Andrologi, VT23

Detta är en kurs för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med manliga patienter med frågor och problem relaterat till sexuell hälsa och ohälsa. Kursen förmedlar kunskap som gör dig säkrare på att bemöta dessa personer och ge adekvat information och rådgivning.

Kursen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, ANOVA och RFSU.

Den är tvärvetenskaplig och väver samman flera perspektiv på den biologiska mannen, personer med penis och pung och dennes sexualitet. Kursen inkluderar även trans- och intersexperspektiven. 

Syfte och mål

Kursen syftar till att utveckla kunskaper i andrologi med fokus på klinisk sexologi om den biologiska mannen och dennes sexualitet.

Deltagaren ska inhämta kunskaper för att utveckla färdigheter för att kunna ge information och rådgivning, samt känna sig trygg i att möta och bemöta alla besökare oavsett kön med en kompetent och utforskande hållning.

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • ha grundläggande teoretiska kunskaper i andrologi
  • ha erhållit verktyg i form av modeller och metoder för att möta mäns sexuella frågor och problem
  • ha grundläggande förståelse för och kunskap om sitt eget perspektiv på sexualitet och dess betydelse för yrkesutövningen
  • kunna redogöra för olika teoretiska perspektiv på den biologiske mannen och dess sexualitet
  • förstå grundläggande andrologiska frågeställningar relaterade till sexuell hälsa och ohälsa
  • kunna redogöra för och diskutera teoretiska och praktiska modeller och metoder för att möta mäns sexuella frågor och problem
  • ha utvecklat grundläggande kunskap gällande det kliniska arbetet med genitala undersökningar inklusive den basala bedömningen av penis och pung
  • kunna överföra teoretiska tankar till kliniskt arbete

Kursplan

Länk till kursplan.

Målgrupp

Kliniskt verksamma som i sitt yrke kommer i kontakt med patienter med andrologiska frågor relaterat till sexuell hälsa och ohälsa; bl.a. barnmorskor, läkare, psykologer, sjuksköterskor, och socionomer.

Föreläsare

Mats Holmberg, kursansvarig
Endokrinolog och överläkare på ANOVA, centrum för andrologi, sexualmedicin och transmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Ordförande i Svensk Andrologisk Förening

Åsa Enervik, kursansvarig
Barnmorska med andrologisk kompetens och diplomerad sexualupplysare. Arbetar på RFSU-kliniken både kliniskt och med sexualupplysning.

Citat från deltagare 

”Kursen har givit mig en god grund att kunna arbeta vidare med dessa frågor och bemöta killar/män på ett bättre sätt.”

”Väldigt bra lärare och föreläsare som man märkt brinner för sitt yrke och kunskaper.”

”SÅ BRA KURS!!! Uppskattade bredden och de många olika perspektiven, att det fokuserades på normer, attityder i samhället och maskulinitet är verkligen toppen för det är svåra grejer och lätt att glömma vikten av dessa när en ska hålla på med klinisk verksamhet. Men såååå viktigt om vi vill nå och förstå och kunna hjälpa män och folkhälsa i stort.”

Ur kursinnehållet

Kursen presenterar biologiska/medicinska, psykologiska, sociokulturella perspektiv på den biologiske mannen och dennes sexualitet. Kursen belyser temat utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv på sexuell hälsa och ohälsa. Utifrån deltagarnas professionella kliniska erfarenheter diskuteras andrologiska frågeställningar samt aktuella teoretiska och praktiska modeller för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem.

Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet och kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i andrologi samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med mäns frågor om sexualitet och problem. Det andrologiska kunskapsfältet ligger som grund där även det psykologiska och kulturella perspektivet kommer att belysas.

Kursen innehåller tre block: basal andrologi, sexologi och metodik.

Den kommer att belysa bland annat sexualfysiologi, olika sexuella funktionsstörningar, medicinering, sexualiteten ur ett livscykelperspektiv. Kunskaperna ska passa in i befintliga verksamheter där man möter sexuella problem och frågor.

Kursupplägg

Kursen går på halvfart och bedrivs digitalt på distans förutom de sista två kursdagarna då vi ses på plats i Stockholm. Det finns dock möjlighet att genomföra hela kursen digitalt från din hemort.

Obligatoriska kursträffar via Zoom sker två gånger per månad då hela gruppen träffas i samband med föreläsningar, litteratur-seminarier samt moment med patient/falldiskussion. Arbete i helgrupp och ibland i mindre arbetsgrupper varvas med individuella studier kring kurslitteratur och övriga kursuppgifter, totalt motsvarande halvtidsstudier. Lärportalen Canvas används under hela kursperioden.

Examination sker både muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp.

Behörighet

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande, samt med en akademisk examen från till exempel barnmorske-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske- eller socionomprogrammen.

Datum

Kursträffar 2023:
19-20 januari
23-24 februari
16-17 mars
13-14 april

Plats

Digitalt på distans via Zoom och Canvas utom de sista två dagarna då vi ses på plats i Stockholm. Möjlighet till digital medverkan även dessa dagar finns.

Pris

11 800 kr exkl. moms.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Åsa Enervik, kursansvarig
RFSU
Epost: asa.enervik@rfsu.se

Mats Holmberg, kursansvarig
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Huddinge
E-post: mats.holmberg.1@ki.se

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 11 800 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp
Antal kursdagar: 8

Om uppdragsutbildning