För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Vetenskaplig Utveckling (VetU) Termin 1

Under termin 1 undervisas VetU integrerat i kursen Upptakten. Syftet är att inspirera studenten med möjligheterna att förstå och utveckla medicinsk vetenskap.

VetU-momentet omfattar introduktioner till vetenskaplig informationssökning och kommunikation, medicinsk etik och hypotesprövning samt biostatistik och utformning av vetenskapliga studier. Koncept inom VetU introduceras under föreläsningar och workshops. En lärandeaktivitet är att utföra ett projektarbete i form av en vetenskapligt formaterad presentation av en folkhälsofråga. Efter genomgången kurs ska studenten känna till hur en vetenskaplig hypotes och frågeställning formuleras, känna till några verktyg och metoder som står till buds för att besvara vetenskapliga frågor samt känna till vikten av ett vetenskapligt, etiskt och forskningsetiskt förhållningssätt. Vidare så ska studenten visa förmåga att söka och tolka medicinsk information.

Kontaktuppgifter VetU moment

Kursadministration

Kristina Leif

Utbildningsadministratör