Facade Aula Medica

ADOS-2: Specialistkursackrediterad

6-8 dec 2023, 16 feb, 12 apr, 24 maj 2024

 

Psykologförbundets kurskod AKO536.

 

Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är en standardiserad diagnostisk observation av autistiska beteenden där socialt samspel, verbal och icke-verbal kommunikation samt stereotypa och repetitiva beteenden bedöms. Kursen omfattar modul 1-4 (Knattemodulen med fokus på de allra yngsta barnen, ges i separat kurs). I kursen ingår motsvarande ADOS-2 Grundkurs kombinerad med en specialistdel där du fördjupar och redovisar dina kunskaper och färdigheter i metoden och identifiering av autistiska beteenden.

Ackrediterad som specialistkurs hos psykologförbundet

Psykologförbundets kurskod AKO536.

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser, som 1 fördjupningskurs inom:

 • Forensisk psykologi
 • Funktionshindrens psykologi
 • Klinisk barn- och ungdomspsykologi
 • Klinisk vuxenpsykologi
 • Missbruks- och beroendepsykologi
 • Neuropsykologi
 • Pedagogisk psykologi

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursens omfattning och kurstider  

8,5 dagar varav 5,5 dagar schemalagd undervisning:

ADOS-2 modul 1-4
6 december: 08:15 - 16:30 
7 december: 08:30 - 16:30
8 december: 08:30 - 16:30

Uppföljning modul 1-4
16 februari: 08:30 – 16:30

Träningsfilm - observation och kodning i Canvas
19 alt 20 mars: valfri dag och tid

Handledning (halvdag)
12 april: 09:00 – 12:00

Examination
24 maj: 08:30 – 16:30

Säkerställ att du kan genomföra alla moment och delta vid samtliga kurstillfällen.

Kursbeskrivning

ADOS-2 är ett beprövat ”gold-standard” diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att identifiera autistiska beteenden i olika åldrar. ADOS-2 ställer höga krav på testledaren när det gäller identifiering av kärnsymtom inom autism, administration av uppgifter, direktobservation och samtidig bedömning av olika beteenden.

Kursen ger dig kunskaper om operationaliseringar av olika autistiska beteenden, vilket både hjälper dig att bedöma aktuella beteenden såväl som hur beteendena kan ha uttryckts tidigare i livet. Goda kunskaper i utvecklingspsykologi, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och psykometri krävs för att värdera resultatets diagnostiska validitet. Resultatet skall alltid vägas samman med anamnes, psykologiska tester, symtomskalor och ytterligare informationskällor i diagnosarbetet.

Det finns fem ADOS-2-moduler som gör det möjligt att bedöma autistiska beteenden hos personer i olika åldrar och med olika språkliga nivåer. Knattemodulen är avsedd för barn mellan 12 och 30 månader med begränsat ordförråd. Modul 1 lämpar sig för barn från 31 månader som ännu inte börjat prata eller som bara använder två-ords-fraser medan modul 2 används för barn som använder fraser med tre ord eller mer. Modul 3 och 4 vänder sig till äldre barn, ungdomar och vuxna med flytande språk. Kursen inleds med kursavsnitt om modul 1-4. Därefter väljer deltagaren moduler som är relevanta för patientgruppen och verksamhetsområdet. Knattemodulen ges i separat kurs.

Kursens syfte och lärandemål

Kursens syfte är att fördjupa färdigheter och kunskaper om diagnostisk observation av autistiska beteenden.

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha uppnått följande mål:

Kunskap och förståelse gällande:

 • operationaliseringar av autistiska beteenden enligt det diagnostiska systemet DSM-5 respektive ADOS-2

Färdighet och förmåga:

 • att administrera ADOS-2 modul 1-4
 • att effektivt kunna analysera och sammanfatta resultat
 • att validera respektive integrera ADOS-2-resultat med annan diagnostisk information

Värderingsförmåga och förhållningssätt när det gäller:

 • att ha insikt om ADOS-2 psykometriska egenskaper, för- och nackdelar

För kursinnehåll och litteratur, se nedan.

Kursens innehåll

Steg 1: Förberedande uppgifter (6 timmar):

 • Quiz om ADOS-2-manualen
 • Administreringsexempel
 • Klassificering och jämförelsepoäng

Steg 2: Lärarledd undervisning/egen kodning (24 timmar)

 • Föreläsning: Introduktion ADOS-2 och beteendeexempel
 • Egen observation utifrån inspelat material modul 1-4
 • Individuell och gemensam kodning och sammanställning
 • Övning: DSM-5 i relation till ADOS-2
 • Övning: Att sammanfatta ADOS-resultat

Steg 3: Eget arbete (8 timmar)

 • Träning och egen administrering av minst två ADOS-2-bjudningar. Delar av protokollen lämnas in.

