Studentrepresentant

Ett aktivt och engagerat deltagande från studenternas sida är centralt för högskolans utvecklingsarbete och för kvaliteten i den högre utbildningen.

Studentinflytande

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna och högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Alla studenter är medaktörer i universitetets verksamhet och har därigenom också ett medansvar i att påverka och utveckla utbildningen. För att studentinflytandet ska förverkligas krävs att studenterna tar en aktiv och engagerad roll både som individer och som ett kollektiv. En förutsättning för detta är att studenternas synpunkter, åsikter och förslag efterfrågas och bemöts med respekt. Högskolan har ett ansvar för att praktiskt underlätta och på andra sätt uppmuntra och medverka till att studenterna engagerar sig i utvecklingsarbetet.

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. 

KI:s grundprincip är att studenterna ska ha en stark ställning i beslutsprocessen och ges möjlighet att vara representerade i alla grupper som har betydelse för utbildning och/eller studenternas situation.

Hur utses studentrepresentanterna?

Studentrepresentanter utses av studentkårerna.

Studentkårerna fördelar platserna mellan sig och beslutar om vem som ska utses till respektive post.

De som utses representerar alla studenter oavsett utbildningsnivå, programtillhörighet eller kårmedlemskap.

 

Kontakt

Om du vill veta vem som är studentrepresentant i ett beslutande organ, t.ex. en utbildningsnämnd, kan du kontakta handläggaren för utbildningsnämnden. 

Du kan också kontakta kårerna

Medicinska föreningen

Odontologiska föreningen