinska föreningen.

Vid platsbrist prioriteras den student som inte tidigare deltagit i studentutbyte inom respektive program. Endast korrekt ifyllda uppgifter tas med i bedömningen. Vid felaktiga uppgifter finns risk att ansökan ogiltigförklaras.

Hur fördelas platserna?

Efter ansökningstidens utgång gör LINK urvalet enligt ovanstående regler och rangordnar studenterna. I turordning fördelas sedan platserna. När det blir din tur på listan blir du uttagen till det universitet som du prioriterat högst och där det fortfarande finns lediga platser kvar. Tyvärr inträffar det att alla platser är fyllda. Du tilldelas då en reservplacering.

Det är viktigt att du är medveten om att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du fått definitivt besked från värduniversitetet!

Studentvalda fördjupningskurser (SVK) och utbytesstudier

Planering av utbytet

Vill du läsa en SVK inom ett av KI:s utbytesprogram ska du följa samma regler som gäller för övrig SVK. Kurserna ska innebära en fördjupning och/eller breddning av motsvarande studier under grundutbildningen på läkarprogrammet och auskultation ska inte utgöra huvudkomponent.

Planerar du att åka på ett utbyte som sträcker sig över en hel termin så ska du kontakta den ansvariga ämnesföreträdaren (vanligtvis ordförande för temakollegiet) för att i samråd med denna göra dina kursval vid ansökan till det utländska värduniversitetet. Om SVK ingår i terminen så ska även detta tas upp i diskussionen med ämnesföreträdaren.

Då görs nämligen i samma bedömning också en bedömning av vad som i så fall utgör fördjupning till temakursen. Vanligtvis sker alltså en samlad bedömningen av studierna INFÖR utbytet. Var noga med att beaktta omfattningen av studierna så att SVK-periodens omfattning stämmer överens med utbytets. Om de inte stämmer överens så ska du och ämnesföreträdaren komma fram till hur studierna ska kompletteras. 

Ansöka till SVK och utbyte samtidigt?

Om du har sökt utbytesstudier som infaller under SVK-perioden så ska du välja alternativet "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera att det gäller utbytesstudier.

Skulle utbytet av något skäl så småningom inte bli genomförbart gör vi förstås vad vi kan för att då erbjuda dig plats på SVK enligt dina önskemål under alternativ 2, 3 osv.

Skulle du istället vilja välja SVK i första hand, dvs att du väljer en kurs som prio 1 i ansökan till SVK, så stryks du från utbytesstudieansökan (inkl ansökan om restplats) i och med att du placeras och antas till en SVK. Du kan alltså INTE stå som sökande till BÅDE utbytesstudier och samtidigt antas till SVK. 

Om ditt utbyte inte inkluderar motsvarande SVK-veckor som studierna vid KI så måste du givetvis söka en kurs för att få tillräckligt med högskolepoäng.

Tillgodoräknande av utbytesstudier

För att utbytesstudierna ska ingå i din examen från läkarprogrammet, måste du vid hemkomst lämna in en ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier. För ansökan krävs att du har intyg och andra dokument från det utländska universitetet.

Hur du gör för att ansöka beror på om det är en programkurs eller en studentvald fördjupningskurs (SVK) som du vill ha tillgodoräknad. Det är alltså två olika processer

Det du behöver veta om tillgodoräknade finns på sidan Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet.

LINK avtal om utbytesstudier 

Här finns en översikt över avtal för utbytesstudier. Sök på läsår 2023/2024 och utbildningsprogram Läkarprgorammet.

Inför ansökningsomgången 2023/2024 har avtal med Deakin Australien och Pravara Indien avslutats. Linneaus-Palmeprogrammet har upphört. De alternativ som är sökbara presenteras i ansökningsformuläret i portalen som du hittar på sidan Så här gör du för att söka utbytesstudier inom läkarprogrammet.