Facade Aula Medica Foto: Ulrich Schulte

ADOS-2 Grundkurs

3-5 jun + 30 sep 2024

 

Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma individers beteenden med frågeställning om autism. ADOS-2 är en observationsskala som ställer höga krav på testledaren när det gäller identifiering av kärnsymtom inom autism, administration av uppgifter, direktobservation och samtidig bedömning av olika beteenden. Sammanvägningen av ADOS-2-resultatet i förhållande till anamnes, psykologiska tester, symtomskalor och ytterligare informationskällor i diagnosarbetet kräver även mycket goda kunskaper i utvecklingspsykologi, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, psykometri och utredningsmetodik.

Kursbeskrivning

ADOS-2 är ett standardiserat instrument för direktobservation och bedömning av socialt samspel, verbal och ickeverbal kommunikation samt stereotypa och repetitiva beteenden. Det finns fem ADOS-2-moduler som gör det möjligt att undersöka personer i olika åldrar och med olika språkliga nivåer. Knattemodulen är avsedd för barn mellan 12 och 30 månader med begränsat ordförråd. Modul 1 lämpar sig för barn från 31 månader som ännu inte börjat prata eller som bara använder två-ords-fraser medan modul 2 används för barn som använder fraser med tre ord eller mer. Modul 3 och 4 vänder sig till äldre barn, ungdomar och vuxna med flytande språk. ADOS-2 Grundkurs täcker modul 1-4. Knattemodulen ges i separat kurs.

Grundkursens syfte och mål

Syftet med kursen är att ge deltagaren goda kunskaper och säkerhet i att administrera, koda och tolka ADOS-2 med målet att självständigt kunna använda ADOS-2 i det egna kliniska utredningsarbetet.

Grundkursen är uppdelad i två kurstillfällen (del 1 och 2) med några månaders mellanrum för att göra det möjligt för deltagaren att träna kliniska färdigheter i ADOS-2 mellan tillfällena.

Kursens omfattning

Kursen omfattar 5 arbetsdagar fördelat enligt följande:

6 timmar egna förberedelser inför kursdag 1-3
3 heldagar kurs
2 timmar egna förberedelser inför kursdag 4
1 heldag uppföljande kursdag

Observera att byte av kursdagar, inklusive kursdag 4, endast godkänns i undantagsfall. Säkerställ därför att du kan närvara alla kursdagarna innan du anmäler dig. Säkerställ även att du har tid att genomföra de obligatoriska förberedelserna i tid.

Kursmaterial

Protokoll och manual. Du införskaffar själv ditt Hogrefe-kursmaterial.
Till del 1 behöver du ha ett av varje ADOS-2-protokoll för modul 1-4.
Till del 2 behöver du ha ett av varje ADOS-2-protokoll för modul 2-4.

Du kommer även att behöva ADOS-2-manualen i förberedande moment och vid behov under hela kursen.

Behörighetskrav

  • Legitimerad psykolog
  • PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog

Det är en fördel om du som kursdeltagare inför kursen har auskulterat vid ADOS-2-administreringar.

Kursens innehåll

Inför del 1: Förberedelser
Material i Canvas öppnar 1 vecka före kursdag 1. Schemalägg 6 timmar för förberedelserna. Du behöver ADOS-2-manualen för att genomföra uppgifterna.

Del 1: Introduktion och grunder i ADOS-2

  • Introduktion ADOS-2
  • Beteendeexempel, operationaliseringar och kodningsexempel
  • Individuell och gemensam kodning utifrån inspelade ADOS-moduler
  • ADOS-2 och DSM-5 kriterier
  • Dokumentation av ADOS-resultat

Inför del 2: Förberedelser
Schemalägg 2 timmar för förberedelserna.

Del 2: Uppföljning ADOS-2

  • Frågestund
  • Individuell och gemensam kodning utifrån inspelade ADOS-moduler
  • Summering och utvärdering

Kursens arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, gruppövningar, genomgång av inspelningar och kodningsdiskussioner.

Kursintyg

För kursintyg krävs närvaro under hela kursen samt att de obligatoriska förberedande uppgifterna är genomförda.

Kursansvarig

Sven Bölte (huvudansvarig)
Professor, internationell ADOS-tränare.
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Chef för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND); Centrum för Psykiatriforsking, BUP Stockholm

Kursledare

Elisabeth Nilsson Jobs (kursledare)
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Johanna Ristolainen Spak (kursledare)
Leg psykolog, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Lisa Wilsson (utbildningssamordnare)
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Kurstider

Del 1
3 jun 2024, kl 08:15-16:30
4 jun, kl 08:30-16:30
5 jun, kl. 08:30-16:30

Del 2
30 sep, kl 08:15-16:30

Plats

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

10 500 kr ex moms.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Tel: 08-524 860 69

Vid frågor om kursinnehåll, behörighet och förberedelser
Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska Institutet KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 10 500 kr
Sista anmälningsdagen:

Plats: digital kurs