Steg 4: Lärarledd uppföljning (8 timmar)

 • Uppföljande frågor
 • Observation och egen kodning av två valbara inspelningar modul 1 resp. 4, modul 2 resp. 3
 • Administrering och kodning

Steg 5: Eget arbete (12 timmar)

 • Två nya ADOS-2 bjudningar (8 timmar). Modulval enligt verksamhetens inriktning. Algoritmkoder lämnas in i Canvas för båda bjudningarna. Därutöver lämnas följande material in inför examinationen för en av bjudningarna: protokoll, sammanfattning och 10 minuters inspelning.
 • Schemalagd träningsfilm (4 timmar), Canvas

Steg 6: Lärarledd handledning i grupp (4 timmar)

Steg 7: Examination (7 timmar)

 • Observation och kodning av inspelad film som spelas upp i realtid via Canvas. Koder och sammanfattning lämnas in via Canvas (4 timmar). Resultatet bedöms enligt G (godkänd) respektive IG (icke godkänd).
 • Muntlig examination och färdighetsbedömning sker utifrån det inlämnade materialet och bedöms enligt G (godkänd) respektive IG (icke godkänd). Deltagaren förväntas ta ett aktivt åhörarskap vid övriga deltagares examinationer (3 timmar).

Kursens arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, genomgång av inspelningar och kodningsdiskussioner, individuella träningsuppgifter och färdighetsträning.

Kursmaterial

Deltagaren införskaffar själv sitt Hogrefe-kursmaterial - Manual samt protokoll för modul 1-4.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Svensk manual: ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule sec ed. (2014). Hogrefe Psykologiförlaget AB 195 sidor

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5. Fifth edition. Arlington, VA : American Psychiatric Association, [2013]. https://search.library.wisc.edu/catalog/9910187853902121 Valda delar, ca 10 sidor

Lebersfeld, J. B., Swanson, M., Clesi, C. D., & O’Kelley, S. E. (2021). Systematic Review and Meta-Analysis of the Clinical Utility of the ADOS-2 and the ADI-R in Diagnosing Autism Spectrum Disorders in Children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 51(11), 4101–4114. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04839-zv 13 sidor

Rea, H. M., Øien, R. A., Shic, F., Webb, S. J., & Ratto, A. B. (2022). Sex Differences on the ADOS-2. https://doi.org/10.1007/s10803-022-05566-3, 13 sidor

Rice, C. E., Carpenter, L. A., Morrier, M. J., Lord, C., DiRienzo, M., Boan, A., Skowyra, C., Fusco, A., Baio, J., Esler, A., Zahorodny, W., Hobson, N., Mars, A., Thurm, A., Bishop, S., & Wiggins, L. D. (2022). Defining in Detail and Evaluating Reliability of DSM-5 Criteria for Autism Spectrum Disorder (ASD) Among Children. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05377-y , 13 sidor

Valbar litteratur

Carr T. (2013) Autism Diagnostic Observation Schedule. In: Volkmar F.R. (eds) Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1698-3_896 

Hudock, R. L., & Esler, A. N. (2022). Clinical considerations when conducting diagnostic evaluations to identify autism spectrum disorder in young children. Clinical Neuropsychologist, 36(5), 921–942. https://doi.org/10.1080/13854046.2022.2025907

Lord et al., (2020). Autism spectrum disorder. Nature Reviews. Disease Primers, 6(1), 5. https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4

Harrison, A. J., Long, K. A., Tommet, D. C., & Jones, R. N. (2017). Examining the Role of Race, Ethnicity, and Gender on Social and Behavioral Ratings Within the Autism Diagnostic Observation Schedule. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(9)

Tillmann, et al. (2018). Evaluating Sex and Age Differences in ADI-R and ADOS Scores in a Large European Multi-site Sample of Individuals with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(7), 2490–2505. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3510-4

Behörighetskrav

Legitimerad psykolog.

Plats och lärplattform

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Lärare

Elisabeth Nilsson Jobs (kursledare)
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Johanna Ristolainen Spak (kursledare)
Leg psykolog, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Examinator

Elisabeth Nilsson Jobs, Specialist i klinisk psykologi, fil dr, KIND Utbildning, Karolinska Institutet.

Kursintyg

För kursintyg krävs:

 • närvaro under hela kursen
 • genomförande av kursmomenten enligt schemat
 • slutförd examination med betyg godkänt

Utvärdering

Efter avslutad kurs sker utvärdering via länk från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning. Länken tillhandahålls i lärplattformen Canvas.

Pris

18 000 kr ex moms.
Kursmaterial tillkommer och köps in av deltagaren själv.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Tel: 08-524 860 69

Vid frågor om kursinnehåll, behörighet och förberedelser
Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska Institutet KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare, Karolinska Institutet KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 18 000 kr
Sista anmälningsdagen:

Plats: Digital kurs