För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Övergripande information om Vetenskaplig Utveckling (VetU)

Vetenskaplig utveckling (VetU) introducerar studenten till vetenskapligt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt som en modern läkare behöver i sin dagliga verksamhet, samt förbereder studenten för ett livslångt självstyrd lärande.

Övergripande lärandemål

För kunskap

För läkarexamen skall studenten visa kunskap om

  • områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

  • sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet

För färdigheter

För läkarexamen skall studenten visa förmåga att

  • söka, kritiskt granska, bedöma och använda relevant information

  • kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser och frågeställningar

  • på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området

  • muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat

För förhållningssätt

För läkarexamen skall studenten visa förmåga

  • till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt

  • att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Omfattning

Vetenskaplig utveckling (VetU) omfattar 7.5 högskolepoäng (ca 5 veckors undervisning) under hela läkarutbildningen. VetU undervisningen är i hög grad integrerad i programmets kurser.
I VetU ingår även kursen Examensarbete i medicin som omfattar 30 högskolepoäng (20 veckor) och genomförs under termin 8. Kursen innefattar antingen ett forsknings- eller utvecklingsprojekt som studenten genomför under överseende av en disputerad handledare. VetU kollegium koordinerar och ansvarar också för denna kurs.

Översiktligt innehåll

Termin 1
VetU-momentet på kursen Upptakten ger en introduktion till medicinsk forskning, vetenskaplig informationssökning, vetenskaplig kommunikation, medicinsk etik, biostatistik och studiedesign.

Termin 5
Kursen i Medicinsk vetenskaplig metodologi (4.5 hp) innehåller undervisning i evidensbaserad medicin, studiedesign, statistiska metoder och forskningsetik.

Termin 7
Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi innehåller fördjupning och  tillämpningar av evidensbaserad medicin (EBM).

Termin 8
Kursen Examensarbete i medicin innefattar ett självständigt forsknings- eller utvecklingsprojekt, som genomförs under handledning.

Termin 9
VetU-delen på kursen Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke, innefattar moment som handlar om vetenskapsteori och etik med tillämpningar på psykiatri, neurologi och sinnen.

Termin 11
Kursen Hälsa i samhälle och miljö innehåller undervisning i metoder och tillämpningar inom epidemiologisk forskning samt folkhälsoforskning.

Schema

Scheman för VetU-undervisningen finns på respektive kurswebb.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande för respektive VetU moment skickas till kursansvarig institution.

Länk till allmän info om TG vid en högskola samt ansökningsblakett

 

RM
Innehållsgranskare:
Kristina Leif
2023-06-14